PCOM Herbs6 Week5

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gui Zhi Fu Ling wan
  • Gui Zhi
  • Fu Ling
  • Chi Shao
  • Mu Dan Pi
  • Tao Ren
  • Feng Mi
 2. Indication for Gui Zhi Fu Ling Wang
  Blood stasis in uterus caused by fluid accumulation
 3. Blood and Cold stagnation causing postpartum lochial retention
  Sheng Hua Tang
 4. Deficiency cold of chong and ren with blood stasis causing menstrual disorders
  Wen Jing Tang
 5. Acute blooding due to liver and stomach fire blazing
  Shi Hui San
 6. Rectal bleeding due to heat in LI
  Huai Hua San
 7. Bleeding due to  spleen yang xu
  Huang Tu Tang
 8. Uterine bleeding due to chong and ren xu cold
  Jiao Ai Tang
 9. Jiao Ai Tang
  • E jiao
  • Ai Ye
  • Chuan Xiong
  • Dang Gui
  • Seng Di
  • Bai Shao¬†
  • Gan Cao
 10. Wen Jing Tang
  • Wu Zhu Yu
  • Gui Zhi
  • Dang Gui
  • Chuang Xiong
  • Bai Shao
  • E Jiao
  • Mai Dong
  • Mu Dan Pi
  • Ren Shen
  • Gan Cao
  • Sheng Jiang
  • Ban Xia
Author
ID
284537
Card Set
PCOM Herbs6 Week5
Description
Week5
Updated
Show Answers