B2 Verbal Communication - Komunikacja Werbalna

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. machać
  wave [ˈweɪv]
 2. całowanie w rękę
  hand-kissing [hand-kissing]
 3. przybicie piątki
  high five [ˈhaɪ ˈfaɪv]
 4. przybicie pięści
  fist bump [ˈfɪst ˈbəmp]
 5. pocałunek w policzek
  cheek kissing [ˈtʃiːk ˈkɪsɪŋ]
 6. uprzejmy
  courteous [ˈkərtiːəs]
 7. ceremoniał
  ceremonial [ˌserəˈmoʊniːəl]
 8. etykieta
  etiquette [ˈetɪkət]
 9. uroczysty
  ceremonial [ˌserəˈmoʊniːəl]
 10. uroczysty
  solemn [ˈsɑləm]
 11. świąteczny
  festive [ˈfestɪv]
 12. festiwal
  festival [ˈfestəvəl]
 13. obchód
  celebration [ˌseləˈbreɪʃən]
 14. celebrować
  celebrate [ˈseləˌbreɪt]
 15. uczcić
  commemorate [kəˈmeməˌreɪt]
 16. uhonorować
  honor [ˈɑnər]
 17. zaszczycić
  favor [ˈfeɪvər]
 18. uroczystości
  festivities [fesˈtɪvətiːz]
 19. święto
  festivity [fesˈtɪvətiː]
 20. gala
  gala [ˈgeɪlə]
 21. wystawny
  sumptuous [ˈsəm(p)ʃəwəs]
 22. dżentelmeński
  gentlemanly [gentlemanly]
 23. wytworny
  ladylike [ladylike]
 24. ceremonia
  ceremony [ˈserəˌmoʊniː]
 25. stać z rękami w kieszeni
  stand with your hands in your pocket [ˈstænd ˈwɪð jər ˈhændz ˈɪn jər ˈpɑkət]
 26. język ciała
  body language [ˈbɑdiː ˈlæŋgwɪdʒ]
 27. postawa ciała
  body posture [ˈbɑdiː ˈpɑstʃər]
 28. gest
  gesture [ˈdʒestʃər]
 29. mimika
  facial expression [ˈfeɪʃəl ɪkˈspreʃən]
 30. widowisko
  spectacle [ˈspektɪkəl]
 31. widowiskowy
  spectacular [spekˈtækjələr]
 32. komunikacja werbalna
  verbal communication [ˈvərbəl kəˌmjuːnəˈkeɪʃən]
 33. komunikacja niewerbalna
  nonverbal communication [nonverbal kəˌmjuːnəˈkeɪʃən]
 34. stać z rękami na biodrach
  stand with hands on hip [ˈstænd ˈwɪð ˈhændz ˈɔn ˈhɪp]
 35. siedzieć z nogami skrzyżowanymi
  sit with legs crossed [ˈsɪt ˈwɪð ˈlegz ˈkrɔst]
 36. siedzieć w rozkroku
  sit with your legs apart [ˈsɪt ˈwɪð jər ˈlegz əˈpɑrt]
 37. z rękami w kieszeni
  with hands in pockets [ˈwɪð ˈhændz ˈɪn ˈpɑkəts]
 38. wzruszanie ramionami
  shrug [ˈʃrəg]
 39. klęczący
  kneeling [ˈniːlɪŋ]
 40. czołganie się
  crawling [ˈkrɔlɪŋ]
 41. czołgać się
  crawl [ˈkrɔl]
 42. skrzyżować ręce na piersi
  cross one's arms across the chest [ˈkrɔs ˈwənz ˈɑrmz əˈkrɔs ðə ˈtʃest]
 43. kontakt wzrokowy
  eye contact [ˈaɪ ˈkɑnˌtækt]
 44. rozmowa
  talk [ˈtɔk]
 45. pogawędka
  chat [ˈtʃæt]
 46. konwersacja
  conversation [ˌkɑnvərˈseɪʃən]
 47. machanie ręką
  hand wave [ˈhænd ˈweɪv]
 48. podnieść brew
  raise brow [ˈreɪz ˈbræʊ]
 49. wyraz twarzy
  facial expressions [ˈfeɪʃəl ɪkˈspreʃənz]
 50. obelga
  insult [ɪnˈsəlt]
 51. znieważać
  insult [ɪnˈsəlt]
 52. plotka
  gossip [ˈgɑsəp]
 53. plotkować
  gossip [ˈgɑsəp]
 54. przemówienie
  speech [ˈspiːtʃ]
 55. szeptać
  whisper [ˈwɪspər]
 56. dialog
  dialogue [ˈdaɪəˌlɔg]
 57. płynny
  fluent [ˈfluːənt]
 58. mówca
  speaker [ˈspiːkər]
 59. porozumiewanie się
  communication [kəˌmjuːnəˈkeɪʃən]
 60. komentarz
  comment [ˈkɑˌment]
 61. ugryźć się w język
  bite one's tongue [ˈbaɪt ˈwənz ˈtəŋ]
 62. ostry język
  sharp tongue [ˈʃɑrp ˈtəŋ]
 63. rozmawiać
  chat [ˈtʃæt]
 64. porozumiewać się
  communicate [kəˈmjuːnəˌkeɪt]
 65. wyjaśnić
  explain [ɪkˈspleɪn]
 66. przerywać
  interrupt [ˌɪntəˈrəpt]
 67. wyrazić się
  express [ɪkˈspres]
 68. wykrztusić
  utter [ˈətər]
 69. gestykulować
  gesticulate [dʒeˈstɪkjəˌleɪt]
 70. intonacja
  intonation [ˌɪntəˈneɪʃən]
 71. zarumienić się
  blush [ˈbləʃ]
 72. domagać się
  demand [dɪˈmænd]
 73. szczycić się
  boast [ˈboʊst]
 74. odburknąć
  mutter [ˈmətər]
 75. pomrukiwać
  murmur [ˈmərmər]
 76. paplać
  chatter away [ˈtʃætər əˈweɪ]
 77. onieśmielony
  tongue-tied [ˈtəŋˌtaɪd]
 78. skowyt
  whine [ˈwaɪn]
Author:
marko4
ID:
288503
Card Set:
B2 Verbal Communication - Komunikacja Werbalna
Updated:
2014-11-07 17:31:17
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Verbal and Non-verbal Communication - Komunikacja Werbalna i Niewerbalna
Show Answers: