B1 Time - Czas

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. częsty
  frequent [ˈfɹiː.kwənt]
 2. sporadycznie
  occasionally [occasionally]
 3. kolejność
  sequence [ˈsikwəns]
 4. najszybciej jak to możliwe
  as soon as possible [əz ˈsuːn əz ˈpɑsəbəl]
 5. punktualnie
  on time [ˈɔn ˈtaɪm]
 6. na czas
  in time [ˈɪn ˈtaɪm]
 7. w samą porę
  in the nick of time [ˈɪn ðə ˈnɪk əv ˈtaɪm]
 8. na zawsze
  for keeps [fər ˈkiːps]
 9. miniona sława
  has-been [ˈhæz.bɛn]
 10. błyskawicznie
  at a rate of knots [ət ə ˈreɪt əv ˈnɑts]
 11. bieżący
  current [ˈkʌɹənt]
 12. w ślimaczym tempie
  at a snail's pace [ət ə snail's ˈpeɪs]
 13. przelotny
  fleeting [ˈfliːtɪŋ]
 14. przejściowy
  transient [transient]
 15. uporczywy
  persistent [persistent]
 16. początkowy
  initial [ɪˈnɪʃəl]
 17. przedłużający się
  prolonged [prəˈlɔŋd]
 18. trwały
  permanent [pɛʁ.ma.nɑ̃]
 19. któregoś dnia
  someday [ˈsəmˌdeɪ]
 20. im wcześniej tym lepiej
  the sooner the better [ðə ˈsuːnər ðə ˈbetər]
 21. prędzej czy później
  sooner or later [ˈsuːnər ˈɔr later]
 22. dawno temu
  long time ago [ˈlɔŋ ˈtaɪm əˈgoʊ]
 23. pewnego razu
  once upon a time [ˈwəns əˈpɔn ə ˈtaɪm]
 24. raz na dziesięć
  one time out of ten [ˈwən ˈtaɪm ˈæʊt əv ˈten]
 25. swego czasu
  at one time [ət ˈwən ˈtaɪm]
 26. kiedyś tam przy okazji
  some time or other [ˈsəm ˈtaɪm ˈɔr ˈəðər]
 27. raz za razem
  time after time [ˈtaɪm ˈæftər ˈtaɪm]
 28. strata czasu
  waste of time [ˈweɪst əv ˈtaɪm]
 29. sezonowy
  seasonal [ˈsiːznəl]
 30. okresowy
  periodic [pɪə(ɹ).iˈɒdɪk]
 31. doroczny
  annual [ˈænjə(wə)l]
 32. świt
  dawn [doːn]
 33. o świcie
  at dawn [ət ˈdɔn]
 34. zmierzch
  dusk [dʌsk]
 35. o zmierzchu
  at dusk [ət ˈdəsk]
 36. dwa tygodnie
  fortnight [ˈfɔːt.naɪt]
 37. w międzyczasie
  meanwhile [ˈmiːnˌwaɪl]
 38. stały
  constant [ˈkɒnstənt]
 39. jednocześnie
  simultaneously [ˌsɪməlˈteɪnɪəsli]
 40. nagle
  suddenly [suddenly]
 41. tymczasowy
  temporary [ˈtempəˌreriː]
 42. czas najwyższy
  high time [ˈhaɪ ˈtaɪm]
 43. w międzyczasie
  in the meantime [ˈɪn ðə ˈmiːnˌtaɪm]
 44. ciężkie czasy
  hard times [ˈhɑrd ˈtaɪmz]
 45. ponadczasowy
  timeless [ˈtaɪmləs]
 46. zadzwonić
  go off [ˈgoʊ ˈɔf]
 47. przestawić zegar do przodu
  put the clock forward [ˈpʊt ðə ˈklɑk ˈfɔrwərd]
 48. cofnąć zegar
  turn back the clock [ˈtərn ˈbæk ðə ˈklɑk]
 49. cofnąć zegar
  put the clock back [ˈpʊt ðə ˈklɑk ˈbæk]
 50. wczesne godziny ranne
  small hours [ˈsmɔl ˈæʊrz]
 51. stoper
  stopwatch [ˈstɑpˌwɑtʃ]
 52. zegar
  clock [klɒk]
 53. zegarek na rękę
  wristwatch [ˈrɪstˌwɑtʃ]
 54. rzadko
  seldom [ˈsɛldəm]
 55. cotygodniowy
  weekly [wiːk.li]
 56. spóźniony
  late [leɪt]
 57. lepiej późno niż wcale
  better late than never [ˈbetər ˈleɪt ðən ˈnevər]
 58. spóźnić się
  be late [ˈbiː ˈleɪt]
 59. co do minuty
  on the dot [ˈɔn ðə ˈdɑt]
 60. przedwczesny
  premature [ˌpriːməˈtjʊr]
 61. punktualnie
  punctually [ˈpəŋktʃəwəliː]
 62. mieć czas
  have time [ˈhæv ˈtaɪm]
 63. nie mieć czasu
  not have the time [ˈnɑt ˈhæv ðə ˈtaɪm]
 64. spóźnić sie na samolot
  miss aircraft [ˈmɪs ˈerˌkræft]
 65. były
  former [ˈfɔrmər]
 66. nieaktualny
  out of date [ˈæʊt əv ˈdeɪt]
 67. aktualny
  up to date [ˈəp tə ˈdeɪt]
 68. teraźniejszość
  present [ˈprɛzənt]
 69. ciągle
  continuously [continuously]
 70. poprzednio
  previously [ˈpɹiːviəsli]
 71. do tej pory
  so far [ˈsoʊ ˈfɑr]
 72. do teraz
  until now [ənˈtɪl ˈnæʊ]
 73. przed czasem
  ahead of time [əˈhed əv ˈtaɪm]
 74. natychmiast
  immediately [ɪˈmiːdiətli]
 75. natychmiast
  right away [ˈraɪt əˈweɪ]
 76. natychmiast
  at once [ət ˈwəns]
 77. chwila
  instant [ˈɪnstənt]
 78. moment
  moment [ˈməʊmənt]
 79. pośpiech
  haste [heɪst]
 80. śpieszyć się
  hurry [ˈhʌɹi]
 81. pędzić
  rush [ˈrəʃ]
 82. pośredni
  intermediate [ɪntə(ɹ)ˈmɪidɪiət]
 83. końcowy
  final [ˈfaɪ.nəl]
 84. dziesięciolecie
  decade [dəˈkeɪd]
 85. tysiąclecie
  millennium [mɪˈlɛnɪəm]
 86. dekada
  decade [dəˈkeɪd]
 87. w odległej przyszłości
  in the distant future [ˈɪn ðə ˈdɪstənt ˈfjuːtʃər]
 88. w ciągu najbliższych kilku lat
  over the next few years [ˈoʊvər ðə ˈnekst ˈfjuː ˈjɪrz]
Author:
marko4
ID:
287793
Card Set:
B1 Time - Czas
Updated:
2014-11-02 08:04:59
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Time - Czas
Show Answers: