B2 Crime and Punishment - Zbrodnia i Kara

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. napad
  assault [əˈsɔːlt]
 2. napaść seksualna
  sexual assault [ˈsekʃwəl əˈsɔlt]
 3. okraść sklep
  shoplift [shoplift]
 4. wykroczenie
  offence [əˈfɛns]
 5. przemyt
  smuggling [ˈsməgəlɪŋ]
 6. przemyt broni
  arms trafficking [ˈɑrmz ˈtræfɪkɪŋ]
 7. rozbój w biały dzień
  daylight robbery [ˈdeɪˌlaɪt ˈrɑbriː]
 8. fałszerstwo
  forgery [ˈfɔː.dʒər.ɪ]
 9. kradzież w sklepie
  shoplifting [shoplifting]
 10. oszustwo
  fraud [frɔːd]
 11. porwanie samochodu
  carjacking [ˈkɑrˌdʒækɪŋ]
 12. drobne wykroczenie
  petty crime [ˈpetiː ˈkraɪm]
 13. zamach
  assassination [əˈsæs.ɪnˌeɪ.ʃən]
 14. zamachowiec
  assassin [əˈsasɪn]
 15. podpalenie
  arson [ˈɑrsən]
 16. podpalacz
  arsonist [arsonist]
 17. łapówka
  bribe [braɪb]
 18. łapówkarstwo
  bribery [ˈbɹaɪbəɹi]
 19. kieszonkowiec
  pickpocket [ˈpɪkpɒkɪt]
 20. kradzież kieszonkowa
  pickpocketing [pickpocketing]
 21. okup
  ransom [ˈrænsəm]
 22. gwałt
  rape [ɹeɪp]
 23. mobbing
  mobbing [ˈmɑbɪŋ]
 24. szantaż
  blackmail [ˈblækˌmeɪl]
 25. szantażysta
  blackmailer [blackmailer]
 26. przemytnik
  smuggler [ˈsmʌɡ.lə(ɹ)]
 27. gwałciciel
  rapist [ˈreɪpɪst]
 28. kara śmierci
  capital punishment [ˈkæpətəl ˈpənɪʃmənt]
 29. dożywocie
  life imprisonment [ˈlaɪf imprisonment]
 30. uwięzienie
  imprisonment [ɪmˈpɹɪzn̩.mənt]
 31. krzesło elektryczne
  electric chair [ɪˈlektrɪk ˈtʃer]
 32. mandat za parkowanie
  parking ticket [ˈpɑrkɪŋ ˈtɪkət]
 33. kraty
  bars [bɑrs]
 34. wyrok
  sentence [ˈsɛntəns]
 35. podpalić
  set fire [ˈset ˈfɪr]
 36. skrępować
  tie up [ˈtaɪ ˈəp]
 37. napadać
  mug [mʌɡ]
 38. popełnić przestępstwo
  commit a crime [kəˈmɪt ə ˈkraɪm]
 39. przemycać
  smuggle [ˈsmʌɡəl]
 40. zagrozić bronią
  threaten with a gun [ˈθretən ˈwɪð ə ˈgən]
 41. iść do więzienia
  go to jail [ˈgoʊ tə ˈdʒeɪl]
 42. napaść na bank
  assault on the bank [əˈsɔlt ˈɔn ðə ˈbæŋk]
 43. gwałcić
  rape [ɹeɪp]
 44. mordować
  murder [ˈmɜːdə]
 45. przekupić
  bribe [braɪb]
 46. szantażować
  blackmail [ˈblækˌmeɪl]
 47. złodziej sklepowy
  shoplifter [shoplifter]
 48. przemyt
  trafficking [ˈtræfɪkɪŋ]
 49. przemytnik
  trafficker [trafficker]
 50. karać grzywną
  fine [faɪn]
 51. dyskryminacja
  discrimination [dɪsˌkrɪməˈneɪʃən]
 52. dyskryminować
  discriminate [dɪsˈkrɪməˌneɪt]
 53. kąt
  executioner [executioner]
 54. wykonywać egzekucję
  perform the execution [pəˈfɔrm ðiː ˌeksɪˈkjuːʃən]
 55. fałszerz
  forger [ʒ]
 56. oszust
  fraudster [ˈfrɔdstər]
 57. napad rabunkowy
  mugging [ˈməgɪŋ]
 58. otrucie
  poisoning [ˈpɔɪzənɪŋ]
 59. samoobrona
  self-defense [ˌselfdɪˈfens]
Author:
marko4
ID:
288249
Card Set:
B2 Crime and Punishment - Zbrodnia i Kara
Updated:
2014-11-05 18:19:34
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Crime and Punishment - Zbrodnia i Kara
Show Answers: