A1 Basic Adjectives - Podstawowe Przymiotniki

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. ciemny
  dark [dɑː(ɹ)k]
 2. jasny
  clear [klɪə]
 3. głośny
  loud [laʊd]
 4. hałaśliwy
  noisy [ˈnɔɪziː]
 5. gorzki
  bitter [ˈbɪtə]
 6. kwaśny
  sour [ˈsæʊr]
 7. słodki
  sweet [swiːt]
 8. ciepły
  warm [wɔːm]
 9. zimny
  cold [kəʊld]
 10. duży
  large [lɑːdʒ]
 11. cichy
  quiet [kwaɪət]
 12. słony
  salty [ˈsɒl.ti]
 13. twardy
  hard [hɑːd]
 14. miękki
  soft [sɒft]
 15. smutny
  sad [sæd]
 16. leniwy
  lazy [ˈleɪzi]
 17. zły
  bad [bæd]
 18. dobry
  kind [kaɪnd]
 19. grzeczny
  polite [pəˈlaɪt]
 20. dumny
  proud [pɹaʊd]
 21. szczęśliwy
  happy [ˈhæpi]
 22. zły
  angry [ˈæŋ.ɡri]
 23. odważny
  brave [breɪv]
 24. trudny
  difficult [ˈdɪfɪkəlt]
 25. szczęśliwy
  lucky [ˈlʌki]
 26. uzdolniony
  clever [ˈklevər]
 27. niebezpieczny
  dangerous [ˈdeɪndʒərəs]
 28. gorący
  hot [hɒt]
 29. chłodny
  cool [kuːl]
 30. wietrzny
  windy [ˈwɪndi]
 31. suchy
  dry [dɹaɪ]
 32. tani
  cheap [tʃiːp]
 33. drogi
  expensive [ɪkˈspɛnsɪv]
 34. sławny
  famous [ˈfeɪməs]
 35. ważny
  important [ɪmˈpɔː.tənt]
 36. młody
  young [jʌŋ]
 37. bogaty
  rich [ˈrɪtʃ]
 38. mocny
  strong [ˈstrɔŋ]
 39. duży
  big [ˈbɪg]
 40. mały
  small [ˈsmɔl]
 41. wielki
  great [ˈgreɪt]
 42. długi
  long [ˈlɔŋ]
 43. krótki
  short [ˈʃɔrt]
 44. gruby
  thick [ˈθɪk]
 45. cienki
  thin [ˈθɪn]
 46. wąski
  narrow [ˈneroʊ]
 47. szeroki
  wide [ˈwaɪd]
 48. głęboki
  deep [ˈdiːp]
 49. pełny
  full [ˈfʊl]
 50. pusty
  empty [ˈem(p)tiː]
 51. niski
  low [ˈloʊ]
 52. wysoki
  high [ˈhaɪ]
 53. daleki
  far [ˈfɑr]
 54. bliski
  near [ˈnɪr]
 55. prędki
  quick [ˈkwɪk]
 56. wolny
  slow [ˈsloʊ]
 57. szybki
  fast [ˈfæst]
 58. wczesny
  early [ˈərliː]
 59. późny
  late [ˈleɪt]
 60. stary
  old [ˈoʊld]
 61. jasny
  bright [ˈbraɪt]
 62. płaski
  flat [ˈflæt]
 63. brudny
  dirty [ˈdərtiː]
 64. ciężki
  heavy [ˈheviː]
 65. lekki
  light [ˈlaɪt]
 66. słaby
  weak [ˈwiːk]
 67. czysty
  clean [ˈkliːn]
 68. głodny
  hungry [ˈhəŋgriː]
 69. świeży
  fresh [ˈfreʃ]
 70. tłusty
  fat [ˈfæt]
 71. dobry
  good [ˈgʊd]
 72. silny
  strong [ˈstrɔŋ]
 73. zdolny
  able [ˈeɪbəl]
 74. przestraszony
  afraid [əˈfreɪd]
 75. wesoły
  cheerful [ˈtʃɪrfəl]
 76. zajęty
  busy [ˈbɪziː]
 77. bezpieczny
  safe [ˈseɪf]
 78. groźny
  dangerous [ˈdeɪndʒərəs]
 79. troskliwy
  careful [careful]
 80. gniewny
  angry [ˈæŋgriː]
Author:
marko4
ID:
287707
Card Set:
A1 Basic Adjectives - Podstawowe Przymiotniki
Updated:
2014-11-04 20:55:24
Tags:
A1
Folders:
A1
Description:
A1 Basic Adjectives - Podstawowe Przymiotniki
Show Answers: