B1 War and Peace - Wojna i Pokój

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. wojna
  war [wɔː]
 2. wojsko
  troops [ˈtruːps]
 3. armia
  army [ˈɑː.miː]
 4. wojna totalna
  total war [ˈtoʊtəl ˈwɔr]
 5. wojskowy
  military [ˈmɪl.ɪ.tɹɪ]
 6. major
  major [ˈmeɪ.dʒ.ə(ɹ)]
 7. generał
  general [ˈdʒɛnɹəl]
 8. pluton
  platoon [pləˈtuːn]
 9. jeniec wojenny
  prisoner of war [ˈprɪznər əv ˈwɔr]
 10. bohater
  hero [hɪroʊ]
 11. korpus
  corps [kɔː(ɹ)]
 12. dywizja
  division [dɪˈvɪʒən]
 13. komandos
  commando [kəˈmæn.dəʊ]
 14. sierżant
  sergeant [ˈsɑrdʒənt]
 15. uchodźca
  refugee [ˈɹɛfjudʒiː]
 16. artyleria
  artillery [ɑːˈtɪləɹi]
 17. pokój
  peace [piːs]
 18. szpieg
  spy [spaɪ]
 19. rozkaz
  order [ˈɔːdə]
 20. broń
  weapon [wɛpən]
 21. broń biologiczna
  biological weapon [biological ˈwepən]
 22. działania zbrojne
  warfare [ˈwɔrˌfer]
 23. wojna biologiczna
  biological warfare [biological ˈwɔrˌfer]
 24. wróg
  enemy [ˈɛnəmi]
 25. uzbrojony
  armed [ˈɑrmd]
 26. czołg
  tank [tæŋk]
 27. broń chemiczna
  chemical weapon [ˈkemɪkəl ˈwepən]
 28. broń nuklearna
  nuclear weapons [ˈnuːkliːər ˈwepənz]
 29. broń masowego rażenia
  weapons of mass destruction [ˈwepənz əv ˈmæs dɪˈstrəkʃən]
 30. broń przeciwpancerna
  anti-tank weapon [anti-tank ˈwepən]
 31. pistolet
  pistol [pistoːl]
 32. karabin maszynowy
  machine gun [məˈʃiːn ˈgən]
 33. proch strzelniczy
  gunpowder [gunpowder]
 34. eksplozja
  explosion [ɪkˈspləʊ.ʒən]
 35. mina
  mine [maɪn]
 36. bomba
  bomb [bɔm]
 37. pocisk
  missile [ˈmɪsaɪl]
 38. wyścig zbrojeń
  arms race [ˈɑrmz ˈreɪs]
 39. mina ziemna
  landmine [landmine]
 40. mina przeciwczołgowa
  anti-tank mine [anti-tank ˈmaɪn]
 41. pole bitwy
  battlefield [ˈbætəlˌfiːld]
 42. bitwa
  battle [ˈbætəl]
 43. zimna wojna
  cold war [ˈkoʊld ˈwɔr]
 44. II Wojna Światowa
  World War II [ˈwərld ˈwɔr II]
 45. I Wojna Światowa
  World War I [ˈwərld ˈwɔr ˈaɪ]
 46. rewolucja
  revolution [rɛvolusjoːn]
 47. twierdza
  fortress [ˈfɔrtrəs]
 48. powstanie
  uprising [ˈəpˌraɪzɪŋ]
 49. walka
  fighting [ˈfaɪtɪŋ]
 50. obóz
  camp [kɑ̃]
 51. stawiać opór
  resist [rɪˈzɪst]
 52. opór zbrojny
  armed resistance [ˈɑrmd rɪˈzɪstəns]
 53. zwycięstwo
  victory [ˈvɪktriː]
 54. taktyka wojenna
  tactic of war [ˈtæktɪk əv ˈwɔr]
 55. okupacja
  occupation [ɑkjuːpeɪʃən]
 56. inwalida wojenny
  war veteran [ˈwɔr ˈvetərən]
 57. stan wojny
  state of war [ˈsteɪt əv ˈwɔr]
 58. pacyfizm
  pacifism [ˈpæsəˌfɪzəm]
 59. pacyfista
  pacifist [pacifist]
 60. wybuch wojny
  outbreak of war [ˈæʊtˌbreɪk əv ˈwɔr]
 61. przegrać wojnę
  lose the war [ˈluːz ðə ˈwɔr]
 62. dokonać inwazji
  invade [ɪnˈveɪd]
 63. wypowiedzieć wojnę
  declare war [dɪˈkler ˈwɔr]
 64. bronić
  defend [dɛˈfɛnd]
 65. wybuchnąć
  break out [ˈbreɪk ˈæʊt]
 66. pokonać
  defeat [dɪˈfiːt]
 67. zrzucać bombę
  drop a bomb [ˈdrɑp ə ˈbɑm]
 68. nalot bombowy
  air raid [ˈer ˈreɪd]
 69. niszczyć
  destroy [dɪˈstrɔɪ]
 70. otworzyć ogień
  open fire [ˈoʊpən ˈfɪr]
 71. okupować
  occupy [ˈɑkjəˌpaɪ]
 72. wykonać rozkaz
  obey an order [oʊˈbeɪ ən ˈɔrdər]
 73. wydawać rozkaz
  give an order [ˈgɪv ən ˈɔrdər]
 74. Liga Narodów
  The League of Nations [ðə ˈliːg əv ˈneɪʃənz]
 75. zostać zabitym
  be killed [ˈbiː ˈkɪld]
 76. przemoc
  violence [vjɔ.lɑ̃s]
 77. siły zbrojne
  armed forces [ˈɑrmd ˈfɔrsɪz]
 78. gaz łzawiący
  tear gas [ˈtɪr ˈgæs]
 79. ofiara
  victim [ˈvɪktəm]
 80. straty w ludziach
  casualties [ˈkæʒəltiːz]
 81. zbroja
  suit of armour [ˈsuːt əv ˈɑrmər]
 82. patriotyzm
  patriotism [ˈpeɪtriːəˌtɪzəm]
 83. rozpocząć się
  begin [bɪˈɡɪn]
 84. zakończyć się
  cease [siːs]
 85. rozpocząć kampanię
  launch a campaign [ˈlɔntʃ ə kæmˈpeɪn]
 86. walczyć
  battle [ˈbætəl]
Author:
marko4
ID:
287796
Card Set:
B1 War and Peace - Wojna i Pokój
Updated:
2014-11-02 08:04:35
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 War and Peace - Wojna i Pokój
Show Answers: