B2 Phrasal Verbs R - Czasowniki Frazowe na literę R

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. zbiegać
  race off [ˈreɪs ˈɔf]
 2. uciekać
  race off [ˈreɪs ˈɔf]
 3. spadać w dużej ilości
  rain down on [ˈreɪn ˈdæʊn ˈɔn]
 4. sięgnąć ręką
  reach out [ˈriːtʃ ˈæʊt]
 5. sięgać po
  reach out for [ˈriːtʃ ˈæʊt fər]
 6. prosić o pomoc
  reach out to [ˈriːtʃ ˈæʊt tə]
 7. wyciągnąć pomocną dłoń
  reach out to [ˈriːtʃ ˈæʊt tə]
 8. wyciągać rękę do
  reach out to [ˈriːtʃ ˈæʊt tə]
 9. odczytać na głos
  read off [ˈriːd ˈɔf]
 10. dyktować
  read off [ˈriːd ˈɔf]
 11. wyczytać na głos
  read out [ˈriːd ˈæʊt]
 12. poczytać na temat
  read up on [ˈriːd ˈəp ˈɔn]
 13. przeczytać
  read over [ˈriːd ˈoʊvər]
 14. przemyśleć
  reason out [ˈriːzən ˈæʊt]
 15. dociekać
  reason out [ˈriːzən ˈæʊt]
 16. odnosić się do
  relate to [rɪˈleɪt tə]
 17. dotyczyć
  relate to [rɪˈleɪt tə]
 18. wynajmować
  rent out [ˈrent ˈæʊt]
 19. wypożyczyć
  rent out [ˈrent ˈæʊt]
 20. polegać na
  rely on [rɪˈlaɪ ˈɔn]
 21. doprowadzić do
  result in [rɪˈzəlt ˈɪn]
 22. odjechać
  ride off [ˈraɪd ˈɔf]
 23. zależeć od
  ride on [ˈraɪd ˈɔn]
 24. przetrwać
  ride out [ˈraɪd ˈæʊt]
 25. podwinąć się
  ride up [ˈraɪd ˈəp]
 26. zadzwonić
  ring in [ˈrɪŋ ˈɪn]
 27. odłożyć słuchawkę
  ring off [ˈrɪŋ ˈɔf]
 28. rozbrzmiewać
  ring out [ˈrɪŋ ˈæʊt]
 29. bić w dzwony na pożegnanie
  ring out [ˈrɪŋ ˈæʊt]
 30. podzwonić w różne miejsca
  ring round [ˈrɪŋ ræʊnd]
 31. zatelefonować
  ring up [ˈrɪŋ ˈəp]
 32. przedzwonić
  ring up [ˈrɪŋ ˈəp]
 33. dobić do
  ring up [ˈrɪŋ ˈəp]
 34. wybijać na kasie
  ring up [ˈrɪŋ ˈəp]
 35. dzwonić od
  ring with [ˈrɪŋ ˈwɪð]
 36. przeszukiwać
  root about [ˈruːt əˈbæʊt]
 37. przeszukiwać
  root around [ˈruːt əˈræʊnd]
 38. wspierać
  root for [ˈruːt fər]
 39. dopingować
  root for [ˈruːt fər]
 40. wykorzenić
  root out [ˈruːt ˈæʊt]
 41. wyplenić
  root out [ˈruːt ˈæʊt]
 42. odszukać
  root out [ˈruːt ˈæʊt]
 43. wykorzenić
  root up [ˈruːt ˈəp]
 44. wykopać roślinę
  root up [ˈruːt ˈəp]
 45. dopełnić
  round off [ræʊnd ˈɔf]
 46. zaokrąglać w dół
  round down [ræʊnd ˈdæʊn]
 47. zaokrąglać w górę
  round up [ræʊnd ˈəp]
 48. wcierać
  rub in [ˈrəb ˈɪn]
 49. ocierać się o
  rub up against [ˈrəb ˈəp əˈgenst]
 50. wykluczyć
  rule out [ˈruːl ˈæʊt]
 51. natknąć się na
  run across [ˈrən əˈkrɔs]
 52. wpaść na
  run across [ˈrən əˈkrɔs]
 53. ścigać
  run after [ˈrən ˈæftər]
 54. zabiegać o względy
  run after [ˈrən ˈæftər]
 55. przeciwstawiać się
  run against [ˈrən əˈgenst]
 56. kazać spadać
  run along [ˈrən əˈlɔŋ]
 57. być zabieganym
  run around [ˈrən əˈræʊnd]
 58. zwiać
  run away [ˈrən əˈweɪ]
 59. uciekać
  run away [ˈrən əˈweɪ]
 60. podupadać
  run down [ˈrən ˈdæʊn]
 61. ubiegać się o
  run for [ˈrən fər]
 62. wpaść ze zwykła wizytą
  run in [ˈrən ˈɪn]
 63. wstawić
  run in [ˈrən ˈɪn]
 64. wpaść na kogoś
  run into [ˈrən ˈɪntuː]
 65. przekopiować
  run off [ˈrən ˈɔf]
 66. jeździć na
  run on [ˈrən ˈɔn]
 67. wyczerpać się
  run out of [ˈrən ˈæʊt əv]
 68. skończyć się
  run out of [ˈrən ˈæʊt əv]
 69. podbiec
  run up [ˈrən ˈəp]
 70. wznosić
  run up [ˈrən ˈəp]
 71. przerobić
  run up [ˈrən ˈəp]
 72. natrafić na
  run up against [ˈrən ˈəp əˈgenst]
 73. natknąć się na
  run up against [ˈrən ˈəp əˈgenst]
 74. podbiec niespodziewanie do
  run up on [ˈrən ˈəp ˈɔn]
 75. utrzymywać kontakty
  run with [ˈrən ˈwɪð]
Author
ID
288493
Card Set
B2 Phrasal Verbs R - Czasowniki Frazowe na literę R
Description
B2 Phrasal Verbs R - Czasowniki Frazowe na literę R
Updated
Show Answers