Angielski - Słówka - Szkoła (III)

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Przedmioty artystyczne
  arts subjects
 2. Biologia
  biology
 3. Chemia
  chemistry
 4. Podwójna lekcja
  double lesson
 5. Języki obce
  foreign languages
 6. Geografia
  geography
 7. Historia
  history
 8. Nauki humanistyczne
  humanities
 9. Informatyka
  IT/ Information technology
 10. Matematyka (matma)
  Mathematics (Maths)
 11. Muzyka
  music
 12. WF
  PE/ Physical Education
 13. Fizyka
  physics
 14. Język polski
  polish
 15. Religia
  Religious education
 16. Przedmioty ścisłe
  Science subjects
 17. Nauki społeczne
  Social sciences
 18. Technika
  design and technology
 19. Ekonomia
  economic education
 20. Nauka o ochronie środowiska
  environmental science
 21. Medioznawstwo
  Media studies
 22. Psychologia sportu
  Sports psychology
 23. Nagroda; nagrodzić
  award
 24. Oszukiwać, ściagać
  cheat
 25. Przepisywać, skopiować
  copy
 26. Wkuwać
  cram
 27. Egzamin semestralny (na koniec roku)
  End-of-term/end-of-year exam
 28. Arkusz egzaminacyjny
  exam paper
 29. Egzamin
  examination
 30. Dodatkowe lekcje
  extra lessons
 31. Podejść do egzaminu
  Take an exam
 32. Oblać
  fail
 33. Egzamin końcowy
  final exam
 34. Zostać złapanym
  get caught
 35. Otrzymać wyniki
  get results
 36. Wystawiać oceny
  give marks
 37. Składać się na
  go towards
 38. Ocena
  grade/mark
 39. Uczyć się na pamięć
  memorise
 40. Egzamin próbny
  mock; practice exam
 41. Ustny
  oral
 42. Zdać
  pass
 43. Arkusz egzaminacyjny z poprzednich lat
  past paper
 44. Praktyczny
  practical
 45. Zdawać ponownie
  retake
 46. Powtarzać do
  revise for
 47. Egzamin kończacy naukę w szkole
  School-leaving exam
 48. Wysyłać
  send out
 49. Podejść do testu
  take a test
 50. Test, klasówka
  test
 51. Pisemny
  written
 52. Brytyjski odpowiednik matury
  a levels
 53. Wyniki w nauce
  academic results
 54. Licencjat na kierunku humanistycznym
  BA / Bachelor of arts
 55. Magister nauk humanistycznych
  MA / Master of arts
 56. Licencjat w dziedzinie nauk ścisłych lub przyrodniczych
  BS/ Bachelor of science
 57. Świadectwo
  certificate
 58. Dyplom
  diploma
 59. Wyróżnienie
  distinction
 60. Brytyjski odpowiednik egzaminu gimnazjalnego
  GCSEs
 61. Otrzymać stopień naukowy
  get a degree
 62. Absolwent studiów
  Graduate
 63. Ukończyć (studia wyższe)
  graduate from
 64. Matura międzynarodowa
  International baccalaureate
 65. Zdać celujaco, śpiewajaco
  Pass with flying colours
 66. Z trudem przebrnac (np. przez egzamin)
  scrape through
 67. Zdobyć stypendium
  win a scholarship
 68. Nieobecny
  absent
 69. Dzwonek
  bell
 70. Przerwa
  break
 71. Dręczyć, prześladować
  bully
 72. Sprawdzić (swoja) pracę
  Check your work
 73. Skupić się
  concentrate
 74. Podręcznik
  coursebook
 75. Praca okresowa
  coursework
 76. Program nauczania
  curriculum
 77. Termin do wykonania pracy
  deadline
 78. Dyktando
  dictation
 79. Odrabiać lekcje
  do your homework
 80. Poszukiwać infromacji, prowadzić badania
  do research
 81. Wykonać/ napisać zadana pracę
  do/write an assignment
 82. Napisać wypracowanie, esej
  Do/write an essay
 83. Zostać zawieszonym
  get suspended
 84. Przedstawić prezentację
  give a presentation
 85. Wygłosić referat na temat
  give a talk on
 86. Oddać pracę domowa
  hand in homework
 87. Przerwa na lunch
  Lunch brak
 88. Styl uczenia się
  learning style
 89. Robić błędy
  make mistakes
 90. Opuszczać lekcje
  miss lessons
 91. Motywować, motywujacy
  motivate/motivating
 92. Zeszyt
  notebook
 93. Obowiazkowy
  obligatory, compulsory
 94. Drugie śniadanie
  packed launch
 95. Strój sportowy
  PE kit
 96. Prezentować, obecny
  present
 97. Practa projektowa
  project work
 98. Zgłosić kogoś, donieśćna kogoś
  report someone
 99. Zadawać pracę
  set homework
 100. Zwolnienie z powodu choroby (np. z WF)
  sick note
 101. Autobus szkolny
  school bus
 102. Rok szkolny
  school year
 103. Zrobić sobie rok przerwy między szkoła średnia a studiami
  take a gap year
 104. Robić notatki
  take notes
 105. Semestr
  term
 106. Plan zajęć
  temitable
 107. Pracować nad projektem
  work on a project
 108. Pracować w parach
  Work in pairs
 109. Osoba nieobecna
  absentee
 110. Abscencja
  absenteeism
 111. Zgromadzenie, apel
  assembly
 112. Obecność na zajęciach, frekwencja
  attendance
 113. Czas skupienia uwagi
  concentration span
 114. Urwać się z lekcji
  cut classes
 115. Kara polegajaca na zatrzymaniu ucznia w szkole po lekcjach
  Detention
 116. Podrabiać
  forge
 117. Wolna lekcja, okienko
  free period
 118. Były uczeń
  old student
 119. Opcjonalny, dobrowolny
  Optional
 120. Wagarować
  play truant
 121. Rozdawanie nagród
  prize-giving
 122. Punktualność
  punctuality
 123. Sprawdzać obecność
  Take the register
 124. Wziac wolne
  take time off
 125. Konsultacje
  tutorial
 126. Woźna
  caretaker
 127. Kolega z klasy
  classmate
 128. Asystent nauczyciela
  classroom assistant
 129. Wychowawca
  form tutor
 130. Dyrektor/dyrektorka
  head teacher/ headmaster / Headmistress
 131. Uczeń
  pupil
 132. Grono pedagogiczcne
  staff
 133. Uczeń
  student
 134. Nauczyciel
  teacher
 135. Doradca zawodowy
  careers adviser
 136. Wycedyrektor
  deputy head
 137. Przewodniczacy/przewodniczaca samorzadu szkolnego
  Head girl/boy
 138. Wykładowca
  lecturer
 139. Gospodarz, przewodniczacy klasy
  prefect
 140. Stołówka, bufet
  canteen
 141. Sala lekcyjna
  classroom
 142. Świetlica
  common room
 143. Korytarz
  corridor
 144. Sala gimnastyczna
  gymnasium
 145. Gabinet dyrektora szkoły
  head teacher's office
 146. Pracownia (fizyczna lub chemiczna)
  laboratory
 147. Bibliotek
  library
 148. Boisko, plac zabaw
  playground
 149. Boisko
  sports field
 150. Pokój nauczycielski
  staffroom
 151. Aula
  lecture theatre
 152. Uczęszczać na kurs
  attend a course
 153. Należeć do
  belong to
 154. Impreza charytatywna
  charity event
 155. Klub
  club
 156. Wycieczka w ramach wymiany międzyszkolnej
  exchange trip
 157. Zajęcia pozalekcyjne
  Extracurricular activities
 158. Impreza zorganizowana w celu zbierania funduszy
  Fundraising event
 159. Brać udział w
  take part in
 160. Wstapić do klubu/stowarzyszenia
  Join a cub/ a society
 161. Uważać
  pay attention
 162. Wycieczka szkolna
  School trip
 163. Kółko
  society
 164. Obóz letni
  summer camp
 165. Szkolenie
  training
 166. Wolontariat
  voluntary work
 167. Uczelnia
  academy
 168. Szkoła koedukacyjna
  Coeducational school
 169. Kolegium, szkoła pomaturalna
  college
 170. Szkoła ogólnokształcaca przyjmujaca wszystkich uczniów niezależnie od ich wyników w nauce
  comprehensive (school)
 171. Uczyć się zawodu
  do vocational training
 172. Szkoła podstawowa
  elementary school,primary school
 173. Szkoła wyznaniowa
  faith school
 174. Szkoła średnia przyjmujaca uczniów, którzy zdali egzamin wstępny
  grammar school
 175. Szkoła średnia
  high school, secondary school
 176. Szkoła prywatna
  independent school, private school
 177. Szkoła średnia dla uczniów w USA -13-15 lat
  Junior high school
 178. Przedszkole
  kindergarten
 179. Żłobek
  nursery
 180. Szkoła żeńska/męska
  Single-sex school
 181. Szkoła średnia przygotowujaca do egzaminów
  sixth form college
 182. Szkoła państwowa
  state school
 183. Uniwersytet
  university
 184. Szkoła z internatem
  boarding school
 185. Sieć szkół prywatnych
  Public school system
 186. Czesne
  school fees
 187. Odbyć praktyki
  serve an apprenticeshipt
 188. Dzielić uczniów na grupy (ze względu na umiejętności)
  stream
 189. Warsztat
  workshop
 190. Zaniepokojony
  concerned
 191. Zdezorientowany
  confused
 192. Rozczarowany
  disappointed
 193. Wydobyć, uzyskać
  elicit
 194. Podkreślić
  emphasise
 195. Narzucić, wymusić
  enforce
 196. Zapewnić, upewnić się
  ensure
 197. Znajomy
  familiar
 198. Przerażony
  frightened
 199. Pod wrażeniem
  impressed
 200. Na korzyść (czegoś), za
  in favour of
 201. Uwolnić
  let loose
 202. Spełnić oczekiwania
  live up to expectations
 203. Stracić rachubę (czegoś)
  lose count of
 204. Szaleniec, maniak
  maniac
 205. Wprowadzić plan w życie
  put a plan into action
 206. Ceny, stawki
  rates
 207. Duszny
  stuffy
 208. Przeciwległy koniec
  the far end
 209. O wiele za
  way too
 210. Powierzchnia robocza
  Work surface
 211. Nie móc się zdecydować
  be in two minds (about)
 212. Zaspokajać
  cater for
 213. Pragnać
  crave
 214. Opustoszały, bezludny
  deserted
 215. Podjechać
  draw up
 216. Skończyć (gdzieś, jako ktoś)
  end up
 217. Bezpośrednia komunikacja (twarza w twarz)
  face-to-face communication
 218. Oczekujac (na coś)
  In anticipation of
 219. Utrzymywać
  maintain
 220. Technika ułatwiajaca zapamiętywanie
  memory aid
 221. Przemówienie motywujace
  Motivational speech
 222. Optować za
  opt for
 223. Prześcignać, pozostawić w tyle
  outperform
 224. Zespół, ława
  panel
 225. Wysilać się, usiłować
  struggle
 226. Dzielić na mniejsze grupy
  subdivide
 227. Cenny, ceniony
  treasured
 228. Głosować nogami
  vote with your feet
Author:
Anonymous
ID:
286156
Card Set:
Angielski - Słówka - Szkoła (III)
Updated:
2014-10-18 13:50:28
Tags:
sasd
Folders:
Angielski
Description:
Wololololo
Show Answers: