Chinese

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Sentence structure for "getting better"
  • yuè lái yuè hâo le
  • 越来越好了
 2. Today
  • jin
 3. Yesteday
  • zuo
 4. Tomorrow
  • ming
 5. 2 days ago
  • qian
 6. 2 days ahead
  • hou
 7. Last Year
  • qu
 8. Future week/month
  • xia
 9. Past week/month
  • shang
 10. BEFORE
  • 以前
  • yiqian
 11. AFTER
  • 以后
  • yihou
 12. Well
  • hui
 13. Sing
  • 唱歌
  • chànggē
 14. Dance
  • tiàowû
  • 跳舞
 15. Play Musical Insturments
  • wán yùeqì
  • 玩乐器
 16. Sew
  • zuòzhēnxiàn
  • 做针线
 17. Knit or Chrochet
  • dâmáoxiàn
  • 打毛线
 18. Paint or Draw
  • huáhuár
  • 画画儿
 19. Fix things
  • xiūlidôngxí
  • 修理东西
 20. Play cards
  • dápaì
  • 打拍
 21. Play Chess
  • xiáqi
  • 下棋
 22. Play board games
  • wánzhūomiànyóuxì
  • 玩桌面游戏
 23. Play video games
  • wándiànzi yoûxì
  • 玩电子游戏
 24. Play baseball
  • dâ bàng qiú
  • 打棒球
 25. Play basketball
  • dâlánqiù
  • 打篮球
 26. Play soccer
  • tīzúqiù
  • 踢足球
 27. Play american football
  • wàn mêishìzúqiù
  • 完美式足球
 28. Play tennis
  • dâ wângqiù
  • 打网球
 29. Play golf
  • 打高尔夫球
  • Dǎ gāo'ěrfū qiú
 30. Swimming
  • 游泳
  • Yóuyǒng
Author:
Anonymous
ID:
284297
Card Set:
Chinese
Updated:
2014-09-28 22:42:38
Tags:
chiniese
Folders:

Description:
fortest
Show Answers: