B1 Senses - Zmysły

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. głośny
  loud [laʊd]
 2. głośno
  loudly [loudly]
 3. hałas
  noise [nɔɪz]
 4. ogłuszający
  deafening [ˈdefənɪŋ]
 5. gorzki
  bitter [ˈbɪtə]
 6. kwaśny
  sour [ˈsæʊr]
 7. niesmaczny
  tasteless [ˈteɪstləs]
 8. słodki
  sweet [swiːt]
 9. ślepy
  blind [blɪnt]
 10. głuchy
  deaf [ˈdɛf]
 11. niemy
  dumb [dʌm]
 12. zmysł
  sense [sɛns]
 13. węch
  smell [smɛl]
 14. słuch
  hearing [ˈhiɹ.ɪŋ]
 15. smak
  taste [teɪst]
 16. wzrok
  sight [saɪt]
 17. wizualny
  visual [ˈvɪʒuəl]
 18. spojrzenie
  gaze [ɡeɪz]
 19. zerknięcie
  peep [piːp]
 20. wzrok
  eyesight [ˈaɪˌsaɪt]
 21. rzut oka
  glance [ɡlɑːns]
 22. rozglądać się
  look around [ˈlʊk əˈræʊnd]
 23. zerkać
  peep [piːp]
 24. widzieć
  see [siː]
 25. patrzeć
  look [lʊk]
 26. widzenie
  vision [ˈvɪʒ(ə)n]
 27. niewidomy
  blind [blɪnt]
 28. zauważyć
  notice [ˈnəʊtɪs]
 29. zauważyć
  spot [spɒt]
 30. obserwować
  watch [wɒtʃ]
 31. obserwować
  observe [ʌʔbˈzɝv]
 32. śmierdzieć
  stink [stɪŋk]
 33. mrugać
  blink [ˈblɪŋk]
 34. słuchać
  listen [ˈlɪsən]
 35. słyszeć
  hear [hɪə(ɹ)]
 36. wąchać
  sniff [ˈsnɪf]
 37. pachnieć
  smell [smɛl]
 38. mrugnąć
  wink [ˈwɪŋk]
 39. podglądać
  spy [spaɪ]
 40. słuchowy
  aural [ˈɔrəl]
 41. na głos
  aloud [ʌˈlaʊd]
 42. głos
  voice [vɔɪs]
 43. milczący
  silent [ˈsaɪlənt]
 44. dotykać
  touch [tʌʧ]
 45. cichy
  quiet [kwaɪət]
 46. aromat
  aroma [əˈrəʊmə]
 47. aromatyczny
  aromatic [ˌærəˈmætɪk]
 48. woń
  scent [sent]
 49. śmierdzący
  smelly [ˈsmɛli]
 50. przyjemny zapach
  fragrance [ˈfreɪɡrəns]
 51. ładnie pachnący
  fragrant [ˈfreɪ.ɡɹənt]
 52. smród
  stink [stɪŋk]
 53. odór
  stench [ˈstentʃ]
 54. słony
  salty [ˈsɒl.ti]
 55. posmak
  aftertaste [aftertaste]
 56. kubki smakowe
  taste buds [ˈteɪst ˈbədz]
 57. smak
  flavour [flavour]
 58. percepcja
  perception [pəˈsɛpʃ(ə)n]
 59. intuicja
  intuition [ɪntuwˈɪʃɨn]
 60. odczucie
  feeling [ˈfiːlɪŋ]
 61. telepatyczny
  telepathic [ˌteləˈpæθɪk]
 62. podsłuchiwać
  eavesdrop [ˈiːvzˌdɹɒp]
 63. twardy
  hard [hɑːd]
 64. klepniącie
  pat [pæt]
 65. szorstki
  rough [ɹʌf]
 66. miękki
  soft [sɒft]
 67. kontakt
  contact [kɔ̃takt]
 68. musnąć
  brush [bɹʌʃ]
 69. pyszny
  delicious [dəˈlɪʃəs]
 70. błędnie usłyszeć
  mishear [mɪsˈhɪə(ɹ)]
 71. trącić łokciem
  nudge [ˈnədʒ]
 72. poklepać
  pat [pæt]
 73. stukać
  tap [tæp]
Author:
marko4
ID:
287784
Card Set:
B1 Senses - Zmysły
Updated:
2014-11-02 08:12:29
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Senses - Zmysły
Show Answers: