B2 Character Traits - Cechy Charakteru

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. próżny
  vain [veɪn]
 2. próżność
  vanity [ˈvæ.nɪ.ti]
 3. buntowniczy
  rebellious [rebellious]
 4. serdeczny
  hearty [ˈhɑrtiː]
 5. uparty jak osioł
  pig-headed [pig-headed]
 6. zdecydowany
  determined [dɪˈtɜːmɪnd]
 7. pewny siebie
  self-confident [self-confident]
 8. zrównoważony
  level- headed [ˈlevəl- ˈhedəd]
 9. temperament
  temper [ˈtempər]
 10. o szerokich horyzontach
  broad-minded [ˈbrɔdˈmaɪndəd]
 11. ograniczony
  narrow-minded [narrow-minded]
 12. arogancki
  arrogant [ˈærəɡənt]
 13. roztargniony
  absent-minded [absent-minded]
 14. zarozumiały
  conceited [conceited]
 15. dokładność
  carefulness [carefulness]
 16. ostrożny
  cautious [ˈkɔːʃəs]
 17. ostrożność
  cautiousness [cautiousness]
 18. zazdrość
  jealousy [ˈdʒɛləsi]
 19. zazdrosny
  jealous [ˈdʒeləs]
 20. zapominalski
  forgetful [forgetful]
 21. zapominalstwo
  forgetfulness [forgetfulness]
 22. zamknięty w sobie
  self-contained [self-contained]
 23. szczery
  sincere [sɪnˈsiɹ]
 24. poważny
  serious [ˈsɪəriəs]
 25. powaga
  seriousness [seriousness]
 26. fałszywy
  insincere [ˌɪnsɪnˈsɪr]
 27. ambitny
  ambitious [æmˈbɪʃ.əs]
 28. dwulicowy
  double-faced [ˌdəbəlˈfeɪst]
 29. nieposłuszny
  disobedient [disobedient]
 30. nieposłuszeństwo
  disobedience [ˌdɪsəˈbiːdiːəns]
 31. nieuczciwość
  dishonesty [dɪsˈɒnɪ.stɪ]
 32. irytujący
  annoying [əˈnɔɪɪŋ]
 33. pesymizm
  pessimism [ˈpesəˌmɪzəm]
 34. pesymistyczny
  pessimistic [ˌpɛsəˈmɪstɪk]
 35. optymizm
  optimism [ˈɑptəˌmɪzəm]
 36. optymistyczny
  optimistic [ˌɑptəˈmɪstɪk]
 37. wybuchowy
  sharp-tempered [sharp-tempered]
 38. tchórzliwy
  cowardly [ˈkaʊədli]
 39. tchórzostwo
  cowardice [ˈkaʊədɪs]
 40. okrutny
  cruel [kɹuːəl]
 41. okrucieństwo
  cruelty [ˈkruːltiː]
 42. ciekawy
  curious [ˈkjʊəɹiəs]
 43. ciekawość
  curiosity [ˌkjʊərɪˈɒsɪti]
 44. szczerość
  frankness [ˈfɹæŋknɛs]
 45. posłuszny
  obedient [obedient]
 46. posłuszeństwo
  obedience [ə(ʊ)ˈbiːdɪəns]
 47. hojny
  generous [ˈdʒɛn(ə)ɹəs]
 48. hojność
  generosity [ˌdʒenəˈrɑsətiː]
 49. bezczelny
  impudent [impudent]
 50. bezczelność
  impudence [ɛ̃.py.dɑ̃s]
 51. wrażliwy
  sensitive [ˈsɛnsɪtɪv]
 52. niewrażliwy
  insensitive [ɪnˈsɛnsɪtɪv]
 53. wścibski
  nosy [ˈnəʊziː]
 54. kłótliwy
  quarrelsome [ˈkwɔrlsəm]
 55. kłócić się
  quarrel [ˈkwɒrəl]
 56. łagodny
  good-tempered [ˈgʊdˈtempərd]
 57. szczery
  frank [fɹæŋk]
 58. godny zaufania
  trustworthy [ˈtrəstˌwərðiː]
 59. zaleta
  advantage [ædˈvɑːn.tədʒ]
 60. niecierpliwy
  impatient [ɛ̃.pa.sjɑ̃]
 61. niecierpliwość
  impatience [ɪmˈpeɪʃəns]
 62. cierpliwość
  patience [pasjɑ̃s]
 63. cierpliwy
  patient [pasjɛnt]
 64. pełen życia
  lively [ˈlaɪvli]
 65. skąpy
  mean [miːn]
 66. romantyczny
  romantic [ɹəʊˈmantɪk]
 67. dumny
  proud [pɹaʊd]
 68. silna wola
  strong will [ˈstrɔŋ wəl]
 69. zdecydowany
  strong-minded [ˈstrɔŋˈmaɪndəd]
 70. niesolidny
  unreliable [unreliable]
 71. solidny
  reliable [rɪˈlaɪəbəl]
 72. kłócić się z
  argue with [ˈɑrgjuː ˈwɪð]
 73. narzekać
  complain [kəmˈpleɪn]
 74. niewinny
  innocent [i.nɔ.sɑ̃]
 75. niewinność
  innocence [ˈɪnəsəns]
 76. dziwny
  weird [wɪəd]
 77. otwarty
  open [ˈəʊ.pən]
 78. bezpośredni
  direct [dɪˈrɛkt]
 79. zadufany w sobie
  self-important [self-important]
 80. zmysłowy
  sensual [ˈsɛnsjuːəl]
 81. zmartwiony
  upset [ˈʌpsɛt]
 82. agresywny
  aggressive [ʌˈɡɹɛs.ɪv]
 83. kłótliwy
  argumentative [ˌɑrgjəˈmentətɪv]
 84. pewność siebie
  self-confidence [self-confidence]
 85. zarozumiałość
  conceit [kənˈsiːt]
 86. uparty
  mulish [ˈmjuːlɪʃ]
 87. wrażliwość
  sensitivity [ˌsensəˈtɪvətiː]
 88. urok
  charm [ɧarm]
 89. czarujący
  charming [ˈtʃɑː(ɹ).mɪŋ]
 90. krzepki
  vigorous [ˈvɪɡəɹəs]
 91. zachłanny
  greedy [ˈgriːdiː]
 92. chciwy
  parsimonious [pɑr.sɪˈmoʊn.i.əs]
 93. nieśmiały
  timid [tɪmɪd]
 94. bystry
  bright [bɹaɪt]
 95. skromny
  modest [ˈmɑdəst]
 96. niespokojny
  anxious [ˈæŋˈʃəs]
 97. rezolutny
  resolute [ˈresəˌluːt]
 98. zdeterminowany
  determined [dɪˈtɜːmɪnd]
 99. zdecydowany
  decided [dɪˈsaɪdɪd]
Author:
marko4
ID:
288243
Card Set:
B2 Character Traits - Cechy Charakteru
Updated:
2014-11-05 18:16:19
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Character Traits - Cechy Charakteru
Show Answers: