3H H2. De lange weg naar het Binnenhof

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. bijzonder onderwijs
  door particulieren opgerichte en bestuurde scholen die van oorspring vanuit een bepaalde levensovertuiging of geloofsrichting werken.
 2. censuskiesrecht
  het toekennen van kiesrecht aan dat deel van de bevolking dat meer dan een vastgesteld minimumbedrag aan belasting betaalt.
 3. communisten
  aanhangers van de politieke stroming waarin de arbeidersklasse de macht van de bezittende klasse door een revolutie wilde breken om zo de arbeiders zelf aan de macht te brengen.
 4. confessionelen
  aanhangers van de politieke stroming waarbij het geloof (rooms-katholiek of protestant) uitgangspunt is bij de politieke stellingname en keuzes
 5. conservatisme
  politieke stroming waarbij zo weinig mogelijk veranderingen doorgevoerd moeten worden en zo veel mogelijk bij het oude gelaten moet worden
 6. cultuurstelsel
  stelsel waarbij de Javaanse boerenbevolking 1/5 deel van de grond moest bebouwen met landbouwproducten voor de Europese markt
 7. emancipatiebeweging
  beweging die streeft naar gelijke rechten voor groepen die in de samenleving achtergesteld worden (zoals arbeiders, vrouwen, homo's, allochtonen, katholieken)
 8. ethische politiek
  richting binnen de koloniale politiek waarbij gestreefd werd naar ontwikkeling in westerse richting van het land en volk van Nederlands-Indiƫ, met speciale aandacht voor gezondheidszorg en verspreiding van het christendom.
 9. feminisme
  politieke beweging die zich ten doel stelt de achtergestelde positie van de vrouw te verbeteren
 10. grondrechten
  in de grondwet vastgelegde fundamentele rechten die de vrijheid van de burger ten allen tijde garanderen
 11. kapitalisme
  economisch systeem waarbij het maken van zoveel mogelijk winst het hoofddoel is en waarbij de ondernemer zoveel mogelijk vrijheid moet hebben om naar eigen inzicht dit doel te realiseren.
 12. Kinderwetje van Van Houten
  de wet uit 1874 die een einde moest maken aan kinderarbeid in fabrieken: landarbeid van kinderen bleef nog wel toegestaan
 13. klassenstrijd
  de door aanhangers van Marx gebruikte benaming voor het conflict tussen twee klassen (arbeiders tegenover bourgeoisie) die aan elkaar tegengestelde politieke en economische belangen hebben
 14. liberalisme
  politiek stroming die streeft naar zoveel mogelijk individuele vrijheid voor burgers en zo weinig mogelijk overheidsbemoeienis
 15. Multatuli
  schrijversnaam van Eduard Douwes Dekker die met zijn boek Max Havelaar een felle aanklacht schreef tegen misstanden die op Java voorkwamen als gevolg van het Cultuurstelsel
 16. openbaar onderwijs
  de door de overheid opgerichte scholen die niet zijn gebonden aan een bepaalde levensovertuiging of geloofsrichting
 17. schoolstrijd
  strijd die gevoerd werd door katholieken en protestanten, voor een gelijke behandeling van het openbaar en bijzonder onderwijs
 18. sociale kwestie
  de bewustwording van het feit dat er in de eerste fase van de industriƫle revolutie een groot verschil tussen verschillende sociale groepen was ontstaan die dringend om een oplossing vroeg
 19. socialisten/sociaal-democraten
  aanhangers van de politieke stroming waarin de arbeidersklasse de macht van de bezittende klasse door het invoeren van sociale hervormingen via het parlement, wilde breken om zo de positie van de arbeiders te verbeteren
 20. verzuiling
  opdeling van de samenleving in bevolkingsgroepen die zich verenigd hebben in sterk van elkaar gescheiden maatschappelijk of politieke organisaties en instellingen op levensbeschouwelijke grondslag. In Nederland: protestant, katholiek, liberaal en socialistisch

  Image Upload
Author:
dke
ID:
287561
Card Set:
3H H2. De lange weg naar het Binnenhof
Updated:
2014-10-30 13:19:59
Tags:
geschiedenis Binnenhof grondwet 1848
Folders:

Description:
Begrippen 3H H2. De lange weg naar het Binnenhof.
Show Answers: