B2 Rich and Poor - Bogaci Biedni

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. ubóstwo
  poorness [poorness]
 2. bieda
  poverty [ˈpɑvərtiː]
 3. nędza
  penury [ˈpenjəriː]
 4. bogactwo
  richness [richness]
 5. zamożność
  wealth [ˈwelθ]
 6. bogaty
  rich [ˈrɪtʃ]
 7. zamożny
  wealthy [ˈwelθiː]
 8. ubóstwo bezwzględne
  absolute poverty [ˈæbsəˌluːt ˈpɑvərtiː]
 9. ubóstwo względne
  relative poverty [ˈrelətɪv ˈpɑvərtiː]
 10. skrajne ubóstwo
  extreme poverty [ɪkˈstriːm ˈpɑvərtiː]
 11. dobra materialne
  material possessions [məˈtɪriːəl possessions]
 12. podstawowe potrzeby
  basic needs [ˈbeɪsɪk ˈniːdz]
 13. nierówność społeczna
  economic inequality [ˌekəˈnɑmɪk ˌɪnɪˈkwɑlətiː]
 14. przepaść między biednymi i bogatymi
  gap between rich and poor [ˈgæp bɪˈtwiːn ˈrɪtʃ ənd ˈpʊr]
 15. biedny
  poor [ˈpʊr]
 16. równość szans
  equal opportunity [ˈiːkwəl ˌɑpərˈtuːnətiː]
 17. sprawiedliwość społeczna
  social justice [ˈsoʊʃəl ˈdʒəstəs]
 18. majątek osobisty
  personal property [ˈpərsnəl ˈprɑpərtiː]
 19. dobrobyt
  prosperity [prɑˈsperətiː]
 20. własność
  property [ˈprɑpərtiː]
 21. własność
  ownership [ˈoʊnərˌʃɪp]
 22. redukcja ubóstwa
  poverty reduction [ˈpɑvərtiː rɪˈdəkʃən]
 23. analfabetyzm
  illiteracy [ɪ(l)ˈlɪtrəsiː]
 24. nieuctwo
  ignorance [ˈɪgnrəns]
 25. zadłużenie
  debt [ˈdet]
 26. zubożałe
  impoverished [ɪmˈpɑvrɪʃt]
 27. obrzydliwie bogaty
  filthy rich [ˈfɪlθiː ˈrɪtʃ]
 28. bogactwa
  riches [ˈrɪtʃəz]
 29. dobrze prosperujący
  prosperous [ˈprɑsprəs]
 30. w atmosferze luksusu
  in the lap of luxury [ˈɪn ðə ˈlæp əv ˈləkʃriː]
 31. bezdomny
  homeless man [homeless ˈmæn]
 32. bezdomny
  homeless [homeless]
 33. schronisko dla bezdomnych
  homeless shelter [homeless ˈʃeltər]
 34. bezdomność
  homelessness [homelessness]
 35. wiązać koniec z końcem
  make ends meet [ˈmeɪk ˈendz ˈmiːt]
 36. mieć kłopoty finansowe
  be a bit tight [ˈbiː ə ˈbɪt ˈtaɪt]
 37. opływać w pieniądzach
  be rolling in it [ˈbiː ˈroʊlɪŋ ˈɪn ˈɪt]
 38. głodujący
  starving [ˈstɑrvɪŋ]
 39. ubezpieczenie społeczne
  social security [ˈsoʊʃəl sɪˈkjʊrətiː]
 40. bez grosza
  penniless [ˈpenɪləs]
 41. dotknięty ubóstwem
  poverty-stricken [poverty-stricken]
 42. potrzebujący
  needy [ˈniːdiː]
 43. w ciężkiej sytuacji materialnej
  hard up [ˈhɑrd ˈəp]
 44. żebrak
  beggar [ˈbegər]
 45. być lepiej sytuowanym
  be better off [ˈbiː ˈbetər ˈɔf]
 46. żebrać
  beg [ˈbeg]
 47. ożenić się dla pieniędzy
  marry money [ˈmeriː ˈməniː]
 48. wzbogacić się
  get rich [ˈget ˈrɪtʃ]
 49. darować
  donate [ˈdoʊˌneɪt]
 50. stracić wszystko
  lose everything [ˈluːz ˈevriːˌθɪŋ]
Author:
marko4
ID:
288500
Card Set:
B2 Rich and Poor - Bogaci Biedni
Updated:
2014-11-07 17:27:55
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 The Gap Between Rich and Poor - Przepaść Między Bogatymi i Biednymi
Show Answers: