B1 Journalism and Press - Dziennikarstwo i Prasa

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. publicystyka
  opinion journalism [əˈpɪnjən ˈdʒərnəˌlɪzəm]
 2. felieton
  feuilleton [fœj.tɔ̃]
 3. polemika
  polemics [pəˈlemɪks]
 4. reportaż
  reportage [rɪˈpɔrtɪdʒ]
 5. omówienie prasowe
  coverage [ˈkəvrɪdʒ]
 6. broszura
  brochure [bɹoʊˈʃʊɚ]
 7. książeczka
  booklet [ˈbʊklət]
 8. cal kolumny
  column inch [ˈkɑləm ˈɪntʃ]
 9. podpis
  caption [ˈkæp.ʃn]
 10. numer archiwalny
  back copy [ˈbæk ˈkɑpiː]
 11. repertuar kin
  cinema listings [ˈsɪnəmə ˈlɪstɪŋz]
 12. anons
  announcement [ʌˈnaʊs.mɛnt]
 13. relacja
  coverage [ˈkəvrɪdʒ]
 14. wycinek z gazety
  cutting [ˈkʌtɪŋ]
 15. wycinek z gazety
  clipping [ˈklɪpɪŋ]
 16. zniesławienie
  defamation [ˌdɛfəˈmeɪʃən]
 17. redaktor naczelny
  editor-in-chief [editor-in-chief]
 18. artykuł redakcyjny
  editorial [ˌedəˈtɔriːəl]
 19. artykuł wstępny
  editorial [ˌedəˈtɔriːəl]
 20. redakcja
  editorial staff [ˌedəˈtɔriːəl ˈstæf]
 21. artykuł tematyczny
  feature [fiːtʃə(r)]
 22. korespondent zagraniczny
  foreign correspondent [ˈfɔrən ˌkɔrəˈspɑndənt]
 23. periodyk
  periodical [ˌpɪriːˈɑdɪkəl]
 24. prasa brukowa
  gutter press [ˈgətər ˈpres]
 25. artykuł redakcyjny
  leader [ˈliː.də(ɹ)]
 26. artykuł wstępny
  leading article [ˈliːdɪŋ ˈɑrtɪkəl]
 27. ulotka
  leaflet [ˈliːflɪt]
 28. ulotka
  flyer [flyer]
 29. pisemne pomówienie
  libel [ˈlaɪbəl]
 30. oszczerstwo
  slander [ˈslændər]
 31. wyciąganie brudów
  muck-raking [muck-raking]
 32. broszura
  pamphlet [ˈpæm(p)flət]
 33. nekrolog
  obituary [əˈbɪtʃəˌweriː]
 34. dział nekrologów
  obituaries [əˈbɪtʃəˌweriːz]
 35. konferencja prasowa
  press conference [ˈpres ˈkɑnfrəns]
 36. prospekt
  prospectus [prəˈspektəs]
 37. gazeta poważna
  quality newspaper [ˈkwɑlətiː ˈnuːzˌpeɪpər]
 38. kwartalnik
  quarterly newspaper [ˈkwɔtərliː ˈnuːzˌpeɪpər]
 39. szmatławiec
  rag [ɹaɡ]
 40. sprawozdanie
  report [ɻəˈpɔː]
 41. gorąca wiadomość
  scoop [skuːp]
 42. sezon ogórkowy
  silly season [ˈsɪliː ˈsiːzən]
 43. ustne zniesławienie
  slander [ˈslændər]
 44. ogłoszenia drobne
  small ads [ˈsmɔl ˈædz]
 45. fragment wypowiedzi
  sound bite [ˈsæʊnd ˈbaɪt]
 46. przypis
  annotation [ˌænəˈteɪʃən]
 47. być prosto z druku
  be hot off the press [ˈbiː ˈhɑt ˈɔf ðə ˈpres]
 48. zbierać informacje
  gather information [ˈgæðər ˌɪnfərˈmeɪʃən]
 49. iść do druku
  go to press [ˈgoʊ tə ˈpres]
 50. oświadczenie prasowe
  press release [ˈpres rɪˈliːs]
 51. dotrzymać terminu
  meet deadline [ˈmiːt deadline]
 52. relacjonować
  cover [ˈkəvər]
 53. komunikat prasowy
  press release [ˈpres rɪˈliːs]
 54. szukać rozgłosu
  seek publicity [ˈsiːk pəˈblɪsətiː]
 55. rozgłos
  publicity [pəˈblɪsətiː]
 56. propaganda
  propaganda [ˌprɒpəˈɡændə]
 57. indoktrynacja
  indoctrination [ɪnˌdɑktrəˈneɪʃən]
 58. czwarta władza
  fourth estate [ˈfɔrθ ɪˈsteɪt]
 59. siać propagande
  spread propaganda [ˈspred ˌprɑpəˈgændə]
 60. fanzin
  fanzine [ˈfænˌziːn]
Author:
marko4
ID:
287773
Card Set:
B1 Journalism and Press - Dziennikarstwo i Prasa
Updated:
2014-11-02 08:21:56
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Journalism and Press - Dziennikarstwo i Prasa
Show Answers: