A1 Numbers and Quantities - Liczby i Ilości

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. jeden
  one [wɐn]
 2. dwa
  two [tuː]
 3. trzy
  three [θɹiː]
 4. cztery
  four [fɔː]
 5. sześć
  six [sɪks]
 6. siedem
  seven [ˈsɛv.ən]
 7. osiem
  eight [eɪt]
 8. dziewięć
  nine [naɪn]
 9. dziesięć
  ten [tɛn]
 10. jedenaście
  eleven [ɪˈlɛv.ən]
 11. dwanaście
  twelve [twɛlv]
 12. trzynaście
  thirteen [ˈθɜː.tiːn]
 13. czternaście
  fourteen [ˈfɔː.tiːn]
 14. pietnaście
  fifteen [ˈfɪf.tiːn]
 15. szesnaście
  sixteen [ˈsɪks.tiːn]
 16. siedemnaście
  seventeen [ˈsɛv.ən.tiːn]
 17. osiemnaście
  eighteen [ˈeɪ.tiːn]
 18. dziewiętnaście
  nineteen [ˈnaɪn.tiːn]
 19. dwadzieścia
  twenty [ˈtwɛn.ti]
 20. dwadzieścia jeden
  twenty-one [ˌtwentiːˈwən]
 21. dwadzieścia dwa
  twenty-two [twenty-two]
 22. trzydzieści
  thirty [ˈθɜːti]
 23. trzydzieści trzy
  thirty-three [ˌθərtiːˈθriː]
 24. czterdzieści
  forty [ˈfɔɹti]
 25. pięćdziesiąt
  fifty [ˈfɪfti]
 26. sześćdziesiąt
  sixty [ˈsɪksti]
 27. siedemdziesiąt
  seventy [ˈsɛv.ən.tɪ]
 28. siedemdziesiąt pięć
  seventy-five [seventy-five]
 29. osiemdziesiąt
  eighty [ˈeɪtiː]
 30. dziewięćdziesiat
  ninety [ˈnaɪntiː]
 31. sto
  hundred [ˈhʌn.dɹəd]
 32. sto dwadzieścia trzy
  one hundred twenty-three [ˈwən ˈhəndrəd twenty-three]
 33. tysiąc
  thousand [ˈθaʊ.znd]
 34. milion
  million [ˈmɪljən]
 35. pięćset
  five hundred [ˈfaɪv ˈhəndrəd]
 36. dwieście
  two hundred [ˈtuː ˈhəndrəd]
 37. trzysta
  three hundred [ˈθriː ˈhəndrəd]
 38. czterysta
  four hundred [fɔr ˈhəndrəd]
 39. siedemset pięćdziesiąt osiem
  seven hundred fifty-eight [ˈsevən ˈhəndrəd fifty-eight]
 40. tysiąc sto jedenaście
  one thousand one hundred eleven [ˈwən ˈθæʊzən ˈwən ˈhəndrəd ɪˈlevən]
 41. tysiąć pięćdziesiąt
  one thousand fifty [ˈwən ˈθæʊzən ˈfɪftiː]
 42. tysiąc dwieście dwadzieścia pięć
  one thousand two hundred twenty-five [ˈwən ˈθæʊzən ˈtuː ˈhəndrəd twenty-five]
 43. dziesięć tysięcy
  ten thousand [ˈten ˈθæʊzən]
 44. siedemnaście tysięcy
  seventeen thousand [ˌsevənˈtiːn ˈθæʊzən]
 45. dwadzieścia tysięcy
  twenty thousand [ˈtwentiː ˈθæʊzən]
 46. osiemdziesiąt sześć tysięcy
  eighty-six thousand [ˌeɪtiːˈsɪks ˈθæʊzən]
 47. sto tysięcy
  one hundred thousand [ˈwən ˈhəndrəd ˈθæʊzən]
 48. dwieście tysięcy
  two hundred thousand [ˈtuː ˈhəndrəd ˈθæʊzən]
 49. dwieście pięćdziesiąt tysięcy
  two hundred fifty thousand [ˈtuː ˈhəndrəd ˈfɪftiː ˈθæʊzən]
 50. pięćset tysięcy
  five hundred thousand [ˈfaɪv ˈhəndrəd ˈθæʊzən]
 51. miliard
  billion [ˈbɪljən]
 52. pierwszy
  first [fɜːst]
 53. trzeci
  third [θɜː(ɹ)d]
 54. czwarty
  fourth [fɔːθ]
 55. piąty
  fifth [fɪfθ]
 56. szósty
  sixth [sɪksθ]
 57. siódmy
  seventh [sɛv.nθ]
 58. ósmy
  eighth [eɪtθ]
 59. dziewiąty
  ninth [naɪnθ]
 60. dziesiąty
  tenth [tɛnθ]
 61. piętnasty
  fifteenth [ˌfɪfˈtiːnθ]
 62. dwudziesty pierwszy
  twenty-first [twenty-first]
 63. drugi
  second [ˈsɛk.ənd]
 64. dwudziesty
  twentieth [ˈtwɛntiəθ]
 65. trzydziesty
  thirtieth [ˈθɜːtiəθ]
 66. trzydziesty czwarty
  thirty-fourth [thirty-fourth]
 67. czterdziesty
  fortieth [ˈfɔːtiəθ]
 68. pięćdziesiąty
  fiftieth [ˈfɪftiəθ]
 69. sześćdziesiąty
  sixtieth [ˈsɪkstiəθ]
 70. siedemdziesiąty
  seventieth [ˈsɛvntiəθ]
 71. osiemdziesiąty
  eightieth [ˈeɪtiəθ]
 72. dziewięćdziesiąty
  ninetieth [ˈnaɪntiəθ]
 73. dziewięćdziesiąty dziewiąty
  ninety-ninth [ninety-ninth]
 74. setny
  hundredth [ˈhʌndɹɛdθ]
 75. zerowy
  zeroth [ˈziːroʊθ]
 76. zero
  zero [ˈziɹ.oʊ]
Author
ID
287719
Card Set
A1 Numbers and Quantities - Liczby i Ilości
Description
A1 Numbers and Quantities - Liczby i Ilości
Updated
Show Answers