A2 Religion Mythology and Magic - Religia Mitologia i Magia

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. religia
  religion [rɪˈlɪdʒən]
 2. mityczny
  mythical [ˈmɪθɪkəl]
 3. mit
  myth [ˈmɪθ]
 4. mitologiczny
  mythological [ˌmɪθəˈlɑdʒɪkəl]
 5. magia
  magic [ˈmædʒɪk]
 6. czar
  charm [ɧarm]
 7. zaklęcie
  spell [spɛl]
 8. wyznawca
  follower [ˈfɑləwər]
 9. wierny
  believer [believer]
 10. meczet
  mosque [ˈmɑsk]
 11. minaret
  minaret [minǎːret]
 12. synagoga
  synagogue [ˈsɪ.nəˌɡɑɡ]
 13. świątynia
  temple [ˈtɛmp(ə)l]
 14. zakon
  convent [kɒn.vɛnt]
 15. zakonnica
  nun [nʌn]
 16. zakonnik
  monk [mʌŋk]
 17. klasztor
  monastery [ˈmɒnəstɹi]
 18. apostoł
  apostle [əˈpɒs(ə)l]
 19. islam
  islam [ɪslɑːm]
 20. islamski
  islamic [ɪsˈlɑːmɪk]
 21. chrześcijański
  christian [ˈkrɪstʃən]
 22. pagoda
  pagoda [pəˈgoʊ.də]
 23. bazylika
  basilica [bəˈsɪlɪkə]
 24. duchowy
  spiritual [spirituˈal]
 25. święty
  sacred [ˈseɪkrɪd]
 26. święty
  holy [ˈhəʊli]
 27. boże narodzenie
  christmas [ˈkrɪsməs]
 28. konfesionał
  confessional [confessional]
 29. fatum
  fate [feɪt]
 30. los
  fortune [ˈfɔːtjuːn]
 31. fatum
  doom [duːm]
 32. wolna wola
  free will [ˈfriː wəl]
 33. katolik
  catholic [ˈkaθ(ə)lɪk]
 34. katolicki
  catholic [ˈkaθ(ə)lɪk]
 35. modlić się
  pray [preɪ]
 36. modlitwa
  prayer [pɹɛə(ɹ)]
 37. czcić
  worship [ˈwəːʃɪp]
 38. poroctwo
  prophecy [ˈpɹɒf.ə.si]
 39. omen
  omen [ˈoʊmən]
 40. buddyzm
  Buddhism [ˈbu.dɪ.zəm]
 41. buddysta
  Buddhist [ˈbuːdɪst]
 42. chrześcijanin
  christian [ˈkrɪstʃən]
 43. chrześcijaństwo
  Christianity [ˌkrɪstiˈænɪti]
 44. mormon
  Mormon [ˈmɔrmən]
 45. metodysta
  Methodist [Methodist]
 46. żyd
  Jew [dʒuː]
 47. judaizm
  Judaism [ˈdjuːˌdeɪ.ɪz.əm]
 48. portestantyzm
  Protestantism [ˈprɑtəstənˌtɪzəm]
 49. kościoł mormonów
  Mormon Church [ˈmɔrmən ˈtʃərtʃ]
 50. muzułmanin
  Muslim [ˈmʌsləm]
 51. porotestant
  Protestant [ˈprɑtəstənt]
 52. kościół anglikański
  Church of England [ˈtʃərtʃ əv ˈɪŋglənd]
 53. hinduizm
  Hinduism [ˈhɪnduɪzəm]
 54. Hindus
  Hindu [ˈhɪndu]
 55. modlitewnik
  prayer book [ˈprer ˈbʊk]
 56. zakonny
  monastic [məˈnæstɪk]
 57. religijny
  religious [ɹɪˈlɪdʒəs]
 58. zakon
  order [ˈɔːdə]
 59. grzeszny
  sinful [ˈsɪnfəl]
 60. grzech ciężki
  mortal sin [ˈmɔrtəl ˈsɪn]
 61. grzech
  sin [sɪn]
 62. grzech pierworodny
  original sin [əˈrɪdʒənəl ˈsɪn]
 63. woda święcona
  holy water [ˈhoʊliː ˈwɔtər]
 64. wieża kościelna
  church tower [ˈtʃərtʃ ˈtæʊr]
 65. cmentarz
  cemetery [ˈsɛ.məˌtɹi]
 66. Prometeusz
  Prometheus [Prometheus]
 67. niebo
  heaven [ˈhɛvən]
 68. piekło
  hell [hɛl]
 69. Bóg
  God [ɡɒd]
 70. bogini
  goddess [ˈɡɒdɛs]
 71. bożek
  idol [ˈaɪd(ə)l]
 72. Biblia
  Bible [ˈbaɪbəl]
 73. wiara
  faith [feɪθ]
 74. kler
  clergy [ˈklɜːrdʒi]
 75. papież
  pope [pəʊp]
 76. krzyż
  cross [krɒs]
 77. diabeł
  devil [ˈdɛvəl]
 78. demon
  demon [ˈdiː.mən]
 79. czyściec
  purgatory [ˈpɚɡəˌtɔri]
 80. rytuał
  ritual [ˈrɪ.tʃu.əl]
 81. obrzęd
  rite [ɹaɪt]
 82. ramadan
  ramadan [ˈrɑməˌdɑn]
 83. anioł stróż
  guardian angel [ˈgɑrdiːən ˈeɪndʒəl]
 84. sekta
  sect [ˈsekt]
 85. ateista
  atheist [ˈeɪθiɪst]
 86. agnostyk
  agnostic [æɡˈnɒstɪk]
 87. agnostycyzm
  agnosticism [æɡˈnɒstɪsɪzəm]
 88. medytować
  meditate [ˈmedəˌteɪt]
 89. medytacja
  meditation [meditasjoːn]
 90. iść do kościoła
  go to church [ˈgoʊ tə ˈtʃərtʃ]
 91. cud
  miracle [ˈmɪɹəkl̩]
 92. czary
  witchcraft [ˈwɪtʃˌkræft]
 93. czarodziej
  wizard [ˈwɪzəd]
 94. magik
  magician [məˈdʒɪʃən]
 95. iluzjonista
  illusionist [ɪˈluːʒnɪst]
 96. elf
  elf [ɛlf]
 97. wróżka
  fairy [ˈfɛəɹɪ]
 98. dusza
  soul [səʊl]
 99. wiedźma
  witch [wɪtʃ]
 100. alchemik
  alchemist [ˈælkəmɪst]
 101. czarna magia
  black magic [ˈblæk ˈmædʒɪk]
 102. różdżka
  magic wand [ˈmædʒɪk ˈwɑnd]
 103. klątwa
  curse [ˈkərs]
 104. klątwa
  hex [ˈheks]
 105. manga
  manga [ˈmæŋɡə]
 106. fantazja
  fantasy [ˈfæntəˌsi]
 107. tabu
  taboo [təˈbuː]
 108. urojony
  imaginary [ɪˈmadʒɪn(ə)ɹi]
Author:
marko4
ID:
287750
Card Set:
A2 Religion Mythology and Magic - Religia Mitologia i Magia
Updated:
2014-11-02 08:36:27
Tags:
A2
Folders:
A2
Description:
A2 Religion Mythology and Magic - Religia Mitologia i Magia
Show Answers: