B2 Information Technology - Technologia Informacyjna

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. komunikacja satelitarna
  satellite communications [ˈsætəˌlaɪt kəˌmjuːnəˈkeɪʃənz]
 2. ergonomia
  ergonomics [ˌɜː.ɡəˈnɒm.ɪks]
 3. ergonomiczny
  ergonomic [ergonomic]
 4. maniak komputerowy
  computer nerd [kəmˈpjuːtər ˈnərd]
 5. osoba lubiąca nowinki techniczne
  techie [ˈtekiː]
 6. systemy wbudowane
  embedded systems [ɪmˈbedɪd ˈsɪstəmz]
 7. przetwarzanie danych
  data processing [ˈdeɪtə prəˈsesɪŋ]
 8. programista
  programmer [ˈpɹəʊɡɹæmə]
 9. program
  program [ˈpɹoʊɡɹæm]
 10. programowanie
  programming [programming]
 11. język programowania
  programming language [programming ˈlæŋgwɪdʒ]
 12. rozdzielczość
  resolution [ˌɹɛzəˈluːʃən]
 13. interfejs
  interface [ˈɪntɚˌfeɪs]
 14. pamięć podręczna
  cache [kæɪʃ]
 15. mikroprocesor
  microprocessor [ˌmaɪkroʊˈprɑˌsesər]
 16. ploter
  plotter [ˈplɑtər]
 17. drukarka igłowa
  dot matrix printer [ˈdɑt ˈmeɪtrɪks ˈprɪntər]
 18. drukarka atramentowa
  inkjet printer [inkjet ˈprɪntər]
 19. drukarka laserowa
  laser printer [ˈleɪzər ˈprɪntər]
 20. program antywirusowy
  antivirus software [antivirus ˈsɔftˌwer]
 21. kopia zapasowa
  backup [backup]
 22. kursywa
  italics [əˈtælɪks]
 23. czcionka
  font [fɒnt]
 24. arkusz kalkulacyjny
  spreadsheet [ˈspredˌʃiːt]
 25. szablon
  template [ˈtɛmp.lət]
 26. edytor tekstu
  word processor [ˈwərd ˈprɑˌsesər]
 27. konto
  account [ə.ˈkaʊnt]
 28. dostęp do internetu
  internet access [ˈɪntərˌnet ˈækˌses]
 29. programowanie w chmurze
  cloud computing [ˈklæʊd kəmˈpjuːtɪŋ]
 30. wyszukiwarka
  search engine [ˈsərtʃ ˈendʒən]
 31. serwer
  server [ˈsərvər]
 32. zabezpieczenie
  security [sɪˈkjʊəɹəti]
 33. wirtualna rzeczywistość
  virtual reality [ˈvərtʃəwəl riːˈælətiː]
 34. emotikona
  smiley [ˈsmaɪli]
 35. ciasteczko
  cookie [ˈkʊki]
 36. załącznik
  attachment [əˈtætʃmənt]
 37. podkreślenie
  underlining [ˈəndərˌlaɪnɪŋ]
 38. podkreślić
  underline [ˈəndərˌlaɪn]
 39. zawiesić się
  crash [kɹæʃ]
 40. znak
  character [ˈkʰæɹəktɚ]
 41. katalog
  directory [dəˈrektriː]
 42. usługodawca internetowy
  Internet Service Provider [ˈɪntərˌnet ˈsərvəs prəˈvaɪdər]
 43. handel internetowy
  e-commerce [ˈiːˌkɑmərs]
 44. dodać do zakładek
  add to bookmarks [ˈæd tə bookmarks]
 45. zakładka
  bookmark [ˈbʊkmɑrk]
 46. grupa dyskusyjna
  newsgroup [newsgroup]
 47. włamać się do
  hack into [ˈhæk ˈɪntuː]
 48. eksiążka
  e-book [ˈiːˌbʊk]
 49. biznes internetowy
  dotcom economy [dotcom ɪˈkɑnəmiː]
 50. epodpis
  e-signature [e-signature]
 51. przekręcony
  garbled [ˈgɑrbəld]
 52. komunikator internetowy
  instant messaging [ˈɪnstənt ˈmesɪdʒɪŋ]
 53. programowanie obiektowe
  object-oriented programming [object-oriented programming]
 54. marketing społecznościowy
  social marketing [ˈsoʊʃəl ˈmɑrkətɪŋ]
 55. marketing internetowy
  e-marketing [e-marketing]
 56. dysk twardy
  hard drive [ˈhɑrd ˈdraɪv]
 57. grafika komputerowa
  computer graphics [kəmˈpjuːtər ˈgræfɪks]
 58. skaner
  scanner [ska.ne]
 59. relacyjna baza danych
  relational database [relational ˈdeɪtəˌbeɪs]
 60. skrypty po stronie klienta
  client-side scripts [client-side ˈskrɪpts]
 61. skrypty po stronie serwera
  server-side scripts [server-side ˈskrɪpts]
 62. język skryptowy
  scripting language [ˈskrɪptɪŋ ˈlæŋgwɪdʒ]
 63. język wysokiego poziomu
  high-level language [ˈhaɪˈlevəl ˈlæŋgwɪdʒ]
 64. język niskiego poziomu
  low-level language [ˈloʊˈlevəl ˈlæŋgwɪdʒ]
 65. inżynieria komputerowa
  computer engineering [kəmˈpjuːtər engineering]
 66. połączyć się z internetem
  connect to the Internet [kəˈnekt tə ðə ˈɪntərˌnet]
Author:
marko4
ID:
288464
Card Set:
B2 Information Technology - Technologia Informacyjna
Updated:
2014-11-07 17:04:53
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Information Technology - Technologia Informacyjna
Show Answers: