ICTCOMM

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. สื่อเก่า
  • Old media 
  • One way communication ส่งสารทางเดียว ผู้รับ Mass จำนวนมาก 
  • Analogue system
 2. สื่อใหม่
  • Many to many communication 
  • ผู้ผลิตสื่อไม่ใช่มืออาชีพ 
  • ส่งสารหลายทาง 
  • Digital system 
  • Convergence สื่อหลอมรวม
 3. ความเหมือนกันของระบบอนาล๊อคกะดิจิทัล
  สามารถส่งสัญญาณข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นได้ทั้ง ข้อความ เสียง ภาพ ได้ด้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมือนกัน
 4. ระบบดิจิทัลมีสิ่งที่เหนือกว่าระบบอนาล๊อค
  • 5 อย่างคือ
  • 1.Synchronization ส่งผ่านข้อมูลที่สะดวกขึ้นด้วยแพลตฟอมดิจิทัล ง่ายและเร็ว
  • 2.Language มีภาษาเฉพาะ (Bibary code) แปลงสัญญาณจากผู้รับสารเพื่อเชื่อมกับผู้ส่งสารได้ ทำให้การเชื่อมต่อของข้อมูลที่ส่งทำได้ง่ายขึ้น หลากหลายรูปแบบของข้อมูล
  • 3.Errors หากมีความผิดพลาดของระบบอนาล๊อคต้องมีการแก้ไขทั้งชิ้น ในขณะที่ดิจิทัลสามารถแก้แยกเฉพาะส่วน 
  • 4.Copying อนาล๊อคคุณภาพไม่เท่าเทียมกับต้นฉบับ แต่ดิจิทัลทำไ้ดโดยไม่สิ้นสุดคุณภาพเหมือนต้นฉบับ 
  • 5.Storage ดิจิทัลสามารถบีบอัดข้อมูลจำนวนมหาศาลให้จัดเก็บได้ในขนาดเล็ก
 5. ระบบดิจิทัลมีสิ่งที่เหนือกว่าระบบอนาล๊อค แบบสรุป
  ส่งง่าย เก็บง่าย ใช้สะดวก ตัดต่อลบได้ คมชัด ไปทุกที่กับเรา
 6. ความแตกต่างระห่างอนาล็อคกับดิจิทัล
  • สัญญาณต่อเื่นื่อง vesus  สัญญาณแยกส่วน ไม่ต่อเนื่องกัน ในรูปแบบ binary code 
  • บันทึกทั้งเซ็ตอย่างที่ต้นฉบับเป็น vs คัดเลือกบางช่ง บางส่วนหรือัดต่อบางส่วนมาบันทึก
  • สัญญาณถูกรบกวน vs มีระบบป้องกันก.รบกวนในระห่างส่งสัญญาณภาพ 
  • อุปกรณ์ไม่ยืดหยุ่น ทีวีต้องดูผ่านโทรทัศน์ vs Hardware ยืดหยุ่น Media convergence
  • รองรับเสียงและวิดิโอ vs รองรับระบบคอมพิวเตอร์ 
  • เก็บในรูปคลื่นสัญญาณ ต้องใช้พื้นที่เยอะ VS binary bit บีบอัดข้อมุลได้มากกว่า
  • ใช้พลังงานเยอะ vs ใช้พลังงานน้อยกว่า
 7. ผลของ Digitalization
  เกิดการกระจายอำนาจในการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่ไม่จำกัดเฉพาะนักส่งสาร จาก one way --> many to many สร้างค.เท่าเทียมในการสื่อสาร 

  หลอมรวมพื้นที่ส่วนบุคคล กับ พท.สาธารณะ  (Old media = Public sphere = พท.สาธารณะ versus New media ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือสาธารณะกันแน่? )

   Time - space compression ย่อนย่อเวลา Convergance
 8. แนวโน้มการรับสาร
  จาก สื่อมวลชนในฐานะก.สร้างณ์ร่ม / ปสก.ร่วม TV Pool --> สื่อมวลชนในฐานะก.สร้างพื้นที่ส่วนบุคคล รสนิยมส่วนบุคคล Individual channel
 9. เทคโนโลยีนอกอุตสาหกรรม broadcasting
  • Internet 
  • social network 
  • smart phone
 10. รูปแบบการเผยแพร่ภาพโทรทัศน์
  • 3 แบบ
  • 1.แบบไม่จำกัดผู้รับปลายทาง ส่งสัญญาณโทรทัศน์ด้วยระบบภาคพื้น --> ฟรีทีวี 
  • 2.แบบเฉพาะทิศทาง ด้วยดาวเทียม
  • 3.แบบผ่านสื่อนำสัญญาณไปยังผู้รับเฉพาะสถานที่ ส่งด้วยเคเบิล
 11. การแพร่ภาพกระจายเสียงโทรทัศน์ยุคอนาล็อค
  ก.แสดงภาพบนอนาล็อคเกิดจากการสแกนสัญญาณภาพในแนวนอนจากซ้ายไปขวา แต่ละเส้นไล่ระดับจากบนลงล่าง นได้ครบเป้นจำนวนเส้นสแกน เพื่อให้ได้เป็นภาพหนึ่งเฟรม
 12. หลักการแสดงภาพบนจอโทรทัศน์ มีมาตรฐานการแสดงผลบนหน้าจอโดยทั่วไปมี 2 ระบบ ตามความถี่ของกระแสไฟฟ้า
  • 1.625 เส้น ใช้อัตราแสดงภาพ 50 เฮิร์ตหรือ 25 เฟรมต่อวิ
  • 2.525 เส้น ใช้อัตราแสดงภาพ 60 เฮิร์ตหรือ 30 เฟรมต่อวิ
 13. ระบบโทรทัศน์แบบอนาล็อค มีระบบ 3 รูปแบบ
  • 1. NTSC
  • 2. PAL or CCIR
  • 3. SECAM
 14. ระบบสัญญาณภาพระบบแรกของโลก
  FCC ของ usa
 15. ระบบ Pal
  ระบบยุโรป พัฒนาดย Walter ใช้ในปท.ที่มีระบบไฟฟ้า 220V แบ่งแถบคลื่นความถี่ของการใช้งานเป็นย่านความถี่ VHF และ UHF
 16. SECAM
  • 625 เส้น 50 HZ 25 frame/second
  • แถบค.ถี่กว้างมาก ทำให้มีช่องไม่กี่ช่อง ไม่นิยม
 17. PAL vs NTSC
  PAL ดีกว่า NTSC ตรง จน.เส้นภาพมี 625 จึงคมชัดกว่า ใช้ม้วนเทปน้อยกว่าในเวลาที่เท่ากัน เพราะจน.ภาพต่อวิของ Pal น้อยกว่า  แต่ NTSC ภาพดูนุ่มนวลต่อเนื่องกว่า เพราะมีค.ถี่ก.สแกนและเฟรมต่อวินาทีสูงกว่า
Author:
Anonymous
ID:
284192
Card Set:
ICTCOMM
Updated:
2014-09-27 07:33:28
Tags:
ICT
Folders:
education
Description:
โทรทัศน์ ค.ดีงามของดิจิทัล
Show Answers: