GenPsy2

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. เดนไดรต์ (Dendrites)
  • ใยประสาทฝอยๆ  
  • รับกระแสประสาทจากนิวรอนใกล้เคียง
 2. แอกซอน (Axon)
  • ใยประสาทเส้นเดียวเป็นท่อจากตัวเซลล์
  • ส่งข้อมูลไปยังนิวรอนอื่นๆ
 3. ไมอะลิน ชีท (Myelin sheath)
  ปลอกหุ้มแอกซอน เป็นไขมันสีขาว ทำหน้าที่เป็นฉนวน
 4. ส่งข้อมูลจากเดนไดรต์ไปยังแอกซอนทิศทางเดียวเท่านัน้ ด้วยกระบวนการกระแสไฟฟ้าศักย์ทำงาน (actionpotential
  การส่งข้อมูลภายในนิวรอน
 5. ส่งข้อมูลจากแอกซอนไปยังเดนไดรต์ของนิวรอนอื่นผ่านทางไซแนปส์ (synapse)ด้วยสารสื่อประสาท(neurotransmitter)
  ส่งข้อมูลระหว่างนิวรอน
 6. ไซแนปส์ (synapse
  บริเวณที่นิวรอนตัวหนึ่งเชื่อมต่อกับนิวรอนตัวอื่น
 7. เมื่อสิน้ สุดกระบวนการสารสื่อประสาทจะถูกกำจัดหรือเรียกกลับมาด้วยกระบวนการ เรียกว่า
  reuptake
 8. Serotonin
  Inhibitory  =  Sleeping, eating, mood, pain, depression
 9. Movement control (relate to Parkinson’sdisease), pleasure and reward, attention  เป็นการทำงานของ สารสื่อประสาท ชนิดใด
  Dopamine (DA)
 10. Gamma-amino butyricacid (GABA)
  Eating, aggression, sleeping
 11. Acetylcholine (ACh)
  Muscle movement,cognitive functioning(relate to Alzheimer’s disease)
 12. สารสื่อประสาท Glutamate  ทำหน้าที่
  Memory
 13. ระบบโซมาติก
  นำข่าวสารจากระบบประสาทส่วนกลางไปยังกล้ามเนื้อที่ควบคุม การเคลื่อนไหวของร่างกาย 

  รับและตีความข่าวสารที่มาจากอวัยวะรับความรู้สึก กล้ามเนื้อ ผิวหนัง ข้อต่อ
 14. รับ - ส่งข่าวสารจากต่อมต่าง ๆและอวัยวะภายใน ได้แก่ หัวใจกระเพาะอาหาร ลำไส้ 

  หน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายโดยอัตโนมัติ, กำกับอารมณ์และ ควบคุมแรงจูงใจต่างๆ ของร่างกาย
  ระบบอัตโนมัติAutomatic system
 15. หน้าที่หลักของไขสันหลัง
  ส่งต่อข่าวสารระหว่างสมองกับร่างกายประมวลข้อมูลและตอบสนองเองเป็นกิริยาสะท้อน (reflex action)
 16. นิวรอนส่งออก
  นำข่าวสารจากระบบประสาทส่วนกลางไปยังอวัยวะและกล้ามเนือ้
 17. นิวรอนนำเข้า (Afferent neurons)นำข่าวสารจากร่างกายมาส่งระบบใด
  ระบบประสาทส่วนกลาง
 18. ส่วนข้างในสุดเป็นส่วนที่พัฒนามาก่อนซึ่งคล้ายกับสัตว์มีกระดูกสันหลังอื่นๆ หรือ “สมองกิง้ ก่า”
  Central Core
 19. Thalamus
  : relay information betweenlower and higher brain centers
 20. Hypothalamus
  eating, drinking, andsex; play role in emotion and stress
 21. Reticular formation :
  arousal,stereotyped patterns (e.g. walking)
 22. Cerebellum
  motor coordination
 23. Pons
  sleep and arousal
 24. Medulla
  breathing and reflex
 25. The Limbic System
  • สมองส่วนอารมณ์และความจำ
  • เป็นส่วนที่ควบคุมอารมณ์ และการเอาตัวรอด (เช่น การกิน ความก้าวร้าว และการสืบพันธ์) และเกี่ยวข้องกับความจำและการเรียนรู้ หรือ “สมองสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนม”
 26. Limbic system ประกอบด้วย
  Hippocampus involved in memory

  Amygdala : involved in fear and thediscrimination of objects
 27. Cerebral Cortex
  • the “New Brain”  
  • ส่วนข้างนอกสุดเป็นส่วนที่พัฒนาหลังสุดซึ่งเป็นส่วนที่คนแตกต่างจากสัตว์อื่นมากที่สุด• เป็นส่วนที่ทำให้คนสามารถคิด ประเมิน ตัดสินใจอะไรที่ซับซ้อนได้
 28. สมองส่วนกลีบหน้า
  • การจัดระบบระเบียบการกระทำ การคาดการณ์ผลที่ตามมาจากการกระทำ
  • บริเวณบรอคคา (Broca’s area) - การใช้ภาษา
  • บริเวณมอเตอร์ (Motor area) – การเคลื่อนไหว
 29. สมองกลีบบน (Parietal lobes)
  การรู้สึกสัมผัส รับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย
 30. สมองส่วนกลีบท้ายทอย (Occipital lobes)
  การเห็น
 31. สมองส่วนกลีบขมับ
  • การได้ยิน
  • บริเวณเวอร์นิเก (Wernicke’sarea) -- การเข้าใจสิ่งที่ได้ยิน
 32. การสังเกตทางคลินิก
  การศึกษาแบบ case study ที่สมองมีความบกพร่องหรือเกิดอุบัติเหตุกับสมองแล้วศึกษาผลที่เกิดขึน้ จากกรณีนัน้ ๆ
 33. ศึกษาสมองโดยตรง
  สังเกตสมองโดยตรง เช่นการใช้ electrical stimulationกระตุ้นสมองแล้วสังเกตผลที่เกิดขึน้
 34. สร้างภาพสมอง
  สร้างภาพสมองด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพสมองแบบต่างๆอาทิ EEG, CAT Scan, PET Scan, FMRI เพื่อศึกษากลไกการทำงานของสมอง
 35. Psychopathic personality คือ
  คนที่มีบุคลิกภาพที่บกพร่องเรื่อง social emotion เช่น ความรักความรู้สึกผิด ความเห็นอกเห็นใจ เป็นคนที่ egocentric impulsive แต่มี superficial social charm
 36. เวลามีความรัก พบว่ามีการทำงานที่เพิ่มขึน้ ของ
  สมองส่วน VTA จะทำงาน (ส่วนเดียวกับเมื่อเสพโคเคน)• มีการเพิ่มขึน้ ของ Neurotransmitters โดปามีน(Dopamine) ที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกpleasure, rewarding• และ นอร์เอพิเนพรีน (Norepinephrine) ที่ถูกปล่อยเมื่อมีความเครียด ทำให้กระสับกระส่าย
 37. เวลามีความรัก พบว่ามีการทำงานที่ลดลงของ
  เซโรโทนิน (Serotonin) ที่เป็นตัว inhibitoryneurotransmitter ที่ควบคุมอารมณ์ ความอยากอาหาร และการนอนจะลดลง 

  สมอง Prefrontal cortex ซึ่งเป็นสมองส่วนที่เป็นเหตุเป็นผล
 38. ต่อมมีหน้าที่สร้างฮอร์โมน สารเคมีที่ควบคุมการทำงาน หรือการเติบโตของร่างกายส่วนต่างๆ
  • สมองส่วน Hypothalamus และ
  • ต่อมพิจูอิทารี (Pituitary gland)
 39. ระบบต่อมไร้ท่อถูกควบคุมด้วยต่อม
  พิจูอิทารี ซึ่งถูกควบคุมด้วยสมองส่วน Hypothalamusสมองส่วน Hypothalamus
 40. Hypothalamus มีหน้าที่
  ควบคุมสมดุลในร่างกาย เมื่อเกิดการไม่สมดุลมันจะสั่งให้ต่อมพิจูอีทารีสร้างฮอร์โมนไปควบคุมต่อมไร้ท่ออื่นๆ ให้ทำงาน
Author:
Anonymous
ID:
283890
Card Set:
GenPsy2
Updated:
2014-09-23 15:36:55
Tags:
Genpsy
Folders:
education
Description:
เจนไซ บทที่ 2
Show Answers: