Herbs6 Week6

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Tao He Cheng Qi Tang
  Herbs
  • Tao Ren
  • Da Huang
  • Gui Zhi
  • Mang Xiao
  • Zhi Gan Cao
 2. Blood stasis in the lower jiao engendering heat.
  Tao He Cheng Qi Tang
 3. Blood stasis in the best
  Xue Fu Zhu Yu Tang
 4. Xue Fu Zhu Yu Tang
  • Tao Ren
  • Hong Hua
  • Chuan Xiong
  • Dang Gui
  • Chi Shao
  • Chuan Niu Xi
  • Chai Hu
  • Jie Geng
  • Zhi Ke
  • Sheng Di
  • Gan Cao
 5. Bi Syndrome
  Qi and Blood stagnation in meridians
  Shen Tong Zhu Yu Tang
 6. In Shen Tong Zhu Yu Tang, which two herbs treat the upper body by opening the channels, dispelling wind-damp and act as anti-inflammatory?
  • Qin Jiao
  • Qiang Huo
 7. In sHEN tONG zHU yU tANG, which herb goes to the lips and hip?
  Chuan Niu Xi
 8. In Shen Tong Zhu Yu Tang, which herb unblocks deep obstructions to treat pain?
  Di Long
 9. Blood stasis in the head, face, and upper part of the body?
  Tong Qiao Huo Xue Tang
 10. In Tong Qiao Huo Xue Tang, which three herbs directs herbs to upward?
  • Cong Bai
  • She Xiang
  • Huang Jiu
 11. Blood stasis and liver qi stagnation in the below the diaphragm with masses.
  Ge Xia Zhu Yu Tang
 12. In Ge Xia Zhu Yu Tang, which two herbs is for stubborn pain?
  • Wu Ling Zhi
  • Yan Hu Suo
 13. In Ge Xia Zhu Yu Tang, which two herbs goes to the liver channel?
  • Wu Yao
  • Xiang Fu
 14. Blood stasis in the lower abdomen
  Shao Fu Zhu Yu Tang
 15. In Shao fu Zhu Yu Tang, which two herbs are for dysmennorrhea?
  • Wu Ling Zhi
  • Pu Huang
 16. In Shao Fu Zhu Yu Tang, which 3 herbs are for warming and relaxing the  Mj/Lj?
  • Rou Gui
  • Xiao Hui Xiang
  • Gan Jiang
 17. Blood stagnation causing pain in general?
  Shi Xiao San
 18. Blood stasis and qi stagnation in the middle causing chest pain.
  Dan Shen Yin
 19. Qi and blood stagnation in the meridians with Qi Xu?
  Bu Yang Huan Wu Tang
 20. Hypochondriac blood stagnation from traumatic injury causing pain.
  Fu Yuan Huo Xue Tang
Author
ID
283945
Card Set
Herbs6 Week6
Description
Week6
Updated
Show Answers