Polski - Dwudziestolecie międzywojenne - Epoka

The flashcards below were created by user riatoz96 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Zmiany
  • Gwałtowny rozwój techniki i nauki - teoria względności Einsteina, narodziny astrofizyki
  • Rozrost miast
  • Coraz popularniejsze samochody, samoloty, telefon, elektryczność
  • Społeczeństwo masowe - gusta większości mało wyszukane, ale coraz więcej osób siegało po prasę, korzystało z bibliotek itp
  • Coraz powszechniejsze kino
 2. Światopoglad - zróżnicowanie, niejednolitość
  • "Zobaczyć świat inaczej" - wielość teorii, kierunków poszukiwań itp
  • Lata 20 - optymizm, wiara w postęp, lata 30 - nastroje gorsze, wyczuwana wojna
 3. Człowiek dwudziestolecia
  • Coraz więcej udogodnień cywilizacyjnych, zafascynowany postępem, ale i przerażony (np. sposobem użycia techniki przeciw ludziom-I WŚ)
  • Fascynacja awangardowymi kierunkami w sztuce i literaturze
  • Próby zrozumienia psychiki człowieka i odczuwanie absurdu istnienia
 4. Nowe ideologie polityczny
  • Istotne dla rozwoju literatury
  • nacjonalizm - zw. z kultem siły, groźba konfliktów na tle narodowym
  • socjalizm - za równościa społeczna, radykalnym reformami, rewolucja, często odrzucenie tradycyjnych wartości
  • Widmo rewolucji lub wojny wielu przerażało - katastrofizm
 5. Konteksty filozoficzne
  • Pragmatyzm
  • Freudyzm
  • Behawioryzm
  • Egzystencjalizm
  • Katastrofizm
  • Bergsonizm
 6. Begsonizm (intuicjonizm)
  • Jeszcze z młodej polski; Henri Bergson
  • Podniesienie rangi intuicji, pęd życiowy –èlan vital - siła rzadzaca światem, dzięki niemu możliwy postęp odbywajacy się na drodze ewolucji
  • Nie rozum i intelekt, a intuicja i instynkt właściwymi narzędziami poznania
  • Duży wpływ na późniejszy symbolizm, awangardę (np. przyczynił się do powst. strumienia świadomości)
 7. Pragmatyzm
  • O rawdziwości sadów i zdań decyduje o ich przydatność do skutecznych działań
  • Odkrywamy, bo chcemy osiagnac jakas korzyść
  • Nauka, działania - powinny mieć czysto praktyczny, przydatny charakter
  • Wywodzi się z angielskiego empiryzmu
  • Przedst: Charles Sanders Peirce, William James (twórca, Ameryka)
 8. Freudyzm
  • Wywodzi się z badań psychiatrów
  • Zwrócenie uwagi na rolę podświadomości, skrywanych popędów (np seksualny - libido) i urazów psychicznych, zwłaszcza z dzieciństwa
  • Stworzył Freud (twórca psychoanalizy), uczniowie: Gustaw Jung (Teoria archetypów), Alfred Adler (teoria o kompleksie niższości)
  • Badanie przez hipnozę i analizę snów
  • Wyróżnił 3 warstwy w psychice człowieka:
  • Jaźń (ego) - kierowana myśla, uzalezniona od sys. wyznawanych wartości
  • Ono (id) - Sfera popędów, głęboko ukryta w psychice
  • Nadjaźń (superego) - warstwa najwyższa, tłumiaca popędy id - despotyczna i tyrańska wobec niego, kontrolujaca odruchy i pragnienia
  • Wpływ na lit.:Nałkowska - "Granica", Kuncewiczowa - "Cudzoziemka"
 9. Behawioryzm
  • Wywodzi się z badań psychiatrów
  • Odwrotnie niż Freudyzm - pominięce życia wewn. człowieka - obiektywnej ocenie podlegaja tylko jego reakcje, zachowania
  • John Watson (twórca, Ameryka) - teoria Pawłowa wprowadzona do psychologii
  • Odrzucenie introspekcji (wglad do wewnatrz)
  • Ernest Hemingway, Tadeusz Borowski
 10. Egzystencjalizm
  • Korzenie literackie
  • Tragizm samotnego we wszechświecie człowieka, u którego poczucie odpowiedzialności za własne życie budzi lęki egzystencjalne
  • Człowiek na świecie pojawił się bez powodu, od niego zależy codziennie czy chce żyć czy nie, skazany na wolność
  • Świat obcy, odrażajacy, wypełnia absurd
  • Pesymizm, irracjonalnośc, poczucie kruchości ludzkiego życia
  • Przedst: Jean-Paul Sartre, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Albert Camus
  • Friedrich Nietzsche, Fiodor Dostojewski i Franz Kafka
 11. Katastrofizm
  • Korzenie literackie
  • Przeświadczenie o rychłym upadku świata
  • Schyłek cywilizacji, upadek kultury, nadchodzaca totalna zaagłada
  • Teoria śmierci społeczeństwa
  • Przedst: Oswald Spengler - "Zmierzch Zachodu"
  • Kiedy kultura zamienia się w cywilizację traci swe siły żywotne i umiera 
  • Kultura - sztuka, metafizyka, patriotyzm, wybitna jednostka
  • Cywilizacja - materializm, dyktatura rozumu, żady pieniadza, kosmopolityzm
 12. Nowe prady w literaturze
  • autentyzm
  • awangarda francuska
  • dadaizm - głównie w sztuce
  • futuryzm
  • surrealizm (nadrealizm) - sztuka też
  • Czysta Forma Witkacego
  • neoklasycyzm
 13. Autentyzm
  • Przedmiotem poezji osobiste przeżycia i odczucia autora, najczęściej tematyka wiejska
  • Przedst. w sposób szczery, subiektywny, bezpośredni, głoszenie wznowienia trad. naturalistycznej, realistycznej
  • Opozycja wobec skamandrytów i nurtów awangardowych
 14. Awangarda francuska
  • Brak wrogiego stos. do przeszłości
  • Poecie przysługiwać powinna wolność twórcza
  • Wyzwolenie wyobraźni
  • Domagano się odświeżenia języka poetyckiego 
  • Utwory mogły wyrażać coś też swoim układem graficznym - liryzm wizualny (Guillaume Apollinaire)
 15. Dadaizm
  • Tristan Tzara, Szwajcaria; dada (fr. zabawka)
  • Główna zasada twórcza - destrukcja
  • Kierunek buntowniczy - nonsens, absurd, dowolność
  • Artystom wszystko wolno - totalna wolność
  • Odrzucenie wszelkich norm, tradycji; pochwała nihilizmu, anarchii
  • Szokujace techniki, materiały, czarny humor itp.
  • Francis Picabia , Max Ernst, w Polsce praktycznie nie występował, kilka nawiazań u Tuwima, Aleksandra Wata
 16. Futuryzm
  • Z Włoch - Marinetti, program w "Le Figaro"
  • Fascynacja światem przyszłości, odrzucenie tradycji i przeszłości 
  • "Słowa na wolności" - nowy język poetycki tworzony, bez interpunkcji, z błędami ort., nowa estetyka
  • "Spalić muzea"
  • Tytus Czyżewski, Bruno Jasieński
 17. Surrealizm (nadrealizm)
  • Gra luźnych skojarzeń, odwołanie się do poetyki marzenia sennego
  • Powstały pod wpływem dadaizmu
  • Andre Breton - manifest surrealizmu
  • Odrzucenie racjonalizmu, realizmu
  • Nieraz groza, dziwność, tajemniczość, niezwykłość
  • Dażenie do wyzwolenia wyobraźni, psychiki
  • Czerpanie z psychoanalizy, oniryzmu
  • Posługiwanie się absurdem, groteską, nonsensem
  • Wprowadzienie kolażu i dekalkomanii
  • Salvador Dali , Breton
  • W lit.:
  • Strumień świadomości (pisanie automatyczne)
  • "Dyktando myśli przy nieobecności kontroli sprawowanej przez rozum" Breton
 18. Czysta Forma Witkacego
  • Pojęcie estetyczne, stworzonego przez Witkacego
  • Konstrukcja elementów tak oderwanych od realiów i życia codziennego, od logicznej motywacji, że dzieło będzie integralne i niezależne
  • Najłatwiej osiagnać: malarstwo abstrakcyjne, muzyka
  • Najtrudniej: literatura
 19. Abstrakcjonizm
  • W sztuce
  • Wyeliminowanie przedstawień mających bezpośrednie odniesienie do form lub przedmiotów obserwowanych w rzeczywistości
  • Wyzwolenie od tematu, odejście od rzeczywistości
  • Szukanie nowych form
  • Wassily Kandinsky, Edward Munch
 20. Neoklasycyzm
  • Kontynuacja tradycji symbolizmu i klasycyzmu
  • Głównie Francja i Zw. Radziecki
  • Powrót do tradycji literackich, realizowanie idei "czystej poezji" (irracjonalizm)
  • Problematyka moralna, religijna i filozoficzna
  • Jarosław Iwaszkiewicz, Paul Valery
 21. Nowe prady w sztuce
  • Surrealizm (też lit)
  • Abstrakcjonizm
  • Kubizm
  • Formizm
  • Dadaizm (też lit)
  • Ekspresjonizm
  • Konstruktywizm
 22. Kubizm
  • cubus - sześcian, kostka
  • Geometryzacja,
  • Podstawa konstrukcji dzieła - bryły geometryczne
  • odrzucenie perspektywy,
  • analiza struktury obiektu,
  • technika kolażu,
  • zniekształcanie proporcji
  • monochromatyzm
  • Abstrakcja
  • Upraszczanie form
  • Pablo Picasso, Georges Braque
 23. Formizm
  • Zerwanie z mimetycznym kopiowaniem rzeczywistości, koncentracja na formie
  • Brak perspektywy, kontrast, operowanie bryłami, elementy kubizmu, dynamizm
  • Tytus Czyżewski, Witkacy, Leon Chwistek
 24. Konstruktywizm
  • Funkcjonalność, odejście od indywidualizmu, utylitaryzm
  • Władimir Tatlin
 25. Eskpresjonizm
  • Ostre, kontrastowe kolory
  • Deformacja, skośne, łamane linie
  • Oniryzm, subiektywizm, ukazywanie skrajnych emocji, przeżyć twórcy, modela
  • Często poetyka krzyku-style wstarzajace bebechami
  • Tytus Czyżewski, Witkacy, Tadeusz Kulisiewicz
 26. Grupy poetyckie
  • Skamander,
  • Awangarda Krakowska
  • furutyści
  • (Te 3 krytykował Miłosz)
  • Autentyści
  • Żagary
  • Kwadryga
  • Poza ugrupowaniami: Bolesław Leśmian, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Leopold Staff
 27. Skamander
  • Zwiazani z czasopismem "Skamander", kawiarnia "Pod Pikadorem" i "Ziemiańska" (Wa-wa)
  • Inaczej niż Awangarda i Futuryści - nie odrzucali tradycjki, tylko młodopolska poetykę
  • Poezja o dniu codziennym, uczuciach zwykłych ludzi
  • Biologizm, radość życia
  • Język potoczny, kolokwializmy
  • Grupa bez okr. programu, każdy z nich był indywidualnościa, własny styl pisania i ulubiona tematyka
  • Mistrzem i autorytetem ich Leopold Staff
  • Wielka piatka: Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, Julian Tuwim, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski
 28. Awangarda Krakowska
  • Program sformułowany przez Tadeusza Peipera, Miasto, Masa, Maszyna (3M)
  • Skupieni wokół czasopisma "Zwrotnica" (redagował je Peiper- papież awangardy)
  • Kult nowoczesności
  • Negowanie natchnienia, mistycyzmu, metafizyki
  • Nowy typ liryki i metafory
  • Teksty silnie zmetaforyzowane
  • Przedst: Tadeusz Peiper, Jalu Kurek, Julian Przyboś, Jan Brzękowski
 29. Futuryści
  • Negacja wszystkiego: tradycja, przeszłość, literatura inna niż futurystyczna
  • Szokowanie, prowokacja, uderzanie w autorytety
  • "Słowa na wolności"
  • Na zachodzie sympatyzowali z faszyzmem
  • Eksperymenty formalne (odrzucenie reg. ortografii, zas. składnii)
  • Przedst: Bruno Jasieński, Aleksander Wat, Tytus Czyżewski, Anatol Stern
 30. Żagary
  • Pisarzy wileńscy skupieni wokół czasopisma "Żagary"
  • Katastrofizm, poczucie zagrożenia wojna, wizyjność, historyzm, reflekcyjność, ele. klasycyzmu, symbolizmu
  • Przedst: Antoni Gołubiew, Czesław Miłosz
 31. Kwadryga
  • Opozycja do Skamandra, Awangardy
  • Wa-wa
  • Poezja społeczna, zaangażowana
  • O prostych ludziach, ideowym patronem Norwid
  • Przedst: Konstanty Ildefons Gałczyński
 32. Autentyści
  • Grupa ostrzeszowska skupiona wokół czasopisma "Okolica Poetów"
  • Jedność prawdy artystycznej i życiowej
  • Opozycja wobec awangardy, Skamandra (jak Kwadryga, po części też Żagary)
 33. Motywy
  Miasto, rewolucja, wojna, kobieta, dom, kamienica, taniec, wizje apokaliptyczne (schyłek lat 30. zwłaszcza)
 34. Funkce tekstów językowych
  • Informatywna - przekazywanie informacji o świecie, w rozmowach,t. prasowych, ogłoszeniach
  • Ekspresywna(emotywna) - wyrażanie uczuć poprzez zdania wykrzyknikowe, odpowiedna intonacja, wyrazy nacech. emocjonalnie
  • Impresywna(perswazyjna) - dażność nadawcy do kształtowania postaw i zachowań odbiory - komendy wojskowe, regulaminy, reklamy
  • Poetycka(estetyczna) - zwracanie uwagi odbiory na same znaki językowe, ich niezwykłośc. Maja zachwyć/zaskoczyć/rozbawić odbiorce - wiersze, żarty, przysłowia
  • Fatyczna (fatis=mowa) - nawiazywanie, podtrzymywanie kontaktu lub sygnalizowanie jego zakończenia
Author
ID
286269
Card Set
Polski - Dwudziestolecie międzywojenne - Epoka
Description
Na sprawdzian 21.10.14
Updated
Show Answers