A2 Cause Conditions Effects - Przyczyna Warunki Skutki

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. właściwy
  appropriate [əˈpɹəʊ.pɹiː.ɪt]
 2. względnie
  relatively [relatively]
 3. szczególnie
  especially [ɛsˈpɛʃəli]
 4. znacząco
  considerably [considerably]
 5. bezpośrednio
  directly [dɪˈrɛktli]
 6. pośrednio
  indirectly [indirectly]
 7. ostatecznie
  eventually [əˈvɛn.tjuː.ə.li]
 8. wreszcie
  ultimately [ˈʌltɪmətli]
 9. zwłaszcza
  particulary [particulary]
 10. zasadniczo
  essentially [essentially]
 11. implikacja
  implication [ˌɪmpləˈkeɪʃən]
 12. przypadkowo
  by chance [ˈbaɪ ˈtʃæns]
 13. być przyczyną
  account for [əˈkæʊnt fər]
 14. postęp w kierunku
  progress towards [ˈprɑgrəs towards]
 15. intencja
  purpose [ˈpɜː(ɹ)pəs]
 16. osiągnąć cel
  reach a target [ˈriːtʃ ə ˈtɑrgət]
 17. możliwy
  possible [ˈpɒsᵻbl̩]
 18. prawdopodobny
  probable [ˈprɑbəbəl]
 19. prawdopodobieństwo
  likelihood [ˈlaɪkliːˌhʊd]
 20. progresywny
  progressive [prəˈgresɪv]
 21. stopniowy
  gradual [ˈgrædʒəwəl]
 22. dostrzegalna zmiana
  perceptible change [pərˈseptəbəl ˈtʃeɪndʒ]
 23. stopniowa zmiana
  gradual change [ˈgrædʒəwəl ˈtʃeɪndʒ]
 24. nagła zmiana
  sudden change [ˈsədən ˈtʃeɪndʒ]
 25. nagły
  sudden [sʌdn]
 26. ważność
  validity [vəˈlɪdətiː]
 27. ważny
  valid [ˈvæləd]
 28. zakładając
  supposing [səˈpoʊzɪŋ]
 29. w rezultacie
  as a result [əz ə rɪˈzəlt]
 30. w konsekwencji
  as a consequence [əz ə ˈkɑnsəˌkwens]
 31. powodem dla
  reason for [ˈriːzən fər]
 32. przyczyna
  cause [kɔːz]
 33. spowodować
  cause [kɔːz]
 34. powodować
  cause [kɔːz]
 35. być spowodowanym
  be caused by [ˈbiː ˈkɔzd ˈbaɪ]
 36. sprowokować
  provoke [prəˈvoʊk]
 37. inspirować
  inspire [ɪnˈspaɪr]
 38. stymulować
  stimulate [stimulate]
 39. wynikać z
  result from [rɪˈzəlt ˈfrəm]
 40. być powodem dla
  be reason for [ˈbiː ˈriːzən fər]
 41. na podstawie
  on the grounds [ˈɔn ðə ˈgræʊndz]
 42. efekt
  effect [ɪˈfɛkt]
 43. w konsekwencji tego
  consequently [ˈkɒnsɪˌkwɛntli]
 44. ambicja
  ambition [æmˈbɪ.ʃən]
 45. plan
  plan [plæn]
 46. udany
  successful [successful]
 47. osiągnięcie
  achievement [əˈtʃiːvmənt]
 48. osiągalny
  achievable [əˈtʃivəbəl]
Author:
marko4
ID:
287731
Card Set:
A2 Cause Conditions Effects - Przyczyna Warunki Skutki
Updated:
2014-11-02 08:40:42
Tags:
A2
Folders:
A2
Description:
A2 Cause Conditions Effects - Przyczyna Warunki Skutki
Show Answers: