B2 Praise and Complain - Wychwalać i Narzekać

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. narzekanie
  complaint [kʌmˈpleɪnt]
 2. niezadowolenie
  grumble [ˈgrəmbəl]
 3. skarżyć się
  gripe [ɡɹʌɪp]
 4. lament
  lament [ləˈmɛnt]
 5. lamentować
  lament [ləˈmɛnt]
 6. zawodzić
  wail [weɪl]
 7. kwilić
  whimper [ˈwɪmpər]
 8. skarga
  complaint [kʌmˈpleɪnt]
 9. zażalenie
  complaint [kʌmˈpleɪnt]
 10. narzekać na
  complain about [kəmˈpleɪn əˈbæʊt]
 11. niezadowolenie
  dissatisfaction [dɪsˌsætəsˈfækʃən]
 12. strapienie
  annoyance [əˈnɔɪəns]
 13. zaprotestować
  protest about [ˈproʊˌtest əˈbæʊt]
 14. sprzeciwiać się
  object to [ˈɑbdʒɪkt tə]
 15. ganić
  rebuke [riˈbjuːk]
 16. krytykować
  criticise [criticise]
 17. nagana
  rebuke [riˈbjuːk]
 18. reprymenda
  reprimand [ˈɹɛp.ɹəˌmænd]
 19. upomnienie
  reminder [reminder]
 20. protestować przeciwko
  remonstrate against [ˈremənˌstreɪt əˈgenst]
 21. protestować
  protest [ˈpɹəʊ.tɛst]
 22. skarżyć się na
  gripe about [ˈgraɪp əˈbæʊt]
 23. zrzędzić na
  grumble about [ˈgrəmbəl əˈbæʊt]
 24. komplementowanie
  complimenting [ˈkɑmpləməntɪŋ]
 25. pochwała
  praise [pɹeɪz]
 26. gloryfikować
  glorify [ˈglɔrəˌfaɪ]
 27. zachwalać
  extol [ɪkˈstoʊl]
 28. wysławiać
  laud [lɔːd]
 29. prawić komplementy
  pay compliments [ˈpeɪ ˈkɑmpləmənts]
 30. komplement z podtekstem
  back-handed compliment [back-handed ˈkɑmpləmənt]
 31. dwuznaczny komplement
  double-edged compliment [ˌdəbəlˈedʒd ˈkɑmpləmənt]
 32. oddawać chwałę
  give praise to [ˈgɪv ˈpreɪz tə]
 33. hołd
  tribute [ˈtrɪbjuːt]
 34. oddawać hołd
  pay tribute to [ˈpeɪ ˈtrɪbjuːt tə]
 35. poklask
  plaudit [ˈplɔːdɪt]
 36. aplauz
  applause [əˈplɔːz]
 37. chwalebny
  glorious [ˈɡlɔː.ɹi.əs]
 38. zaszczytny
  honorable [ˈɒnəɹəbl]
 39. pochlebny
  laudatory [ˈlɔdəˌtɔriː]
 40. chwalebny
  laudable [lɔːdəbl]
 41. godny pochwały
  praiseworthy [ˈpɹeɪz.wɜː.ði]
 42. zyskać poklask
  earn plaudits [ˈərn ˈplɔdəts]
 43. podlizywać się
  suck up to [ˈsək ˈəp tə]
 44. poklepać przychylnie
  pat [pæt]
 45. płaszczyć się przed
  crawl [kɹɔːl]
 46. przypochlebiać się
  flatter [ˈflætər]
 47. służalczy
  servile [ˈsə(ɹ)v.aɪl]
 48. lizustwo
  fawning [ˈfɔnɪŋ]
 49. nadskakujący
  obsequious [əbˈsiːkwi.əs]
 50. zrzędzenie
  nagging [ˈnægɪŋ]
 51. gderać
  nag [ˈnæɡ]
 52. besztać
  scold [ˈskoʊld]
Author:
marko4
ID:
288473
Card Set:
B2 Praise and Complain - Wychwalać i Narzekać
Updated:
2014-11-07 17:09:31
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Praise and Complain - Wychwalać i Narzekać
Show Answers: