Herbs 6 Midterm

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Xiao Xu Ming Tang
  • Channel Stroke
  • Facial paralysis, Slurred Speech
 2. Da Xu Ming Tang
  • Channel Stroke
  • Unable to recognize,
  • Aphasia
 3. Xiao Feng San
  • WH, WD,
  • Weepy, itchy lesions
 4. Xiao Huo Luo Dan
  • WCD Bi,
  • Wind Phlegm in Collaterals
 5. Qian Zheng San
  • Bell's Palsy,
  • Wind Phlegm, Facial paralysis
 6. Zhi Jing San
  Extreme spasms
 7. Tian Ma Gou Teng Yin
  • HTN,
  • LR Yang rising
 8. Zhen Gan Xi Feng Tang
  • LR & KD Yin Xu,
  • LR Yang rising
 9. Ling Jiao Gou Teng Tang
  LR Excess heat in LR channel
 10. E Jiao Ji Zi Huang Tang
  • Yin & Blood Xu,
  • Spasms in extremities
 11. Da Ding Feng Zhu
  Severe Yin & Blood Xu
 12. Di Huang Yin Zi
  • KD Xu with Xu fire flaring,
  • Aphasia
 13. Yue Ju Wan
  Six Stagnations
 14. Chai Hu Shu Gan San
  • LR Qi Stagnation,
  • Flank Pain
 15. Zhi Shi Bai Gui Zhi Tang
  Severe Xiong Bi
 16. Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang
  Mild Xiong Bi
 17. Gua Lou Xie Bai Ban Xia Tang
  Xiong Bi w/Phlegm
 18. Huo Po Wen Zhen Tang
  DC in MJ leading to Qi stagnation
 19. Ban Xia Huo Po Tang
  • LU/ST Phlegm,
  • Plum Pit Qi
 20. Liang Fu Wan
  Cold causing LR Qi Stagnation
 21. Tian Tai Wu Yao San
  Cold causing LR Qi Stagnation causing bulging disorder
 22. Jin Ling Zi Wan
  LR Qi Stagnation leading to heat
 23. Su Zi Jing Qi Tang
  • KD Xu,
  • Excess above, Deficiency below
 24. Ding Chuan Tang
  WC on the exterion with Phlegm Heat in the interior
 25. Xuan Fu Dai Zhe Tang
  ST Qi Xu + Phlegm
 26. Jiu Pi Zhu Ru Tang
  ST Qi Xu + ST heat
 27. Ding Xiang Shi Di Tang
  • ST Xu Cold,
  • Hiccup, Vomiting
 28. Da Ban Xia Tang
  • ST Xu Cold,
  • Reflux
 29. Xiao Ban Xia Tang
  Phlegm obstructing the interior
 30. Tao He Cheng Qi Tand
  Blood Stasis and Heat in LJ
 31. Bu Yang Huan Wu Tang
  • Blood Stasis post-stroke,
  • Qi Xu
 32. Xue Fu Zhu Yu Tang
  • Blood Stasis above the diaphragm
  • Chuan Niu Xi, Zhi Ke
  • Jie Geng, Chai Hu
 33. Ge Xia Zhu Yu Tang
  • Blood stasis below the diaphragm,
  • Wu Ling Zhi, Wu Yao,
  • Yan Hu Suo, Xiang Fu
 34. Shen Tong Zhu Yu Tang
  • Blood stasis in the whole body,
  • Qin Jiao, Qiang Huo,
  • Niu Xi, Di Long
 35. Tong Qiao Huo Xue Tang
  • Blood Stasis in the head, face and upper body
  • Cong Bai, She Xiang,
  • Huang Jiu
 36. Shao Fu Zhu Yu Tang
  • Blood stasis in the lower abdomen w/Cold
  • Xiao Hui Xiang, Gan Jiang,
  • Rou Gui,
  • Pu Huang, Wu Ling Zhi
 37. Shi Xiao San
  • Sudden Smile Powder,
  • Lower abdomen Blood stasis
 38. Dan Shen Yin
  Blood stasis Middle Jiao
 39. Fu Yuan Huo Xue Tang
  • Blood stasis from trauma
  • Shingles, Hypochondriac pain
 40. Die Da Wan
  • Blood stasis from trauma
  • Trauma Pill
 41. Gui Zhi Fu Ling Wan
  Blood stasis, masses in uterus
 42. Sheng Hua Tang
  Lochial retention
 43. Wen Jing Tang
  Blood stasis from Chong and Ren Xu Cold
 44. Ai Fu Nuan Gong Wan
  Blood stasis from Xu & Cold in uterus
 45. Shi Hui San
  Bleeding d/t LR & ST fire
 46. Ke Xue Fang
  LR Fire invading the LU
 47. Huai Hua San
  Rectal bleeding d/t Intestine heat
 48. Huang Tu Tang
  • Bleeding d/t SP Qi Xu,
  • Chronic GI and/or uterine bleeding
 49. Jiao Ai Tang
  Bleeding d/t Chong and Ren Xu cold
Author:
Anonymous
ID:
285757
Card Set:
Herbs 6 Midterm
Updated:
2014-10-14 03:06:03
Tags:
tcm
Folders:

Description:
Herbs 6 midterm
Show Answers: