ICTCOM

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. นิยาม เทคโนโลยี
  • กระบวนการขยายศักยภาพของมนุษย์ 
  • บรรดาเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับสติปัญญา และ ต้องมีความทันสมัย หรือ ร่วมสมัย เท่านั้น
 2. ความสำคัญของเทคโนโลยี
  • เชิง...
  • กายภาพ  =ขยายขีดความสามารถมนุษย์ออกไป 
  • รื่นรมย์ =ควบคุมค.คิดและก.กระทำของมนุษยชาติได้ แต่มีทั้งด้านสร้างสรรค์และด้านทำลาย
  • (กรณีเพลงปลุกใจ คนตีกัน)
  • เศรษฐศาสตร์ = เทคโนเกี่ยวข้องทั้งกระบวนการผลิต ก.กระจาย และก.บริโภค 
  • เชิงข่าวสาร =  ทุกครั้งที่เทคโนโลยีเปลี่ยน ส่งผลต่อกระบวนการด้านข่าวสารและสารสนเทศเสมอ
  • เชิงวัฒนธรรม = มีบทบาทต่อก.ผลิตค.หมาย และเป็นเครื่องมือทางอำนาจ 
  • เชิงการเมือง = ก.เมืองจะดำรงอยู่รอบ ๆ ก.สื่อสาร และอีกด้านนึงจะทำงานอยู่ภายในตัวสื่อ  (สื่อมีอำนาจในการโน้มน้าวสูง เวลาจะยึดอำนาจจึงมาปิดสื่อก่อนเสมอ)
 3. มิติในการศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • มี 2 แบบ
  • 1.รูปแบบของสื่อ  หรือส่วนที่เนื้อหาหรือสารต่างๆ บรรจุอยู่ 
  • - เสียง 
  • - เขียน
  • - ภาพ
  • -อื่นๆ (รหัสข้อมูลดิจิตอล)

  2.ชนิดของสื่อ (ประเภทของสื่อในการสื่อสารที่แตกต่างกันไป)  เช่น สื่อมวลชน สื่อสมัยใหม่ สื่อพื้นบ้าน สื่อบุคคล
 4. เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกำหนด คืออะไร
  เทคโนโลยี + ผลลัพธ์ต่างๆ ต่อมนุษย์และสังคม
 5. Arjun Appadurai ได้กล่าวถึงโลกาภิวัตน์ว่ามีก.เปลี่ยนแปลง 5 รูปแบบ คืออะไร
  • 1. Ethnoscapes เกิดนักท่องเที่ยว คนอพยพ คนทำงานตปท. การเดินทางไร้พรมแดนและเสรีขึ้น 
  • 2. mediascapes Global media ดู CNN HBO ได้ทั่วโลก 
  • 3.Technoscapes Information --> speed and space 
  • 4.Financescapes เงินตราไหลเวียน ดีต่อการลงทุน currency market national stock exchange 
  • 5.Ideoscapes อุดมณ์การณ์เสรีนิยม สิทธิ เสรีภาพ ประชาธิปไตย เผยแพร่ไปทั่วโลก
 6. Anthony Giddens พูดถึงโลกาภิวัตน์จะมีปรากฎการณ์อยู่ 2 แบบ
  • Distanciation ติดต่อ กับสิ่งที่อยู่ไกล ๆ ได้ 
  • Disembedding ไร้รากมากขึ้น วัฒนธรรมผสม เราไม่ได้กินแต่ข้าวเหนียวส้มตำ
 7. แนวคิดของแมคลูฮัน
  • สื่อ คือกระบวนการขยายศักยภาพของมนุษย์ออกไป 
  • มิติของการกำหนดผ่านเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  • แง่มุมของการกำหนดผ่านสื่อ 3 มิติ ผลกระทบของสื่อต่อมิติเรื่อง ...1 เวลา 2 พื้นที่ 3 ประสบการณ์ของมนุษย์
  • ผลกระทบของการสื่อสารต่อปัจเจกบุคคลและสังคมไม้ได้มาจากตัวสาร หากแต่เป็นผลมาจากคุณลักษณะของสื่อมากกว่า (ทีวีเห็นภาพ อ่านนิยายจินตนาการเอง ตีความต่าง) 
  • ไม่สนใจตอบคำถามระหว่าง คนเรามีประสบการณ์ต่อเรื่องอะไรผ่านสื่อ (what we experience) แต่เลือกสนใจวิเคราะห์ว่า คนเรามีประสบการณ์ต่อโลกรอบตัวอย่างไร นั่นคือ ตัวสารไม่เท่ากับตัวสื่อ
  • หมู่บ้านโลก The global village กระบวนการเชื่อมร้อยผู้คน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และข่าวสารต่างๆ จากที่เคยต่างคนต่างอยู่ในต่างสังคม ให้เชื่อมโยงจนกลายเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นการเสพวัฒนธรรมร่วมอย่างเดียวกัน 
  • เอกลักษณ์เด่นของการผลิตและเสพข่าวสารในหมู่บ้านโลกจะประกอบด้วยคุณสมบัติสามประการ คือ 1.ความเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน หรือก.รับรู้ข่าวสารและวัฒนธรรมเหมือนกันทั่วโลก 2.ความพร้อมเพรียงกัน  รับข่าวสารในเวลาเดียวกันได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม 3. รู้ข่าวสารรวดเร็ว
 8. Harold Innis มีแนวคิดอะไรบ้าง
  • เชื่อว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน 
  • 5 แนวคิด 
  • 1. อารยธรรมสังคมของมนุษย์มีค.สัมพันธ์กับวิถีการสื่อสาร 
  • 2.(วิถีการสื่อสารกับโครงสร้างอำนาจในสังคม)กลุ่มหรือชาติที่มีอำนาจและมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น จึงสามารถขยายจักรวรรดิข้ามพื้นที่ออกไปได้อย่างกว้างขวาง 
  • 3.ไม่มีเทคโนโลยีสื่อใดที่ถูกสร้างและใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม เบื้องหลังของเทคโนโลยีการสื่อสารมักเป็นเครื่องมือทางอำนาจของกลุมคนเล็กๆ 
  • 4.เมื่อมีค.เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่อสาร จะส่งผลต่อค.เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอำนาจทางสังคม ยิ่งเทคโนโลยีก้าวหน้า อำนาจของชนชั้นนำก็จะยิ่ง รวมศูนย์ มากขึ้น 
  • 5. สื่้อที่ต่างชนิดกัน มีลักษณะโน้มเอียงเชิงเวลา และ โน้มเอียงเชิงพื้นที่ แตกต่างกัน 
  • โน้มเอียงเชิงเวลา เน้น รักษาอำนาจของกลุ่มจารีต 
  • น้มเอียงเชิงพื้นที่ สนใจก.สื่อสารในวงกว้าง เพื่อการขยายอำนาจของระบบจักรวรรดิให้กว้างไกล
 9. ความแตกต่างระหว่าง อินนิส กับ แมคลูฮัน
  อินนิส : วิเคราะห์เทคโนโลยีการสื่อสารเน้นไปที่ผลกระทบระดับมหภาค เชื่อมก.ศึกษาเข้ากับมิติทางประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี วัฒนธรรมของแต่ละสังคม 

  แมคลูฮัน : สนใจวิเคราะห์อำนาจของสื่อในระดับจุลภาค และลงมาในระดับผลและความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคล  ท่าทีต่อเทคโนโลยีการสื่อสารค่อนข้างมองโลกในแง่ดีกว่าอินนิส
 10. E M Roger มีแนวคิดอะไรบ้าง
  • 5 อย่างคือ 
  • 1.สื่อใหม่เกิดขึ้นระหว่างกลางของก.สื่อสารระหว่างบุคคลกับสื่อสารมวลชน 
  • 2.สื่อใหม่มีลักษณะที่ตอบโต้กันระหว่างคนกับเทคโนโลยีได้ฉับพลัน เช่น เอทีเอ็ม แชท 
  • 3.สื่อใหม่สร้างผู้ใช้เป็นปัจเจกบุคคล เช่น mp3 
  • 4.สื่อใหม่แยกเป็นส่วนๆ และนำมาประกอบหันใหม่ได้ในภายหลัง เช่น คอม

  • 5 Diffusion of innovations อันนี้จากตีโต้ 
  • knowledge รับรู้ว่ามี 
  • Persuasion สนใจ หาข้อมูล
  • Decision ตัดสินใจจะใช้ดีมั้ย
  • Implementation รับเทคโนโลยีมาใช้เต็มตัว
  • Confirmation ยอมรับว่าใช้และอยากใช้ต่อไป 

  • Diffusion จากสไลด์ 
  • Innovator --> Early Adopter --> Late majority --> Laggard
 11. สื่อใหม่ส่งผลกระทบต่อนักข่าวในอนาคตอย่างไร
  • ข้อดี
  • อินเทอร์เน็ตทำให้ลดเวลาในการหาข้อมูล 
  • ไม่มีการเมืองหรือการเซ็นเซฮร์เข้ามากีดขวาง
  • ติดต่อสื่อสารกับผู้อ่านได้โดยตรง

  • ข้อเสีย 
  • เริ่มกลายเป็น entertainment มากกว่า เป็นข่าวข้อมูล 
  • จะมีกำไรจากการแจกข่าวฟรีในโลกออนไลน์ได้อย่างไร 
  • มีนักข่าวเพิ่มมากขึ้นเพราะใครเป้นก็ได้ 
  • ผู้อ่านเริ่มเฉพาะเจาะจงขึ้น สนใจเฉพาะเรื่องมากขึ้น
 12. Citizen Journalism
  นักข่าวสาธารณะ ไม่ใช่มืออาชีพ มีความเป็นชั่วคราวและไม่เป้นทางการ ไม่ค่อยพยายามจะแบ่งชนชั้นลำดับสังคม ให้ความสำคัญกับสังคมมากกว่าการตลาด การโฆษณา ไม่ให้เกียรติหรือความเคารพกันในเชิงการแสดงความคิดเห็น Hyperlinked การเชื่อมโยงหลายมิติ จากบลอคนั้นไปสู่อีกที่นึง เชื่อถือไม่ได้ ไม่ถูกต้อง ไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขียน ไม่สุภาพ
 13. ข้อดี ของนักข่าวชาวบ้าน
  • เพิ่มขีดความสามารถของสาธารณชนที่จะหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้น และมีการติดต่อสัมพันธ์กับเว็บไซต์ข่าวมากขึ้น 
  • เพิ่มการใช้ช่องทางสื่อสาธารณะที่ต่างออกไป  ทำให้ได้รับข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น 
  • ลดความเป็น gatekeeping ผู้เฝ้าประตู  ทำให้สื่อถูกลดทอนอำนาจในการ set new agenda หรือกำหนดวาระทางสังคม หรือควบคุมเหตุการณ์หรือความเข้าใจของสาธารณชน 
  • การมี convergence หรือ สื่อหลองรวมทำให้มีแหล่งใหม่ๆมากขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือประเด็นต่างๆ 
  • เป็นวิธีการเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ ผ่าน เทคโนโลยีสื่อที่หลากหลาย
 14. ข้อเสีย ของนักข่าวชาวบ้าน
  มีการเพิ่มขึ้นของ การอ้างใช้สิทธิ์ของนักข่าว โดย การเอาความคิดเห็นที่ขาดการพิจารณาตรวจสอบ หรือ ข่าวลือมาเขียน ขาดความยับยั้งชั่งใจของนักข่าวออนไลน์ ทำให้ลดทอนความน่าเชื่อถือของนักข่าวในปัจจุบัน 

  สาธารณชนเริ่มตำหนิถึงการลุกล้ำความเป็นส่วนตัว 

  เริ่มสับสนว่าใครเป้นนักข่าวจริงๆ กันแน่ เพราะใครก็เขียนข่าวได้ 

  อะไรคือค่านิยมที่เหมาะสมดีงามของข่าวสื่อผสมในปัจจุบัน? ความน่าเชื่อถือ ค่านิยมข่าวแบบไหนที่เรียกว่าดี 

  มาตรฐานศีลธรรมตกต่ำ sensationalize stories  การใส่สีตีไข่ข่าว บิดเบือนข้อมูล เพื่อเรียกยอดวิว ยอดไลค์
Author:
Anonymous
ID:
284142
Card Set:
ICTCOM
Updated:
2014-09-26 14:12:06
Tags:
MILD ICT
Folders:
Education
Description:
ไอซีที
Show Answers: