B1 Learning at School - Nauka w Szkole

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. uczeń
  schoolboy [schoolboy]
 2. uczennica
  schoolgirl [schoolgirl]
 3. student
  student [stjuːd(ə)nt]
 4. dyrektor szkoły
  headmaster [ˈhedˌmæstər]
 5. absolwent
  graduate [ˈɡrædjuət]
 6. wagarowicz
  truant [ˈtruːənt]
 7. wagarować
  play truant [ˈpleɪ ˈtruːənt]
 8. klasa
  class [klɑːs]
 9. sala lekcyjna
  classroom [classroom]
 10. nieobecność
  absence [ˈæb.səns]
 11. lekcja
  lesson [ˈlɛs(ə)n]
 12. zadanie domowe
  homework [ˈhoʊmˌwərk]
 13. dziennik
  register [ˈɹɛdʒ.ɪst.ɜː(ɹ)]
 14. laboratorium
  laboratory [ˈlæbɹəˌtɔɹi]
 15. ocena
  mark [mɑːk]
 16. program nauczania
  curriculum [kəˈɹɪkjələm]
 17. wagarowanie
  truancy [ˈtruːənsiː]
 18. semestr
  term [tɜːm]
 19. przerwa
  breaktime [breaktime]
 20. wkuwać
  cram [ˈkræm]
 21. znęcać się
  bully [ˈbʊli]
 22. oblać
  fail [feɪl]
 23. powtarzać
  repeat [rɪˈpiːt]
 24. uczyć się
  learn [ləːn]
 25. uczyć się na pamięć
  learn by heart [ˈlərn ˈbaɪ ˈhɑrt]
 26. zapamiętywać
  memorise [memorise]
 27. zaliczyć
  get through [ˈget ˈθruː]
 28. nauczać
  teach [tiːtʃ]
 29. podejść do egaminu
  take an exam [ˈteɪk ən ɪgˈzæm]
 30. wakacje
  holiday [ˈhɒlɪdeɪ]
 31. plan lekcji
  timetable [ˈtaɪmˌteɪbəl]
 32. ściągać
  crib [kɹɪb]
 33. zdać
  pass [pɑːs]
 34. odrobić zadanie domowe
  do a homework [ˈduː ə ˈhoʊmˌwərk]
 35. notować
  take notes [ˈteɪk ˈnoʊts]
 36. zdać egzamin
  pass an exam [ˈpɑz ən ɪgˈzæm]
 37. uzyskać dyplom
  get a degree [ˈget ə dɪˈgriː]
 38. dawać wykład
  give a lecture on [ˈgɪv ə ˈlektʃər ˈɔn]
 39. podejść ponownie do egzaminu
  resit an exam [resit ən ɪgˈzæm]
 40. pójść dobrze na egzaminie
  do well in an exam [ˈduː ˈwel ˈɪn ən ɪgˈzæm]
 41. pójść źle na egzaminie
  do badly in an exam [ˈduː ˈbædliː ˈɪn ən ɪgˈzæm]
 42. opuszczać zajęcia
  skip classes [ˈskɪp ˈklæsɪz]
 43. przyswajać
  revise [rɪˈvaɪz]
 44. oceniać
  evaluate [ɪˈvæljəˌweɪt]
 45. oszacowanie
  estimate [ˈɛstɨmɨt]
 46. studiować
  study [ˈstʌdi]
 47. nauczyciel pracujący w kilku szkołach
  peripatetic teacher [ˌperəpəˈtetɪk ˈtiːtʃər]
 48. nauczyciel na zastępstwie
  supply teacher [səˈplaɪ ˈtiːtʃər]
 49. rada rodziców i nauczycieli
  parent teacher association [ˈperənt ˈtiːtʃər əˌsoʊsiːˈeɪʃən]
 50. znęcanie
  bullying [ˈbʊliːɪŋ]
 51. pedagogika specjalna
  special needs education [ˈspeʃəl ˈniːdz ˌedʒəˈkeɪʃən]
 52. narodowy program nauczania
  national curriculum [ˈnæʃnəl curriculum]
 53. kształcenie ustawiczne
  lifelong learning [ˈlaɪfˌlɔŋ ˈlərnɪŋ]
 54. umiejetność czytania i pisania
  literacy [ˈlɪtəɹəsi]
 55. umiejetność liczenia
  numeracy [ˈnuːmrəsiː]
 56. reforma programu nauczania
  curriculum reform [curriculum rɪˈfɔrm]
 57. sylabus
  syllabus [syllabus]
 58. ranking szkół
  league table [ˈliːg ˈteɪbəl]
 59. szkoła ogólnokształcąca
  comprehensive school [comprehensive ˈskuːl]
 60. techniki pamięciowe
  mnemonics [nəˈmɒn.ɪks]
 61. wkuwanie
  rote-learning [rote-learning]
 62. umieć coś na wylot
  know something inside out [ˈnoʊ ˈsəm(p)θɪŋ ɪnˈsaɪd ˈæʊt]
 63. zakopać sie w książkach
  bury yourself in your books [ˈberiː jərˈself ˈɪn jər ˈbʊks]
 64. wylecieć
  drop out [ˈdrɑp ˈæʊt]
 65. usunięty z kursu
  dropout [ˈdrɑpˌæʊt]
 66. uczeń podstawówki
  pupil [pjuːpəl]
Author:
marko4
ID:
287774
Card Set:
B1 Learning at School - Nauka w Szkole
Updated:
2014-11-02 08:20:58
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Learning at School - Nauka w Szkole
Show Answers: