B2 Phrasal Verbs A - Czasowniki Frazowe na literę A

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. przestrzegać
  abide by [əˈbaɪd ˈbaɪ]
 2. składać się w całość
  add up [ˈæd ˈəp]
 3. mieć sens
  add up [ˈæd ˈəp]
 4. odradzić
  advise against [ədˈvaɪz əˈgenst]
 5. zgodzić się z
  agree with [əˈgriː ˈwɪð]
 6. celować w
  aim at [ˈeɪm ət]
 7. uwzględnić
  allow for [əˈlæʊ fər]
 8. pyskować
  answer back [ˈænsər ˈbæk]
 9. odwołać się do
  appeal to [əˈpiːl tə]
 10. ubiegac się o
  apply for [əˈplaɪ fər]
 11. wykorzystać okazję
  avail oneself of [əˈveɪl wənˈself əv]
 12. zaprosić kogoś
  ask someone out [ˈæsk someone ˈæʊt]
 13. popytać ludzi
  ask around [ˈæsk əˈræʊnd]
 14. zsumować się do
  add up to [ˈæd ˈəp tə]
 15. zapoznać się z
  acquaint with [əˈkweɪnt ˈwɪð]
 16. nawalać
  act up [ˈækt ˈəp]
 17. zaprosić do domu
  ask someone over [ˈæsk someone ˈoʊvər]
 18. działać jak
  act like [ˈækt ˈlaɪk]
 19. postępować według
  act on [ˈækt ˈɔn]
 20. oddziaływać na
  act upon [ˈækt əˈpɔn]
 21. umożliwić
  allow of [əˈlæʊ əv]
 22. odpowiadać za
  answer for [ˈænsər fər]
 23. dopytać się
  ask after [ˈæsk ˈæftər]
 24. poprosić do środka
  ask someone in [ˈæsk someone ˈɪn]
 25. powiązać z
  associate with [əˈsoʊʃiːˌeɪt ˈwɪð]
Author:
marko4
ID:
288480
Card Set:
B2 Phrasal Verbs A - Czasowniki Frazowe na literę A
Updated:
2014-11-07 17:15:45
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Phrasal Verbs A - Czasowniki Frazowe na literę A
Show Answers: