B2 Other Phrasal Verbs - Inne Czasowniki Frazowe

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. rozprasować
  iron out [ˈaɪrn ˈæʊt]
 2. donosić na
  inform on [ɪnˈfɔrm ˈɔn]
 3. dociekać
  inquire into [ɪnˈkwaɪr ˈɪntuː]
 4. uatrakcyjnić
  jazz up [ˈdʒæz ˈəp]
 5. żartować na okrągło
  joke around [ˈdʒoʊk əˈræʊnd]
 6. zanotować
  jot down [ˈdʒɑt ˈdæʊn]
 7. podrasować
  juice up [ˈdʒuːs ˈəp]
 8. podejść z entuzjazmem
  jump at [ˈdʒəmp ət]
 9. włączyć się do dyskusji
  jump in [ˈdʒəmp ˈɪn]
 10. naskoczyć na
  jump on [ˈdʒəmp ˈɔn]
 11. zawężać
  narrow down [ˈneroʊ ˈdæʊn]
 12. otrzymać imię po
  name after [ˈneɪm ˈæftər]
 13. ograniczać
  narrow down [ˈneroʊ ˈdæʊn]
 14. węszyć
  nose about [ˈnoʊz əˈbæʊt]
 15. szukać
  nose about [ˈnoʊz əˈbæʊt]
 16. węszyć
  nose around [ˈnoʊz əˈræʊnd]
 17. szukać
  nose around [ˈnoʊz əˈræʊnd]
 18. wywęszyć
  nose out [ˈnoʊz ˈæʊt]
 19. wywąchać
  nose out [ˈnoʊz ˈæʊt]
 20. wysiudać kogoś
  nose someone out [ˈnoʊz someone ˈæʊt]
 21. zanotować
  note down [ˈnoʊt ˈdæʊn]
 22. rozgryźć problem
  nut out [ˈnət ˈæʊt]
 23. sprzeciwiać się wobec
  object to [ˈɑbdʒɪkt tə]
 24. przyjść do głowy
  occur to [əˈkər tə]
 25. operować
  operate on [ˈɑpəˌreɪt ˈɔn]
 26. otwierać się na
  open out [ˈoʊpən ˈæʊt]
 27. otworzyć się przed kimś
  open up [ˈoʊpən ˈəp]
 28. wygadać się komuś
  open up [ˈoʊpən ˈəp]
 29. wybierać
  opt for [ˈɑpt fər]
 30. spierać się
  quarrel out [ˈkwɔrl ˈæʊt]
 31. wykłócać się
  quarrel out [ˈkwɔrl ˈæʊt]
 32. nie zgadzać się z
  quarrel with [ˈkwɔrl ˈwɪð]
 33. kwestionować
  quarrel with [ˈkwɔrl ˈwɪð]
 34. uciszyć się
  quieten down [ˈkwaɪətən ˈdæʊn]
 35. uspokoić się
  quieten down [ˈkwaɪətən ˈdæʊn]
 36. przestać działać
  quit on [ˈkwɪt ˈɔn]
 37. zerwać znajomość
  quit on [ˈkwɪt ˈɔn]
 38. uciszać się
  quiet down [ˈkwaɪət ˈdæʊn]
 39. uspokajać się
  quiet down [ˈkwaɪət ˈdæʊn]
 40. zamknąć się
  zip up
 41. wyzerować
  zero out
 42. kierować się
  zero in on
 43. wycelować w
  zero in on
 44. skupić się
  zone in
 45. wyłączyć się
  zone out
 46. wyłączyć uwagę
  zone out
 47. skupić uwagę na
  zone in on
 48. powiększyć
  zoom in
 49. przybliżyć
  zoom in
 50. zniknąć
  zoom off
 51. pomniejszyć
  zoom out
 52. oddalić
  zoom out
Author
ID
288472
Card Set
B2 Other Phrasal Verbs - Inne Czasowniki Frazowe
Description
B2 Other Phrasal Verbs - Inne Czasowniki Frazowe
Updated
Show Answers