B1 Space and Planets - Kosmos i Planety

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wielki Wóz
  Big Dipper [ˈbɪg ˈdɪpər]
 2. Wielka Niedźwiedzica
  Ursa Major [Ursa ˈmeɪdʒər]
 3. Wielka Niedźwiedzica
  Great Bear [ˈgreɪt ˈber]
 4. Mały Wóz
  Little Dipper [ˈlɪtəl ˈdɪpər]
 5. gwiazdozbiór
  constellation [ˌkɑnstəˈleɪʃən]
 6. materia
  matter [ˈmætər]
 7. przestrzeń kosmiczna
  intergalactic space [ˌɪntərgəˈlæktɪk ˈspeɪs]
 8. wieloświat
  multiverse [multiverse]
 9. geocentryczny
  geocentric [ˌdʒiːoʊˈsentrɪk]
 10. linie spektralne
  spectral lines [ˈspektrəl ˈlaɪnz]
 11. Wielki Wybuch
  Big Bang [ˈbɪg ˈbæŋ]
 12. widzialny wszechświat
  observable universe [əbˈzərvəbəl ˈjuːnəˌvərs]
 13. ogólna teoria względności
  general relativity [ˈdʒenrəl ˌreləˈtɪvətiː]
 14. Galaktyka Andromedy
  Andromeda Galaxy [ænˈdrɑmədə ˈgæləksiː]
 15. galaktyka karłowata
  dwarf galaxy [ˈdwɔrf ˈgæləksiː]
 16. promieniowanie mikrofalowe
  microwave radiation [microwave ˌreɪdiːˈeɪʃən]
 17. ciało doskonale czarne
  black body [ˈblæk ˈbɑdiː]
 18. ciemna energia
  dark energy [ˈdɑrk ˈenərdʒiː]
 19. heliocentryczny
  heliocentric [ˌhiːliːoʊˈsentrɪk]
 20. planetologia
  planetary science [ˈplænəˌteriː ˈsaɪəns]
 21. ciało niebieskie
  celestial body [səˈlestʃəl ˈbɑdiː]
 22. załogowy lot kosmiczny
  manned spaceflight [ˈmænd ˈspeɪsˌflaɪt]
 23. załogowy lot kosmiczny
  human spaceflight [ˈhjuːmən ˈspeɪsˌflaɪt]
 24. załogowy lot kosmiczny
  crewed spaceflight [ˈkruːd ˈspeɪsˌflaɪt]
 25. wahadłowiec
  space shuttle [ˈspeɪs ˈʃətəl]
 26. prom kosmiczny
  space shuttle [ˈspeɪs ˈʃətəl]
 27. badania kosmosu
  space exploration [ˈspeɪs ˌekspləˈreɪʃən]
 28. choroba lokomocyjna
  motion sickness [ˈmoʊʃən ˈsɪknəs]
 29. bezzałogowy
  unmanned [ˌənˈmænd]
 30. automatyczna sonda
  robotic spacecraft [roʊˈbɑtɪk ˈspeɪsˌkræft]
 31. sztuczny satelita
  artificial satellite [ˌɑrtəˈfɪʃəl ˈsætəˌlaɪt]
 32. śmieci kosmiczne
  space debris [ˈspeɪs dəˈbriː]
 33. piaskowanie
  sandblasting [sandblasting]
 34. kosmodrom
  spaceport [ˈspeɪsˌpɔrt]
 35. kosmodrom
  cosmodrome [cosmodrome]
 36. miejsce startu rakiety
  rocket launch site [ˈrɑkət ˈlɔntʃ ˈsaɪt]
 37. platforma startowa
  launch pad [ˈlɔntʃ ˈpæd]
 38. wystartować
  lift off [ˈlɪft ˈɔf]
 39. wystrzelić
  launch [ˈlɔntʃ]
 40. odliczanie
  countdown [ˈkæʊntˌdæʊn]
 41. przeznaczony na stracenie
  expendable [ɪkˈspendəbəl]
 42. prędkość ucieczki
  escape velocity [ɪsˈkeɪp vəˈlɑsətiː]
 43. wystrzelenie w kosmos
  space launch [ˈspeɪs ˈlɔntʃ]
 44. wystrzelić w kosmos
  launch into space [ˈlɔntʃ ˈɪntuː ˈspeɪs]
 45. kolonizacja kosmosu
  space colonization [ˈspeɪs ˌkɑlənəˈzeɪʃən]
 46. zewnętrzny zbiornik
  external tank [ekˈstərnəl ˈtæŋk]
 47. lot orbitalny
  orbital spaceflight [ˈɔrbətəl ˈspeɪsˌflaɪt]
 48. podróż międzygalaktyczna
  intergalactic travel [ˌɪntərgəˈlæktɪk ˈtrævəl]
 49. podróż międzyplanetarna
  interplanetary travel [interplanetary ˈtrævəl]
 50. stan nieważkości
  weightlessness [weightlessness]
 51. nieważki
  weightless [ˈweɪtləs]
 52. satelita szpiegowska
  spy satellite [ˈspaɪ ˈsætəˌlaɪt]
 53. skafander kosmiczny
  space suit [ˈspeɪs ˈsuːt]
 54. załogowy
  manned [ˈmænd]
 55. próżnia
  vacuum [ˈvækjuːm]
 56. spacer kosmiczny
  extra-vehicular activity [extra-vehicular ækˈtɪvətiː]
 57. obce życie
  alien life [ˈeɪliːən ˈlaɪf]
 58. pył kosmiczny
  space dust [ˈspeɪs ˈdəst]
 59. pył kosmiczny
  cosmic dust [ˈkɑzmɪk ˈdəst]
 60. światło zodiakalne
  zodiacal light [zoʊˈdaɪəkəl ˈlaɪt]
Author:
marko4
ID:
287786
Card Set:
B1 Space and Planets - Kosmos i Planety
Updated:
2014-11-02 08:07:37
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Space and Planets - Kosmos i Planety
Show Answers: