B2 Education System - System Edukacji

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. żłobek
  day nursery [ˈdeɪ ˈnərsriː]
 2. przedszkole
  kindergarden [kindergarden]
 3. szkoła ogólnokształcąca
  comprehensive school [comprehensive ˈskuːl]
 4. szkoła podstawowa
  primary school [ˈpraɪˌmeriː ˈskuːl]
 5. szkoła publiczna
  public school [ˈpəblɪk ˈskuːl]
 6. szkoła prywatna
  private school [ˈpraɪvət ˈskuːl]
 7. szkola wyższa
  college [ˈkɑlɪdʒ]
 8. student pierwszego roku
  freshman [ˈfreʃmən]
 9. student czwartego roku
  senior [ˈsiːnjər]
 10. student drugiego roku
  sophomore [ˈsɒfəmɔː]
 11. szkoła średnia
  high school [ˈhaɪ ˈskuːl]
 12. egzamin
  exam [ɪgˈzæm]
 13. zerówka
  foundation [faʊ̯nˈdei̯ʃn̩]
 14. student trzeciego roku
  junior [ˈdʒuːnjər]
 15. edukacja
  education [ˌedʒəˈkeɪʃən]
 16. rektor
  chancellor [ˈtʃɑːnsələ]
 17. kampus
  campus [ˈkæm.pʊs]
 18. obowiązkowy
  compulsory [kəmˈpəlsriː]
 19. dyplom
  diploma [dɪˈpləʊmə]
 20. stopień naukowy
  degree [dɪˈgriː]
 21. dziekan
  dean [diːn]
 22. prodziekan
  vice-dean [vice-dean]
 23. akademik
  dormitory [ˈdɔrməˌtɔriː]
 24. szkolnictwo wyższe
  higher education [higher ˌedʒəˈkeɪʃən]
 25. szkolnictwo średnie
  secondary education [ˈsekənˌderiː ˌedʒəˈkeɪʃən]
 26. szkolnictwo podstawowe
  primary education [ˈpraɪˌmeriː ˌedʒəˈkeɪʃən]
 27. doktor
  PhD [PhD]
 28. politechnika
  institute of technology [ˈɪnstəˌtuːt əv technology]
 29. wykład
  lecture [ˈlɛk.tʃə]
 30. wydział
  faculty [fækʊltiː]
 31. instytut
  institute [ˈɪnstəˌtuːt]
 32. kierunek studiów
  department [dɪˈpɑrtmənt]
 33. chodzić do szkoły
  go to school [ˈgoʊ tə ˈskuːl]
 34. zapisać się
  enroll [ɪnˈroʊl]
 35. zapis na kurs
  enrollment [enrollment]
 36. kształcić
  educate [ˈedʒəˌkeɪt]
 37. licencjat
  bachelor [bæt.ʃə.lər]
 38. magister
  master [ˈmɑːs.tə]
 39. ukończyć szkołę
  graduate [ˈɡrædjuət]
 40. szkoła dla dzieci w wieku 5-7 lat
  infant school [ˈɪnfənt ˈskuːl]
 41. szkoła dla dzieci w wieku 7-11 lat
  junior school [ˈdʒuːnjər ˈskuːl]
 42. szkoła policalna
  further education college [ˈfərðər ˌedʒəˈkeɪʃən ˈkɑlɪdʒ]
 43. zajęcia wieczorowe
  evening classes [ˈiːvənɪŋ ˈklæsɪz]
 44. wiek ukończenia szkoły
  school-leaving age [school-leaving ˈeɪdʒ]
 45. uniwersytet publiczny
  state university [ˈsteɪt ˌjuːnəˈvərsətiː]
 46. uniwersytet prywatny
  private university [ˈpraɪvət ˌjuːnəˈvərsətiː]
 47. grant
  grant [ɡɹɑːnt]
 48. studium nauczycielskie
  teacher-training college [teacher-training ˈkɑlɪdʒ]
 49. szkoła zawodowa
  trade school [ˈtreɪd ˈskuːl]
 50. technikum
  technical college [ˈteknɪkəl ˈkɑlɪdʒ]
 51. gimnazjum
  gymnasium [dʒɪmˈneɪziəm]
 52. szkoła przygotowująca do liceum
  grammar school [ˈgræmər ˈskuːl]
 53. przedszkole
  nursery school [ˈnərsriː ˈskuːl]
Author:
marko4
ID:
288253
Card Set:
B2 Education System - System Edukacji
Updated:
2014-11-05 18:22:52
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Education System - System Edukacji
Show Answers: