B2 Phrasal Verbs G - Czasowniki Frazowe na literę G

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. rozpowszechnić się
  get about [ˈget əˈbæʊt]
 2. poruszać się
  get about [ˈget əˈbæʊt]
 3. puszczać się
  get about [ˈget əˈbæʊt]
 4. obnosić się
  get above [ˈget əˈbəv]
 5. wywyższać się
  get above [ˈget əˈbəv]
 6. gonić za
  get after [ˈget ˈæftər]
 7. poganiać
  get after [ˈget ˈæftər]
 8. wyprzedzać
  get ahead of [ˈget əˈhed əv]
 9. robić postępy
  get along [ˈget əˈlɔŋ]
 10. dawać sobie radę w
  get along in [ˈget əˈlɔŋ ˈɪn]
 11. dogadać się w
  get along with [ˈget əˈlɔŋ ˈwɪð]
 12. dawać sobie radę z
  get along with [ˈget əˈlɔŋ ˈwɪð]
 13. robić postępy w
  get along in [ˈget əˈlɔŋ ˈɪn]
 14. rozejść się
  get around [ˈget əˈræʊnd]
 15. poruszać się
  get around [ˈget əˈræʊnd]
 16. przekonać kogoś
  get around someone [ˈget əˈræʊnd someone]
 17. puszczać się
  get around [ˈget əˈræʊnd]
 18. poradzić sobie z
  get around to [ˈget əˈræʊnd tə]
 19. zdołać
  get around to [ˈget əˈræʊnd tə]
 20. dotrzeć
  get at [ˈget ət]
 21. przekupić
  get at [ˈget ət]
 22. uciec od
  get away from [ˈget əˈweɪ ˈfrəm]
 23. oderwać się od
  get away from [ˈget əˈweɪ ˈfrəm]
 24. unikać
  get away with [ˈget əˈweɪ ˈwɪð]
 25. oddać w odwecie
  get back [ˈget ˈbæk]
 26. cofnąć się
  get back [ˈget ˈbæk]
 27. wrócić
  get back [ˈget ˈbæk]
 28. zemścić się
  get back at [ˈget ˈbæk ət]
 29. powrócić do
  get back into [ˈget ˈbæk ˈɪntuː]
 30. odzyskać zapał do
  get back into [ˈget ˈbæk ˈɪntuː]
 31. odezwać się
  get back to [ˈget ˈbæk tə]
 32. dać znać
  get back to [ˈget ˈbæk tə]
 33. wrócić do
  get back to [ˈget ˈbæk tə]
 34. zalegać z płatnością
  get behind with [ˈget bɪˈhaɪnd ˈwɪð]
 35. radzić sobie finansowo
  get by [ˈget ˈbaɪ]
 36. nie być zauważonym
  get by [ˈget ˈbaɪ]
 37. wyżyć za
  get by on [ˈget ˈbaɪ ˈɔn]
 38. przygnębiać
  get down [ˈget ˈdæʊn]
 39. połknąć
  get down [ˈget ˈdæʊn]
 40. schodzić
  get down [ˈget ˈdæʊn]
 41. obniżyć
  get down [ˈget ˈdæʊn]
 42. wydrzeć się na
  get down on [ˈget ˈdæʊn ˈɔn]
 43. zabrać się za
  get down to [ˈget ˈdæʊn tə]
 44. wziąść się do
  get down to [ˈget ˈdæʊn tə]
 45. zaopatrzyć się
  get in [ˈget ˈɪn]
 46. wślizgnąć się do środka
  get in [ˈget ˈɪn]
 47. wnieść do środka
  get in [ˈget ˈɪn]
 48. wejść na
  get in on [ˈget ˈɪn ˈɔn]
 49. przyjąć się
  get into [ˈget ˈɪntuː]
 50. przyzwyczaić się do
  get into [ˈget ˈɪntuː]
 51. zganić
  get into [ˈget ˈɪntuː]
 52. dostać za swoje
  get it [ˈget ˈɪt]
 53. starzeć się
  get on [ˈget ˈɔn]
 54. ubrać
  get on [ˈget ˈɔn]
 55. wdziać
  get on [ˈget ˈɔn]
 56. zbliża się pora
  get on for [ˈget ˈɔn fər]
 57. wydostać się
  get out [ˈget ˈæʊt]
 58. wyczyścić
  get out [ˈget ˈæʊt]
 59. dojść do siebie
  get over [ˈget ˈoʊvər]
 60. uporać się z
  get over with [ˈget ˈoʊvər ˈwɪð]
 61. rozwiązać
  get round [ˈget ræʊnd]
 62. zdołać
  get round to [ˈget ræʊnd tə]
 63. przekonać
  get round [ˈget ræʊnd]
 64. przebrnąć przez
  get through [ˈget ˈθruː]
 65. wyjawić tajemnicę
  give away [ˈgɪv əˈweɪ]
 66. wydać kogoś
  give someone away [ˈgɪv someone əˈweɪ]
 67. składać
  give in [ˈgɪv ˈɪn]
 68. ulec
  give in [ˈgɪv ˈɪn]
 69. złożyć
  give in [ˈgɪv ˈɪn]
 70. powierzyć
  give of [ˈgɪv əv]
 71. emitować
  give off [ˈgɪv ˈɔf]
 72. wydzielać
  give off [ˈgɪv ˈɔf]
 73. wytwarzać
  give off [ˈgɪv ˈɔf]
 74. rozszerzać się
  give off [ˈgɪv ˈɔf]
 75. otwierać się na
  give onto [ˈgɪv ˈɔntuː]
 76. popsuć się
  give out [ˈgɪv ˈæʊt]
 77. wyczerpać się
  give out [ˈgɪv ˈæʊt]
 78. ogłosić
  give out [ˈgɪv ˈæʊt]
 79. emitować
  give out [ˈgɪv ˈæʊt]
 80. kończyć się
  give out [ˈgɪv ˈæʊt]
 81. powierzyć
  give over [ˈgɪv ˈoʊvər]
 82. przekazać
  give over [ˈgɪv ˈoʊvər]
 83. zrezygnować
  give up [ˈgɪv ˈəp]
 84. zakończyć znajomość z
  give up [ˈgɪv ˈəp]
 85. poradzić sobie
  go about [ˈgoʊ əˈbæʊt]
 86. starać sie o
  go after [ˈgoʊ ˈæftər]
 87. zaakceptować
  go along with [ˈgoʊ əˈlɔŋ ˈwɪð]
 88. towarzyszyć
  go along with [ˈgoʊ əˈlɔŋ ˈwɪð]
 89. wystarczyć
  go around [ˈgoʊ əˈræʊnd]
 90. przyjść w odwiedziny
  go around [ˈgoʊ əˈræʊnd]
 91. sięgać wstecz
  go back [ˈgoʊ ˈbæk]
 92. powracać
  go back [ˈgoʊ ˈbæk]
 93. powracać do
  go back to [ˈgoʊ ˈbæk tə]
 94. wycofać się
  go back on [ˈgoʊ ˈbæk ˈɔn]
 95. wydarzyć się
  go before [ˈgoʊ bɪˈfɔr]
 96. kierować się czymś
  go by [ˈgoʊ ˈbaɪ]
 97. zapisać się jako
  go down as [ˈgoʊ ˈdæʊn əz]
 98. być uważanym za
  go down as [ˈgoʊ ˈdæʊn əz]
 99. paść na ziemię
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 100. mieć miejsce
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 101. paść
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 102. zapaść na
  go down with [ˈgoʊ ˈdæʊn ˈwɪð]
 103. zarazić się
  go down with [ˈgoʊ ˈdæʊn ˈwɪð]
 104. zaatakować
  go for [ˈgoʊ fər]
 105. podobać się
  go for [ˈgoʊ fər]
 106. wybrać
  go for [ˈgoʊ fər]
 107. zjednoczyć się z
  go in with [ˈgoʊ ˈɪn ˈwɪð]
 108. przyłączyć się do
  go in with [ˈgoʊ ˈɪn ˈwɪð]
 109. przestawić naprzód
  go forward [ˈgoʊ ˈfɔrwərd]
 110. awansować
  go forward [ˈgoʊ ˈfɔrwərd]
 111. wziąć udział
  go in for [ˈgoʊ ˈɪn fər]
 112. popierać
  go in for [ˈgoʊ ˈɪn fər]
 113. interesować się
  go in for [ˈgoʊ ˈɪn fər]
 114. wdać się w dyskusję
  go into [ˈgoʊ ˈɪntuː]
 115. pójść na
  go into [ˈgoʊ ˈɪntuː]
 116. zawierać się w
  go into [ˈgoʊ ˈɪntuː]
 117. zepsuć się
  go off [ˈgoʊ ˈɔf]
 118. obrazić się na
  go off [ˈgoʊ ˈɔf]
 119. wypalić
  go off [ˈgoʊ ˈɔf]
 120. udać się do
  go on to [ˈgoʊ ˈɔn tə]
 121. przejść do
  go on to [ˈgoʊ ˈɔn tə]
 122. być wysłanym
  go out [ˈgoʊ ˈæʊt]
 123. odwiedzić
  go over [ˈgoʊ ˈoʊvər]
 124. doświadczyć
  go through [ˈgoʊ ˈθruː]
 125. przelecieć
  go through [ˈgoʊ ˈθruː]
 126. wejść
  go through [ˈgoʊ ˈθruː]
 127. przepuścić
  go through [ˈgoʊ ˈθruː]
 128. wykonać
  go through [ˈgoʊ ˈθruː]
 129. dobrnąć do końca
  go through with [ˈgoʊ ˈθruː ˈwɪð]
 130. przeznaczać na
  go to [ˈgoʊ tə]
 131. pójść na
  go towards [ˈgoʊ towards]
 132. awansować
  go up [ˈgoʊ ˈəp]
 133. uczęszczać do
  go up to [ˈgoʊ ˈəp tə]
 134. sięgać
  go up to [ˈgoʊ ˈəp tə]
 135. pasować do
  go with [ˈgoʊ ˈwɪð]
 136. towarzyszyć
  go with [ˈgoʊ ˈwɪð]
 137. rozchodzić się
  grow apart [ˈgroʊ əˈpɑrt]
 138. oddalać się
  grow apart [ˈgroʊ əˈpɑrt]
 139. tracić kontakt z
  grow away from [ˈgroʊ əˈweɪ ˈfrəm]
 140. oddalać się
  grow away from [ˈgroʊ əˈweɪ ˈfrəm]
 141. dorosnąć do
  grow into [ˈgroʊ ˈɪntuː]
 142. zainteresować
  grow on [ˈgroʊ ˈɔn]
 143. znaleść akceptację
  grow on [ˈgroʊ ˈɔn]
Author:
marko4
ID:
288486
Card Set:
B2 Phrasal Verbs G - Czasowniki Frazowe na literę G
Updated:
2014-11-07 17:18:25
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Phrasal Verbs G - Czasowniki Frazowe na literę G
Show Answers: