A1 Means of Transport - Środki Transportu

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. kierowca
  driver [ˈdɹaɪ.və(ɹ)]
 2. pilot
  pilot [ˈpaɪlət]
 3. transport
  transport [tɹænzˈpɔː(ɹ)t]
 4. samochód
  car [ˈkɑː]
 5. pojazd
  vehicle [viːəkl]
 6. rower
  bike [ˈbaɪk]
 7. motocykl
  motorcycle [ˈmoʊtərˌsaɪkəl]
 8. samolot
  plane [pleɪn]
 9. helikopter
  helicopter [ˈheliˌkoptə(ɹ)]
 10. pociąg
  train [tɹeɪn]
 11. system transportowy
  transportation system [ˌtrænspərˈteɪʃən ˈsɪstəm]
 12. lotnisko
  airport [ˈɛːpɔːt]
 13. przylot
  arrival [əˈɹaɪ.vəl]
 14. odlot
  departure [dɪˈpɑrtʃər]
 15. lot
  flight [flaɪt]
 16. terminal
  terminal [ˈtərmɪnəl]
 17. peron
  platform [ˈplætˌfɔrm]
 18. metro
  subway [ˈsəbˌweɪ]
 19. tramwaj
  tram [træm]
 20. tramwaj
  streetcar [ˈstriːtˌkɑr]
 21. metro
  underground [œ̃.dɛʁ.ɡʁawnd]
 22. linia metra
  underground line [ˌəndərˈgræʊnd ˈlaɪn]
 23. autobus
  bus [bʌs]
 24. przystanek
  stop [stɒp]
 25. łódź
  boat [bəʊt]
 26. statek
  ship [ʃɪp]
 27. prom
  ferry [ˈfɛɹi]
 28. przystań
  harbour [ˈhɑːbə]
 29. dworzec autobusowy
  bus station [ˈbəs ˈsteɪʃən]
 30. okręt
  vessel [ˈvɛs.əl]
 31. autokar
  coach [kəʊtʃ]
 32. bilet
  ticket [ˈtɪkɪt]
 33. rozkład jazdy
  timetable [ˈtaɪmˌteɪbəl]
 34. automat biletowy
  ticket machine [ˈtɪkət məˈʃiːn]
 35. przyjeżdżać
  arrive [əˈraɪv]
 36. odjeżdżać
  departure [dɪˈpɑrtʃər]
 37. przesiadać się
  change [tʃeɪndʒ]
 38. wysiadać
  get off [ˈget ˈɔf]
 39. wsiadać
  get on [ˈget ˈɔn]
 40. pojechać pociągiem
  take a train [ˈteɪk ə ˈtreɪn]
 41. na pokładzie
  on board [ˈɔn ˈbɔrd]
 42. latać
  fly [flaɪ]
 43. zatrzymać się
  stop [stɒp]
 44. wystartować
  take off [ˈteɪk ˈɔf]
 45. bilet w jedną stronę
  one-way ticket [one-way ˈtɪkət]
 46. bilet tam i z powrotem
  return ticket [rɪˈtərn ˈtɪkət]
 47. kasa biletowa
  ticket office [ˈtɪkət ˈɑfəs]
 48. pokład
  board [bɔː(r)d]
 49. metro w Londynie
  the Tube [ðə ˈtuːb]
 50. droga
  road [ɹəʊd]
 51. tunel
  tunnel [ˈtʌn(ə)l]
 52. klasa ekonomiczna
  economy class [ɪˈkɑnəmiː ˈklæs]
 53. klasa biznesowa
  business class [ˈbɪznəs ˈklæs]
 54. pierwsza klasa
  first class [ˈfərst ˈklæs]
 55. opóźnienie
  delay [dɪˈleɪ]
 56. być opóźnionym
  be delayed [ˈbiː dɪˈleɪd]
 57. jechać samochodem
  go by car [ˈgoʊ ˈbaɪ ˈkɑr]
 58. ciężarówka
  truck [trʌk]
 59. ciężarówka
  lorry [ˈlɒri]
 60. środek transportu
  means of transport [ˈmiːnz əv trænsˈpɔrt]
 61. tor
  track [træk]
 62. pasażer
  passenger [ˈpæsənd͡ʒəɹ]
 63. miejsce siedzące
  seat [siːt]
 64. przesiadka
  change [tʃeɪndʒ]
 65. transport drogowy
  road transport [ˈroʊd trænsˈpɔrt]
 66. transport powietrzny
  air transport [ˈer trænsˈpɔrt]
 67. transport morski
  sea transport [ˈsiː trænsˈpɔrt]
 68. transport szynowy
  rail transport [ˈreɪl trænsˈpɔrt]
 69. podróż
  travel [ˈtɹævəl]
 70. opłata za przejazd
  fare [fɛə]
 71. rejs statkiem
  cruise [kruːz]
 72. żegluga
  shipping [ˈʃɪpɪŋ]
 73. linia
  route [ruːt]
 74. przez
  via [ˈviːə]
 75. przywołać taksówkę
  hail a taxi [ˈheɪl ə ˈtæksiː]
 76. złapać
  catch [kætʃ]
 77. pas startowy
  runway [ˈrʌnweɪ]
 78. hangar
  hangar [ˈhaŋə]
Author:
marko4
ID:
287718
Card Set:
A1 Means of Transport - Środki Transportu
Updated:
2014-11-04 20:52:18
Tags:
A1
Folders:
A1
Description:
A1 Means of Transport - Środki Transportu
Show Answers: