B2 Environmental protection - Ochrona Środowiska

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. ochrona środowiska
  environmental protection [environmental prəˈtekʃən]
 2. środowisko
  environment [ɪnˈvaɪɹə(n)mɨnt]
 3. środowisko przyrodnicze
  natural environment [ˈnætʃərəl ɪnˈvaɪrə(n)mənt]
 4. organizm żywy
  organism [ˈɔː.ɡən.ɪ.zəm]
 5. ekologiczny
  ecological [ˌiːkəˈlɒd͡ʒɪkl̩]
 6. przyjazny środowisku
  eco-friendly [eco-friendly]
 7. katastrofa naturalna
  natural disaster [ˈnætʃərəl dɪˈzæstər]
 8. trzęsienie ziemi
  earthquake [ˈəːθkweɪk]
 9. tsunami
  tsunami [suːˈnɑːmi]
 10. erozja
  erosion [ɪˈroʊʒən]
 11. nauka o ziemi
  Earth science [ˈərθ ˈsaɪəns]
 12. różnorodność biologiczna
  biological diversity [biological dəˈvərsətiː]
 13. łańcuch pokarmowy
  food chain [ˈfuːd ˈtʃeɪn]
 14. degradacja środowiska
  environmental degradation [environmental ˌdegrəˈdeɪʃən]
 15. ropa naftowa
  petroleum [pəˈtroʊliːəm]
 16. gaz ziemny
  natural gas [ˈnætʃərəl ˈgæs]
 17. węgiel
  carbon [ˈkɑrbən]
 18. radioaktywny
  radioactive [ˌreɪdiːoʊˈæktɪv]
 19. energia jądrowa
  nuclear energy [ˈnuːkliːər ˈenərdʒiː]
 20. recykling
  recycling [riːˈsaɪkəlɪŋ]
 21. energia słoneczna
  solar energy [ˈsoʊlər ˈenərdʒiː]
 22. zielona energia
  green energy [ˈgriːn ˈenərdʒiː]
 23. odpady
  waste [weɪst]
 24. wysypisko śmieci
  rubbish dump [ˈrəbɪʃ ˈdəmp]
 25. gaz cieplarniany
  greenhouse gas [greenhouse ˈgæs]
 26. emitować
  emit [iːˈmɪt]
 27. para wodna
  water vapour [ˈwɔtər vapour]
 28. ozon
  ozon [ǒzoːn]
 29. atmosfera ziemska
  atmosphere of Earth [ˈætməˌsfɪr əv ˈərθ]
 30. surowce
  raw materials [ˈrɔ məˈtɪriːəlz]
 31. inżynieria środowiska
  environmental engineering [environmental engineering]
 32. globalne ocieplenie
  global warming [ˈgloʊbəl ˈwɔrmɪŋ]
 33. zanieczyszczenie powietrza
  air pollution [ˈer pəˈluːʃən]
 34. zanieczyszczony
  polluted [pəˈluːtɪd]
 35. dziura ozonowa
  ozone depletion [ˈoʊˌzoʊn depletion]
 36. kwaśny deszcz
  acid rain [ˈæsəd ˈreɪn]
 37. metale ciężkie
  heavy metal [ˈheviː ˈmetəl]
 38. zanieczyszczenia wody
  water pollution [ˈwɔtər pəˈluːʃən]
 39. woda z kranu
  tap water [ˈtæp ˈwɔtər]
 40. woda pitna
  drinking water [ˈdrɪŋkɪŋ ˈwɔtər]
 41. organizm modyfikowany genetycznie
  genetically modified organism [genetically ˈmɑdəˌfaɪd ˈɔrgəˌnɪzəm]
 42. biodegradowalny
  biodegradable [bɑjowdəˈɡɹejɾəbl̩]
 43. ekolog
  ecologist [ɪˈkɑlədʒɪst]
 44. przyroda
  nature [ˈneɪtʃə]
 45. ochrona przyrody
  nature conservation [ˈneɪtʃər ˌkɑnsərˈveɪʃən]
 46. przeludniony
  overpopulated [ˌoʊvərˈpɑpjəˌleɪtɪd]
 47. zielony
  green activist [ˈgriːn activist]
 48. ekologia
  ecology [ɪ.ˈkɒlə.dʒɪ]
 49. ekomaniak
  eco-freak [eco-freak]
 50. gatunek zagrożony
  endangered species [ɪnˈdeɪndʒərd ˈspiːʃiːz]
 51. źródło energii
  energy source [ˈenərdʒiː ˈsɔrs]
 52. związany ze środowiskiem
  environmental [environmental]
 53. warstwa ozonowa
  ozone layer [ˈoʊˌzoʊn ˈleɪər]
 54. promieniowanie ultrafioletowe
  ultraviolet rays [ˌəltrəˈvaɪlət ˈreɪz]
 55. siedlisko naturalne
  natural habitat [ˈnætʃərəl ˈhæbəˌtæt]
 56. paliwo niekonwencjonalne
  alternative fuel [ɔlˈtərnətɪv ˈfjuːl]
 57. skażenie hałasem
  noise pollution [ˈnɔɪz pəˈluːʃən]
 58. odpad radioaktywny
  radioactive waste [ˌreɪdiːoʊˈæktɪv ˈweɪst]
 59. promieniowanie
  radiation [ˌɹeɪ.di.ˈeɪ.ʃən]
 60. ryzykowny
  risky [ˈrɪskiː]
 61. niebezpieczny
  hazardous [ˈhæzərdəs]
 62. niebezpieczeństwo
  hazard [ˈhazəd]
 63. zagrożenie
  threat [θrɛt]
 64. niebezpieczeństwo
  danger [deɪn.dʒə(ɹ)]
 65. skażenie
  contamination [kɔ̃.ta.mi.na.sjɔ̃]
 66. skażony
  contaminated [kənˈtæməˌneɪtɪd]
 67. śmieć
  litter [ˈlɪtər]
 68. toksyczny
  toxic [ˈtɒk.sɪk]
 69. substancja toksyczna
  toxic substance [ˈtɑksɪk ˈsəbstəns]
 70. substancja zanieczyszczająca
  pollutant [pəˈluːtənt]
 71. składowisko odpadów
  dumping ground [ˈdəmpɪŋ ˈgræʊnd]
 72. kosz na śmieci
  wastebasket [ˈweɪsˌbæskət]
 73. pojemnik na śmieci
  garbage can [ˈgɑrbɪdʒ kən]
 74. pojemnik na śmieci
  dustbin [ˈdəsˌbɪn]
 75. worek na śmieci
  garbage bag [ˈgɑrbɪdʒ ˈbæg]
 76. śmieci
  rubbish [ˈrʌbɪʃ]
 77. śmieć
  trash [træʃ]
 78. kosz na śmieci papierowe
  wastepaper basket [ˈweɪsˈpeɪpər ˈbæskɪt]
 79. chronić
  protect [pɹəˈtɛkt]
 80. konserwować
  conserve [ˈkɒnsɜː(r)v]
 81. zachowywać
  conserve [ˈkɒnsɜː(r)v]
 82. wymierać
  die out [ˈdaɪ ˈæʊt]
 83. rozkładać się
  biodegrade [biodegrade]
 84. skazić
  contaminate [kənˈtæməˌneɪt]
 85. składować
  dump [dʌmp]
 86. truć
  poison [ˈpɔɪz(ə)n]
 87. redukować
  reduce [ɹɪˈdjuːs]
 88. marnować
  waste [weɪst]
 89. wyczerpać
  exhaust [ɪgˈzɔst]
 90. uprzemysłowiony
  industrialised [industrialised]
 91. destrukcja
  destruction [ˌdɪsˈtrʌkʃən]
 92. obszar chroniony
  protected area [prəˈtektɪd ˈeriːə]
 93. park narodowy
  national park [ˈnæʃnəl ˈpɑrk]
 94. park krajobrazowy
  country park [ˈkəntriː ˈpɑrk]
 95. zmiana klimatu
  climate change [ˈklaɪmət ˈtʃeɪndʒ]
 96. wylesianie
  deforestation [diːˌfɔrəˈsteɪʃən]
 97. gatunek zagrożony
  threatened species [ˈθretənd ˈspiːʃiːz]
Author:
marko4
ID:
288254
Card Set:
B2 Environmental protection - Ochrona Środowiska
Updated:
2014-11-05 18:23:16
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Environmental protection - Ochrona Środowiska
Show Answers: