A2 Information Technology - Technologia Informacyjna

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. komputer
  computer [kəmˈpjuːtə]
 2. laptop
  laptop [ˈlæp.tɒp]
 3. technologia cyfrowa
  digital technology [ˈdɪdʒətəl technology]
 4. analogowy
  analogue [ˈænəˌlɔg]
 5. cyfrowy
  digital [ˈdɪʤətl]
 6. palmtop
  palmtop [ˈpɑ(l)mˌtɑp]
 7. słuchawki
  headphones [ˈhedˌfoʊnz]
 8. mikrofon
  microphone [mi.kʁɔ.fɔn]
 9. telefon komórkowy
  mobile phone [moʊˈbiːl ˈfoʊn]
 10. wygaszacz ekranu
  screensaver [screensaver]
 11. ekran dotykowy
  touchscreen [touchscreen]
 12. ikona
  icon [ˈaɪˌkɑn]
 13. miniaturka obrazka
  thumbnail [ˈθəmˌneɪl]
 14. folder
  folder [ˈfəʊldə(r)]
 15. plik
  file [fil]
 16. aparat cyfrowy
  digital camera [ˈdɪdʒətəl ˈkæmrə]
 17. kamera wideo
  video camera [ˈvɪdiːˌoʊ ˈkæmrə]
 18. strona internetowa
  web page [ˈweb ˈpeɪdʒ]
 19. aplikacja
  application [ˌæp.ləˈkeɪ.ʃən]
 20. napęd
  drive [draɪv]
 21. karta graficzna
  graphics card [ˈgræfɪks ˈkɑrd]
 22. procesor
  processor [ˈpɹəʊˌsɛsə(ɹ)]
 23. płyta główna
  motherboard [motherboard]
 24. obudowa komputera
  computer case [kəmˈpjuːtər ˈkeɪs]
 25. karta dźwiękowa
  sound card [ˈsæʊnd ˈkɑrd]
 26. internet bezprzewodowy
  wireless internet [ˈwaɪrləs ˈɪntərˌnet]
 27. pulpit
  desktop [ˈdɛsktɒp]
 28. baza danych
  database [ˈdeɪtəˌbeɪs]
 29. dane
  data [ˈdeɪtə]
 30. oprogramowanie
  software [ˈsɔftˌwer]
 31. sprzęt elektroniczny
  hardware [ˈhɑːdˌwɛə]
 32. klawiatura
  keyboard [ˈkibɔ˞d]
 33. bezprzewodowy
  wireless [ˈwaɪ.ə(ɹ).ləs]
 34. kamera internetowa
  web cam [ˈweb ˈkæm]
 35. system operacyjny
  operating system [ˈɑpəˌreɪtɪŋ ˈsɪstəm]
 36. pamięć
  memory [ˈmɛməɹi]
 37. drukarka
  printer [ˈprɪntər]
 38. głośniki
  speakers [ˈspiːkərz]
 39. uaktualnienie
  update [ˈʌpdeɪt]
 40. właściwości
  properties [ˈprɑpərtiːz]
 41. ustawienia
  settings [settings]
 42. wytłuszczenie
  bold [bold]
 43. wielkie litery
  caps lock [ˈkæps ˈlɑk]
 44. kursor
  cursor [ˈkur.sor]
 45. przeglądarka internetowa
  browser [bravsər]
 46. haker
  hacker [hækə(ɹ)]
 47. strona główna
  home page [ˈhjuːm ˈpeɪdʒ]
 48. hasło
  password [ˈpæswɜːrd]
 49. użytkownik
  user [uːser]
 50. szkrzynka mailowa
  mailbox [mailbox]
 51. sieć
  network [nɛtwɜːk]
 52. niepołączony
  offline [ˈɔnˈlaɪn]
 53. połączony
  online [offline]
 54. adres emailowy
  email address [email əˈdres]
 55. kopiować
  copy [kɒpiː]
 56. wklejać
  paste [peɪst]
 57. pobierać
  download [ˌdaʊnˈləʊd]
 58. usuwać
  delete [dɪˈliːt]
 59. przeciągać
  drag [dɹæɡ]
 60. przeciagnij i upuść
  drag and drop [ˈdræg ənd ˈdrɑp]
 61. otrzymać maila
  receive an email [rɪˈsiːv ən email]
 62. wysłać maila
  send an email [ˈsend ən email]
 63. instalować
  install [ɪnˈstɔl]
 64. nacisnąć
  press [pɹɛs]
 65. cofnąć
  undo [ʌnˈduː]
 66. przewijać w dół
  scroll down [ˈskroʊl ˈdæʊn]
 67. przewijać w górę
  scroll up [ˈskroʊl ˈəp]
 68. wydrukować
  print out [ˈprɪnt ˈæʊt]
 69. kliknąć dwukrotnie
  double click [ˈdəbəl ˈklɪk]
 70. technologie informacyjne
  information technology [ˌɪnfərˈmeɪʃən technology]
 71. myszka
  mouse [maʊs]
 72. wycinać
  cut [kʌt]
 73. upuszczać
  drop [dɹɒp]
 74. załadować
  load [ˈloʊd]
 75. przeglądać internet
  browse the Internet [ˈbræʊz ðə ˈɪntərˌnet]
 76. wysyłać
  upload [əpˈloʊd]
 77. spam
  spam [spæm]
 78. obrazek
  image [i.maʒ]
 79. tablet
  tablet [ˈtæblət]
 80. gra wideo
  video game [ˈvɪdiːˌoʊ ˈgeɪm]
 81. odtwarzacz wideo
  video player [ˈvɪdiːˌoʊ ˈpleɪər]
 82. zarejestrować się
  register [ˈɹɛdʒ.ɪst.ɜː(ɹ)]
 83. zapisać się
  sign up [ˈsaɪn ˈəp]
 84. zalogować się
  log in [ˈlɔg ˈɪn]
 85. wylogować się
  log out [ˈlɔg ˈæʊt]
 86. modem
  modem [ˈməʊdəm]
 87. serfować po internecie
  surf the web [ˈsərf ðə ˈweb]
Author
ID
287745
Card Set
A2 Information Technology - Technologia Informacyjna
Description
A2 Information Technology - Technologia Informacyjna
Updated
Show Answers