B1 Similarities Differences Comparison - Podobieństwa Różnice Porównywanie

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. właściwy
  appropriate [əˈpɹəʊ.pɹiː.ɪt]
 2. widoczny
  apparent [əˈpæ.ɹənt]
 3. iść w sprzeczności z
  go against [ˈgoʊ əˈgenst]
 4. rozróżniać
  distinguish [dɪsˈtɪŋɡwɪʃ]
 5. różnicować
  differentiate [dɪf.əˈrɛn.tʃi.eɪt]
 6. z wyjątkiem
  with the exception of [ˈwɪð ðiː ɪkˈsepʃən əv]
 7. w porównaniu z
  in comparison with [ˈɪn kəmˈperəsən ˈwɪð]
 8. w szczególności
  in particular [ˈɪn pəˈtɪkjələr]
 9. związek pomiędzy
  relationship between [relationship bɪˈtwiːn]
 10. wyjątek
  exception [əkˈsɛpʃən]
 11. w przeciwieństwie do
  as opposed to [əz əˈpoʊzd tə]
 12. wyróżnienie
  distinction [dɪˈstɪŋkʃən]
 13. niezaprzeczalny
  undeniable [ˌəndɪˈnaɪəbəl]
 14. różnorodność
  diversity [daɪ.ˈvɜː(ɹ)s.ɪ.ti]
 15. różnorakość
  variety [vəˈraɪ.ə.ti]
 16. podobieństwo
  similarity [ˌsɪməˈlærətiː]
 17. specyficzny
  specific [spəˈsɪf.ɪk]
 18. ogólny
  general [ˈdʒɛnɹəl]
 19. przynależeć do
  fall into [ˈfɔl ˈɪntuː]
 20. należeć do
  belong to [bɪˈlɔŋ tə]
 21. być odmiennym od
  be distinct from [ˈbiː dɪˈstɪŋ(k)t ˈfrəm]
 22. odróżnić od
  distinguish from [dɪˈstɪŋ(g)wɪʃ ˈfrəm]
 23. różnić się od
  differ from [ˈdɪfər ˈfrəm]
 24. uzupełniony
  complemented [ˈkɑmpləməntɪd]
 25. związek między
  link between [ˈlɪŋk bɪˈtwiːn]
 26. wybierać
  pick out [ˈpɪk ˈæʊt]
 27. łączność
  connection [kəˈnɛkʃən]
 28. łączność
  connectivity [kɑˌnekˈtɪvətiː]
 29. odwoływać się do
  refer to [rɪˈfər tə]
 30. wspólny
  mutual [ˈmjuːt͡ʃuəl]
 31. w stosunku do
  relative to [ˈrelətɪv tə]
 32. odwrotny
  reverse [ɹɪˈvəːs]
 33. odwracać
  reverse [ɹɪˈvəːs]
 34. być związany z
  be related to [ˈbiː rɪˈleɪtɪd tə]
 35. interakcja
  interaction [ˌɪntərˈækʃən]
 36. wzajemnie powiązane
  interrelated [ˌɪntərɪˈleɪtɪd]
 37. wzajemne oddziaływanie
  interplay [ˌɪntərˈ]
 38. zależeć od
  depend on [dɪˈpend ˈɔn]
 39. sugerować
  suggest [səˈdʒɛst]
 40. odzwierciedlać
  reflect [ˈɹiflɛkt]
 41. porównać
  compare [kəmˈpɛɹ]
 42. porównywanie
  comparing [kəmˈperɪŋ]
 43. kontrast
  contrast [ˈkɒntrɑːst]
 44. kontrastować
  contrast [ˈkɒntrɑːst]
 45. kontrastujący
  contrasting [kənˈtræstɪŋ]
 46. porównanie między
  comparison between [kəmˈperəsən bɪˈtwiːn]
 47. porównanie cech
  comparison of [kəmˈperəsən əv]
 48. w porównaniu do
  compared to [kəmˈperd tə]
 49. w porównaniu z
  compared with [kəmˈperd ˈwɪð]
 50. być inny niż
  be different from [ˈbiː ˈdɪfərnt ˈfrəm]
 51. podobnie
  similarly [similarly]
 52. podobnie
  likewise [ˈlaɪkˌwaɪz]
 53. kontrowersja
  controversy [ˈkɑntɹəˌvɝsi]
 54. w przeciwieństwie
  in contrast [ˈɪn kənˈtræst]
 55. w równym stopniu
  equally [ˈiːkwəliː]
 56. różny
  various [ˈvɛəɹiəs]
 57. inny
  different [ˈdɪf.ə(ɹ).ənt]
 58. pozostałe
  miscellaneous [ˌmɪsəˈleɪnɪəs]
 59. niepodobne
  dissimilar [dɪ(s)ˈsɪmələr]
 60. odmiennie
  differently [ˈdɪfərntliː]
 61. w odróżnieniu od
  unlike [unlike]
Author
ID
287785
Card Set
B1 Similarities Differences Comparison - Podobieństwa Różnice Porównywanie
Description
B1 Similarities Differences Comparison - Podobieństwa Różnice Porównywanie
Updated
Show Answers