B2 Phrasal Verbs B - Czasowniki Frazowe na literę B

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. wycofać się
  back away [ˈbæk əˈweɪ]
 2. ustąpić
  back down [ˈbæk ˈdæʊn]
 3. popierać kogoś
  back up [ˈbæk ˈəp]
 4. zrobić kopie zapasową
  back up [ˈbæk ˈəp]
 5. zapłacić kaucję
  bail out [ˈbeɪl ˈæʊt]
 6. ratować finansowo
  bail out [ˈbeɪl ˈæʊt]
 7. polegać na
  bank on [ˈbæŋk ˈɔn]
 8. stracić przytomność
  black out [ˈblæk ˈæʊt]
 9. napompować
  blow up [ˈbloʊ ˈəp]
 10. rozpieprzyć
  blow up [ˈbloʊ ˈəp]
 11. wysadzić
  blow up [ˈbloʊ ˈəp]
 12. zepsuć się
  break down [ˈbreɪk ˈdæʊn]
 13. załamać się
  break down [ˈbreɪk ˈdæʊn]
 14. włamać się
  break into [ˈbreɪk ˈɪntuː]
 15. wydostać się z
  break out of [ˈbreɪk ˈæʊt əv]
 16. rozpaść się
  break up [ˈbreɪk ˈəp]
 17. wpadać na
  bump into [ˈbəmp ˈɪntuː]
 18. wypalić się
  burn out [ˈbərn ˈæʊt]
 19. nadmuchać
  blow up [ˈbloʊ ˈəp]
 20. wtargnąć
  break into [ˈbreɪk ˈɪntuː]
 21. załamać kogoś
  bring someone down [ˈbrɪŋ someone ˈdæʊn]
 22. poruszyć temat
  bring up [ˈbrɪŋ ˈəp]
 23. spowodować
  bring about [ˈbrɪŋ əˈbæʊt]
 24. wycofać się z
  back out of [ˈbæk ˈæʊt əv]
 25. wycofać się
  back out [ˈbæk ˈæʊt]
 26. wziąść ze zobą
  bring along [ˈbrɪŋ əˈlɔŋ]
 27. spalić
  burn down [ˈbərn ˈdæʊn]
 28. spalić doszczętnie
  burn up [ˈbərn ˈəp]
 29. skupić
  buy up [ˈbaɪ ˈəp]
 30. wybuchnąć
  burst into [ˈbərst ˈɪntuː]
 31. rozwijać
  build up [ˈbɪld ˈəp]
 32. wzmacniać
  build up [ˈbɪld ˈəp]
 33. ocucić
  bring round [ˈbrɪŋ ræʊnd]
 34. przyśpieszyć
  bring forward [ˈbrɪŋ ˈfɔrwərd]
 35. wprowadzić
  bring in [ˈbrɪŋ ˈɪn]
 36. obalić
  bring down [ˈbrɪŋ ˈdæʊn]
 37. obniżyć
  bring down [ˈbrɪŋ ˈdæʊn]
 38. przypomnieć
  bring back [ˈbrɪŋ ˈbæk]
 39. odnieść
  bring back [ˈbrɪŋ ˈbæk]
 40. rozchmurzyć się
  brighten up [ˈbraɪtən ˈəp]
 41. wypogodzić się
  brighten up [ˈbraɪtən ˈəp]
 42. zamurować
  brick up [ˈbrɪk ˈəp]
 43. przejść z łatwością
  breeze through [ˈbriːz ˈθruː]
 44. odłączyć się
  break away [ˈbreɪk əˈweɪ]
 45. przebić się przez
  break through [ˈbreɪk ˈθruː]
 46. rozgałęziać się
  branch out [ˈbræntʃ ˈæʊt]
 47. zapakować w pudełka
  box up [ˈbɑks ˈəp]
 48. powalić kogoś na ziemie
  bowl someone over [ˈboʊl someone ˈoʊvər]
 49. osiagnąć dno
  bottom out [ˈbɑtəm ˈæʊt]
 50. dusić w sobie
  bottle up [ˈbɑtəl ˈəp]
 51. poniewierać
  boss around [ˈbɑs əˈræʊnd]
 52. nadużywać władzy
  boss about [ˈbɑs əˈbæʊt]
 53. opuścić w pośpiechu
  book out [ˈbʊk ˈæʊt]
 54. zarezerwować
  book up [ˈbʊk ˈəp]
 55. zrobić rezerwację
  book into [ˈbʊk ˈɪntuː]
 56. zrobić rezerwację
  book in [ˈbʊk ˈɪn]
 57. zagotować
  boil up [ˈbɔɪl ˈəp]
 58. gotować się
  boil up [ˈbɔɪl ˈəp]
 59. wykipieć
  boil over [ˈbɔɪl ˈoʊvər]
 60. wygotować się
  boil down [ˈbɔɪl ˈdæʊn]
 61. zdmuchnąć
  blow out [ˈbloʊ ˈæʊt]
 62. olać
  blow off [ˈbloʊ ˈɔf]
 63. przewrócić
  blow down [ˈbloʊ ˈdæʊn]
 64. zdmuchnąć
  blow away [ˈbloʊ əˈweɪ]
 65. zablokować
  block up [ˈblɑk ˈəp]
 66. zatkać
  block up [ˈblɑk ˈəp]
 67. rozkoszować się
  bliss out [ˈblɪs ˈæʊt]
 68. strzelać wielokrotnie
  blaze away [ˈbleɪz əˈweɪ]
 69. zaciemnić
  black out [ˈblæk ˈæʊt]
 70. schylać się
  bend down [ˈbend ˈdæʊn]
 71. zapiąć się pasem
  belt up [ˈbelt ˈəp]
 72. pobić
  beat up [ˈbiːt ˈəp]
 73. zbić cenę
  beat down [ˈbiːt ˈdæʊn]
 74. wstać z łóżka
  be up [ˈbiː ˈəp]
 75. wzrosnąć
  be up [ˈbiː ˈəp]
 76. kończyć się
  be up [ˈbiː ˈəp]
 77. skończyć się
  be out of [ˈbiː ˈæʊt əv]
 78. być nieobecnym
  be out [ˈbiː ˈæʊt]
 79. być przeterminowanym
  be off [ˈbiː ˈɔf]
 80. wyjeżdżać
  be off [ˈbiː ˈɔf]
 81. wyruszać
  be off [ˈbiː ˈɔf]
 82. być w domu
  be in [ˈbiː ˈɪn]
 83. być zaangażowany w
  be in on [ˈbiː ˈɪn ˈɔn]
 84. być poirytowanym
  be fed up [ˈbiː ˈfed ˈəp]
 85. być chorym na
  be down with [ˈbiː ˈdæʊn ˈwɪð]
 86. złościć się na
  be down on [ˈbiː ˈdæʊn ˈɔn]
 87. być zdołowanym
  be down [ˈbiː ˈdæʊn]
 88. być gdziekolwiek
  be anywhere [ˈbiː anywhere]
Author
ID
288481
Card Set
B2 Phrasal Verbs B - Czasowniki Frazowe na literę B
Description
B2 Phrasal Verbs B - Czasowniki Frazowe na literę B
Updated
Show Answers