B2 Solving Problems - Rozwiązywanie Problemów

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. trudność
  difficulty [ˈdɪfɨkʊlti]
 2. niedociągnięcie
  shortcoming [ˈʃɔrtˌkəmɪŋ]
 3. odpowiadać
  respond [ɹəˈspɒnd]
 4. zajmować się
  deal with [ˈdiːl ˈwɪð]
 5. rozwiązać
  solve [ˈsɑlv]
 6. przezwyciężyć
  overcome [ˌəʊvəˈkʌm]
 7. rozwiązać
  resolve [ɹiˈsɒlv]
 8. ulepszać
  enhance [ɪnˈhæns]
 9. dla niego samego
  for its own sake [fər ˈɪts ˈoʊn ˈseɪk]
 10. dla własnego dobra
  for its own sake [fər ˈɪts ˈoʊn ˈseɪk]
 11. zmodyfikować
  modify [ˈmɑdəˌfaɪ]
 12. odzyskać
  recover [ɹɪˈkʌvə]
 13. przywracać
  restore [rɪˈstɔr]
 14. nagły
  sudden [sʌdn]
 15. intensywny
  intensive [ɪnˈtɛnsɪv]
 16. intensywny
  intense [ɪnˈtɛns]
 17. wprowadzać w błąd
  misguide [misguide]
 18. zasłużyć
  deserve [dɪˈzəːv]
 19. wysiłek
  effort [ˈɛfət]
 20. skomplikowany
  complex [kəmˈplɛks]
 21. podchwytliwy
  tricky [tɹɪki]
 22. kłopot
  trouble [tɹʌbəl]
 23. problem
  problem [ˈpɹɒbləm]
 24. nieszczęście
  distress [dɪˈstɹɛs]
 25. pójść źle
  go wrong [ˈgoʊ ˈrɔŋ]
 26. spełznąć na niczym
  come to nothing [ˈkəm tə ˈnəθɪŋ]
 27. radzić sobie z
  deal with [ˈdiːl ˈwɪð]
 28. poradzić sobie z
  cope with [ˈkoʊp ˈwɪð]
 29. sprostać
  cope [kəʊp]
 30. nadążać
  keep up [ˈkiːp ˈəp]
 31. zmagać się
  struggle [ˈstrəgəl]
 32. ambaras
  embarrassment [ɪmˈbæɹəsmənt]
 33. cierpieć
  suffer [ˈsʌfə]
 34. mieć trudności z
  find it difficult [ˈfaɪnd ˈɪt ˈdɪfɪkəlt]
 35. wzmocnić
  harden [ˈhɑrdən]
 36. przeszkoda
  obstacle [ˈɑbstɪkəl]
 37. komplikacja
  complication [kɔ̃.pli.ka.sjɔ̃]
 38. powikłanie
  complication [kɔ̃.pli.ka.sjɔ̃]
 39. dylemat
  dilemma [daɪˈlɛmə]
 40. pułapka
  trap [træp]
 41. zmęczyć
  tire [tiʁ]
 42. bolesny
  painful [ˈpeɪn.fəl]
 43. niepowodzenie
  misfortune [ˌmɪsˈfɔrtʃən]
 44. pech
  bad luck [ˈbæd ˈlək]
 45. trudność
  hardship [ˈhɑrdˌʃɪp]
 46. upośledzenie
  handicap [hɑ̃.di.kap]
 47. złożony
  complex [kəmˈplɛks]
 48. zagmatwany
  convoluted [ˈkɑːnvəˌluːtəd]
 49. trudny
  tough [tʌf]
 50. twardy
  tough [tʌf]
 51. traumatyczny
  traumatic [trəˈmætɪk]
 52. pourazowy
  traumatic [trəˈmætɪk]
 53. nieznośny
  insufferable [ɪnˈsəfrəbəl]
 54. nie do zniesienia
  unbearable [ˌənˈberəbəl]
 55. wyczerpujący
  exhaustive [ɛɡˈzɔː.stɪv]
 56. zesztywniały
  stiff [stɪf]
 57. być zmartwionym
  be worried [ˈbaɪć ˈwəriːd]
 58. być przestraszonym
  be frightened [ˈbiː ˈfraɪtənd]
 59. móc
  be able to [ˈbiː ˈeɪbəl tə]
 60. być zdolnym do
  be capable [ˈbiː ˈkeɪpəbəl]
Author:
marko4
ID:
288251
Card Set:
B2 Solving Problems - Rozwiązywanie Problemów
Updated:
2014-11-07 17:34:58
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Difficulties Obstacles and Solving Problems - Trudności Przeszkody i Rozwiązywanie Problemów
Show Answers: