B2 Phrasal Verbs L - Czasowniki Frazowe na literę L

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. ustanawiać
  lay down [ˈleɪ ˈdæʊn]
 2. zabić
  lay down [ˈleɪ ˈdæʊn]
 3. obrócić w żart
  laugh off [ˈlæf ˈɔf]
 4. wyśmiewać
  laugh at [ˈlæf ət]
 5. wyładować na kimś
  lay into [ˈleɪ ˈɪntuː]
 6. odpocząć
  lay off [ˈleɪ ˈɔf]
 7. wylać z pracy
  lay off [ˈleɪ ˈɔf]
 8. zorganizować
  lay on [ˈleɪ ˈɔn]
 9. nakładać
  lay on [ˈleɪ ˈɔn]
 10. wydawać
  lay out [ˈleɪ ˈæʊt]
 11. rozkładać
  lay out [ˈleɪ ˈæʊt]
 12. łożyć
  lay out [ˈleɪ ˈæʊt]
 13. projektować
  lay out [ˈleɪ ˈæʊt]
 14. odkładać
  lay up [ˈleɪ ˈəp]
 15. robić zapasy
  lay up [ˈleɪ ˈəp]
 16. doprowadzić do
  lead to [ˈliːd tə]
 17. wyciekać
  leak out [ˈliːk ˈæʊt]
 18. wyjść na jaw
  leak out [ˈliːk ˈæʊt]
 19. naciskać na
  lean on [ˈliːn ˈɔn]
 20. wymuszać na
  lean on [ˈliːn ˈɔn]
 21. przyjąć z entuzjazmem
  leap at [ˈliːp ət]
 22. rzucić się w oczy
  leap out at [ˈliːp ˈæʊt ət]
 23. pozostawić włączony
  leave on [ˈliːv ˈɔn]
 24. pozostawiać
  leave behind [ˈliːv bɪˈhaɪnd]
 25. zaprzestać
  leave off [ˈliːv ˈɔf]
 26. pomijać
  leave out [ˈliːv ˈæʊt]
 27. przeoczyć
  leave out [ˈliːv ˈæʊt]
 28. zwieść
  let down [ˈlet ˈdæʊn]
 29. wydłużyć ubranie
  let down [ˈlet ˈdæʊn]
 30. upokorzyć
  let down [ˈlet ˈdæʊn]
 31. wpuszczać
  let in [ˈlet ˈɪn]
 32. wypszczać
  let off [ˈlet ˈɔf]
 33. darować karę
  let off [ˈlet ˈɔf]
 34. zwalniać
  let off [ˈlet ˈɔf]
 35. wygadać się
  let on [ˈlet ˈɔn]
 36. wypaplać
  let on [ˈlet ˈɔn]
 37. zdradzić tajemnicę
  let on [ˈlet ˈɔn]
 38. wypuszczać
  let out [ˈlet ˈæʊt]
 39. wydać z siebie
  let out [ˈlet ˈæʊt]
 40. poszerzać
  let out [ˈlet ˈæʊt]
 41. rzucić się z pięściami
  let out [ˈlet ˈæʊt]
 42. zelżeć
  let up [ˈlet ˈəp]
 43. wyrównywać
  level out [ˈlevəl ˈæʊt]
 44. leniuchować
  lie around [ˈliː əˈræʊnd]
 45. położyć się
  lie down [ˈliː ˈdæʊn]
 46. spocząć
  lie down [ˈliː ˈdæʊn]
 47. spoczywać w rękach
  lie with [ˈliː ˈwɪð]
 48. wylegiwać się
  lie in [ˈliː ˈɪn]
 49. poleżeć sobie w łóżku
  lie in [ˈliː ˈɪn]
 50. zwiać
  light out [ˈlaɪt ˈæʊt]
 51. zapalać
  light up [ˈlaɪt ˈəp]
 52. oświetlić
  light up [ˈlaɪt ˈəp]
 53. rozjaśnić się
  light up [ˈlaɪt ˈəp]
 54. rozjaśnić
  lighten up [ˈlaɪtən ˈəp]
 55. ustawić w kolejce
  line up [ˈlaɪn ˈəp]
 56. uszeregować
  line up [ˈlaɪn ˈəp]
 57. ustawić w szeregu
  line up [ˈlaɪn ˈəp]
 58. łączyć
  link up [ˈlɪŋk ˈəp]
 59. powiązać
  link up [ˈlɪŋk ˈəp]
 60. połączyć się z
  link up with [ˈlɪŋk ˈəp ˈwɪð]
 61. łączyć się z
  link up with [ˈlɪŋk ˈəp ˈwɪð]
 62. nasłuchiwać czegoś
  listen out for [ˈlɪsən ˈæʊt fər]
 63. Słuchaj!
  Listen up! [ˈlɪsən ˈəp!]
 64. posłuchać
  listen up [ˈlɪsən ˈəp]
 65. żyć według
  live by [ˈlɪv ˈbaɪ]
 66. żyć zgodnie z
  live by [ˈlɪv ˈbaɪ]
 67. wybaczyć sobie
  live down [ˈlɪv ˈdæʊn]
 68. naprawić dawne przewinienia
  live down [ˈlɪv ˈdæʊn]
 69. żyć dla
  live for [ˈlɪv fər]
 70. żyć wciąż
  live on [ˈlɪv ˈɔn]
 71. przetrwać
  live through [ˈlɪv ˈθruː]
 72. przetrzymać
  live through [ˈlɪv ˈθruː]
 73. mieszkać razem
  live together [ˈlɪv təˈgeðər]
 74. współżyć przed ślubem
  live together [ˈlɪv təˈgeðər]
 75. żyć bez ślubu z
  live with [ˈlɪv ˈwɪð]
 76. przywyknąć do
  live with [ˈlɪv ˈwɪð]
 77. żyć z
  live with [ˈlɪv ˈwɪð]
 78. obładować
  load down [ˈloʊd ˈdæʊn]
 79. załadować
  load up [ˈloʊd ˈəp]
 80. zamknąć
  lock away [ˈlɑk əˈweɪ]
 81. zamknąć w więzieniu
  lock away [ˈlɑk əˈweɪ]
 82. zamknąć w szpitalu
  lock away [ˈlɑk əˈweɪ]
 83. zablokować
  lock down [ˈlɑk ˈdæʊn]
 84. zabezpieczyć
  lock down [ˈlɑk ˈdæʊn]
 85. zamknąć w środku
  lock in [ˈlɑk ˈɪn]
 86. uwięzić
  lock in [ˈlɑk ˈɪn]
 87. zamknąć na klucz
  lock out [ˈlɑk ˈæʊt]
 88. zatrzasnąć się
  lock out [ˈlɑk ˈæʊt]
 89. odciąć się przed światem
  lock yourself away [ˈlɑk jərˈself əˈweɪ]
 90. zalogować się
  log into [ˈlɔg ˈɪntuː]
 91. wylogować się
  log off [ˈlɔg ˈɔf]
 92. zalogować się
  log on [ˈlɔg ˈɔn]
 93. opiekować się
  look after [ˈlʊk ˈæftər]
 94. dbać o
  look after [ˈlʊk ˈæftər]
 95. spojrzeć wstecz
  look back [ˈlʊk ˈbæk]
 96. wspominać
  look back [ˈlʊk ˈbæk]
 97. szukać
  look for [ˈlʊk fər]
 98. rozglądać się za
  look for [ˈlʊk fər]
 99. oczekiwać
  look forward to [ˈlʊk ˈfɔrwərd tə]
 100. oczekiwać niecierpliwie
  look forward to [ˈlʊk ˈfɔrwərd tə]
 101. zbadać
  look into [ˈlʊk ˈɪntuː]
 102. przyglądać się
  look into [ˈlʊk ˈɪntuː]
 103. przygladać się
  look on [ˈlʊk ˈɔn]
 104. gapić się
  look on [ˈlʊk ˈɔn]
 105. patrzeć się z boku
  look on [ˈlʊk ˈɔn]
 106. uważać
  look on as [ˈlʊk ˈɔn əz]
 107. Uważaj!
  Look out! [ˈlʊk ˈæʊt!]
 108. przejrzeć
  look over [ˈlʊk ˈoʊvər]
 109. przeglądnąć
  look over [ˈlʊk ˈoʊvər]
 110. rozglądać się
  look round [ˈlʊk ræʊnd]
 111. oczekiwać
  look to [ˈlʊk tə]
 112. sprawdzić
  look up [ˈlʊk ˈəp]
 113. szanować
  look up to [ˈlʊk ˈəp tə]
Author:
marko4
ID:
288491
Card Set:
B2 Phrasal Verbs L - Czasowniki Frazowe na literę L
Updated:
2014-11-07 17:20:08
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Phrasal Verbs L - Czasowniki Frazowe na literę L
Show Answers: