B2 Conjunctions and Linking Words - Spójniki i Łączniki

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. w przeważającej części
  for the most part [fər ðə ˈmoʊst ˈpɑrt]
 2. w przypadku
  in the case of [ˈɪn ðə ˈkeɪs əv]
 3. na temat
  on the subject of [ˈɔn ðə ˈsəbdʒɪkt əv]
 4. poza zakresem
  beyond the scope of [biːˈɑnd ðə ˈskoʊp əv]
 5. na ogół
  on the whole [ˈɔn ðə ˈhoʊl]
 6. w imieniu
  on behalf of [ˈɔn bɪˈhæf əv]
 7. aczkolwiek
  albeit [ɔːlˈbi.ɪt]
 8. wszystko bardzo dobrze, ale
  all very well, but [ˈɔl ˈveriː ˈwel, ˈbət]
 9. mówiąc to
  having said that [ˈhævɪŋ ˈsed ˈðæt]
 10. oprócz
  apart from [əˈpɑrt ˈfrəm]
 11. abstrahując od
  apart from [əˈpɑrt ˈfrəm]
 12. niemniej jednak
  nevertheless [ˈnɛvəðəlɛs]
 13. mimo to
  nonetheless [ˌnʌnðəˈlɛs]
 14. w tej chwili
  at this point [ət ˈðɪs ˈpɔɪnt]
 15. jak to miało miejsce
  as we saw [əz ˈwiː ˈsɔ]
 16. z jednej strony
  on the one hand [ˈɔn ðiː ˈwən ˈhænd]
 17. z innej strony
  on the other hand [ˈɔn ðiː ˈəðər ˈhænd]
 18. zwięzły
  brief [bɹiːf]
 19. zwięźle
  briefly [ˈbriːfliː]
 20. akurat
  just as [ˈdʒəst əz]
 21. mając na celu
  with the aim of [ˈwɪð ðiː ˈeɪm əv]
 22. wręcz przeciwnie
  quite the opposite [ˈkwaɪt ðiː ˈɑpəzət]
 23. wszystko pięknie, ładnie, ale
  that's all well and good, but [that's ˈɔl ˈwel ənd ˈgʊd, ˈbət]
 24. przeciwnie
  on the contrary [ˈɔn ðə ˈkɑnˌtreriː]
 25. z drugiej strony
  on the other hand [ˈɔn ðiː ˈəðər ˈhænd]
 26. mimo wszystko
  after all [ˈæftər ˈɔl]
 27. wraz z
  along with [əˈlɔŋ ˈwɪð]
 28. pokrótce
  briefly [ˈbriːfliː]
 29. przede wszystkim
  first of all [ˈfərst əv ˈɔl]
 30. zmieniając temat
  turning to [ˈtərnɪŋ tə]
 31. odłożyć na bok
  leave aside [ˈliːv əˈsaɪd]
 32. konkludować
  conclude [kən.ˈkluːd]
 33. na odwrocie strony
  overleaf [ˈoʊvərˌliːf]
 34. pomimo
  notwithstanding [ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ]
 35. tym samym
  thereby [ðerˈbaɪ]
 36. za pomocą którego
  whereby [wɛəˈbaɪ]
 37. są szanse, że
  the odds are [ðiː ˈɑdz ɑr]
 38. nie ma szans aby
  the odds are against [ðiː ˈɑdz ɑr əˈgenst]
 39. z całą pewnością
  in all probability [ˈɪn ˈɔl ˌprɑbəˈbɪlətiː]
 40. tak jak ... tak
  just as ... so [ˈdʒəst əz ... ˈsoʊ]
 41. krótko mówiąc
  in brief [ˈɪn ˈbriːf]
 42. w paru słowach
  in a nutshell [ˈɪn ə ˈnətˌʃel]
Author
ID
288247
Card Set
B2 Conjunctions and Linking Words - Spójniki i Łączniki
Description
B2 Conjunctions and Linking Words - Spójniki i Łączniki
Updated
Show Answers