B2 Tourism and Recreation - Turystyka i Rekreacja

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. zapierajacy dech
  breathtaking [ˈbɹɛθˌteɪ.kɪŋ]
 2. niezniszczony
  unspoilt [unspoilt]
 3. radosny
  exhilarating [ɪgˈzɪləˌreɪtɪŋ]
 4. potężny
  mighty [ˈmaɪtiː]
 5. wzniosły
  sublime [su.ˈbli.mɪ]
 6. nieprześcigniony
  unsurpassed [unsurpassed]
 7. uroczy
  glamorous [ˈglæmrəs]
 8. wspaniały
  magnificent [magnificent]
 9. plan podróży
  intinerary [intinerary]
 10. wędrowca
  wanderer [wanderer]
 11. wędrowiec
  rambler [ˈræmblər]
 12. spacer
  wander [ˈwɑndər]
 13. wędrówka
  wandering [ˈwɑndərɪŋ]
 14. wędrowiec
  wayfarer [ˈweɪˌferər]
 15. suchy prowiant
  packed lunch [ˈpækt ˈləntʃ]
 16. poza sezonem
  off season [ˈɔf ˈsiːzən]
 17. pełnia sezonu
  high season [ˈhaɪ ˈsiːzən]
 18. zindywidualizowane wakacje
  tailor-made holiday [ˌteɪlərˈmeɪd ˈhɑləˌdeɪ]
 19. operator podróży
  travel operator [ˈtrævəl ˈɑpəˌreɪtər]
 20. wyjazd weekendowy
  weekend break [ˈwiːkˌend ˈbreɪk]
 21. wycieczka jednodniowa
  day trip [ˈdeɪ ˈtrɪp]
 22. opłata za wstęp
  admission charge [ədˈmɪʃən ˈtʃɑrdʒ]
 23. zbiory sztuki
  collection of arts [kəˈlekʃən əv ˈɑrts]
 24. eksponat
  exhibit [ɪgˈzɪbət]
 25. fortyfikacje
  fortifications [ˌfɔrtəfəˈkeɪʃənz]
 26. cytadela
  citadel [ˈsɪtədəl]
 27. baszta
  turret [ˈtʌrət]
 28. być znanym z
  be renowned for [ˈbiː renowned fər]
 29. przekraczać granicę
  cross the border [ˈkrɔs ðə ˈbɔrdər]
 30. agroturystyka
  agritourism [agritourism]
 31. obszar wiejski
  rural area [ˈrʊrəl ˈeriːə]
 32. turystyka niszowa
  tourism niche [ˈtʊrˌɪzəm ˈnɪtʃ]
 33. geoturystyka
  geotourism [geotourism]
 34. nienaruszony
  undisturbed [undisturbed]
 35. ekoturystyka
  ecotourism [ˌiːkoʊˈtʊrˌɪzəm]
 36. turystyka masowa
  mass tourism [ˈmæs ˈtʊrˌɪzəm]
 37. turystyka kulinarna
  culinary tourism [ˈkələˌneriː ˈtʊrˌɪzəm]
 38. turystyka winiarska
  wine tourism [ˈwaɪn ˈtʊrˌɪzəm]
 39. winiarnia
  winery [ˈwaɪnəriː]
 40. agrorozrywka
  agritainment [agritainment]
 41. park rozrywki
  amusement park [əˈmjuːzmənt ˈpɑrk]
 42. czas wolny
  leisure [ˈlɛʒ.ə(ɹ)]
 43. usługi goszczenia turystów
  hospitality service [ˌhɑspəˈtælətiː ˈsərvəs]
 44. społeczna wymiana turystyczna
  hospitality exchange [ˌhɑspəˈtælətiː ɪksˈtʃeɪndʒ]
 45. usługi goszczenia turystów
  hospex [hospex]
 46. klub muzyczny
  music venue [ˈmjuːzɪk ˈvenˌjuː]
 47. turystyka medyczna
  medical tourism [ˈmedɪkəl ˈtʊrˌɪzəm]
 48. podróżować na własną rękę
  go as you please [ˈgoʊ əz ˈjuː ˈpliːz]
 49. obijać się
  lounge around [ˈlæʊndʒ əˈræʊnd]
 50. wyprawa w spartańskich warunkach
  rough it [ˈrəf ˈɪt]
 51. wejściówka
  entrance fee [ˈentrəns ˈfiː]
 52. uciekać od tłumu
  escape the crowd [ɪsˈkeɪp ðə ˈkræʊd]
 53. zapuszczać się w nieznane
  wander off the beaten track [ˈwɑndər ˈɔf ðə ˈbiːtən ˈtræk]
 54. wrócić do natury
  get back to nature [ˈget ˈbæk tə ˈneɪtʃər]
 55. przemysł turystyczny
  tourism industry [ˈtʊrˌɪzəm ˈɪndəstriː]
 56. branża turystyczna
  tourism sector [ˈtʊrˌɪzəm ˈsektər]
 57. horda ludzi
  horde [hɔːd]
 58. szukać czegoś niecodziennego
  seek sth out of the ordinary [ˈsiːk sth ˈæʊt əv ðiː ˈɔrdəˌneriː]
 59. włóczyć się
  ramble [ˈræmbəl]
 60. połać terenu
  tract [ˈtrækt]
 61. wymagający podróżnik
  discerning traveler [dɪˈsərnɪŋ ˈtrævələr]
Author:
marko4
ID:
288501
Card Set:
B2 Tourism and Recreation - Turystyka i Rekreacja
Updated:
2014-11-07 17:27:24
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Tourism and Recreation - Turystyka i Rekreacja
Show Answers: