B2 Wisdom and Stupidity - Mądrość i Głupota

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. wiedza
  knowledge [ˈnɒlɪdʒ]
 2. inteligentny
  intelligent [ɪnˈtɛlɪdʒənt]
 3. wykształcony
  educated [ˈɛdʒɘkeɪɾɪd]
 4. mistrz
  master [ˈmɑːs.tə]
 5. geniusz
  genius [ˈdʒiːnjəs]
 6. rozum
  reason [ˈɹiːzən]
 7. zdolny
  capable [ˈkeɪpəbəl]
 8. cudowne dziecko
  prodigy [ˈprɒdɪdʒi]
 9. uzdolniony
  clever [ˈklevər]
 10. utalentowany
  gifted [ˈgɪftəd]
 11. talent
  talent [ˈtalənt]
 12. spostrzegawczy
  perceptive [pəˈsɛptɪv]
 13. głupota
  stupidity [stʊˈpɪdətiː]
 14. przenikliwy
  shrewd [ʃɹuːd]
 15. samouk
  self-educated man [self-educated ˈmæn]
 16. sztuczna inteligencja
  artificial intelligence [ˌɑrtəˈfɪʃəl ɪnˈtelədʒəns]
 17. ekspert
  expert [ɛk.spɛʁ]
 18. oczytany
  well-read [well-read]
 19. umysł
  mind [maɪnd]
 20. logicznie myślący
  thinking logically [ˈθɪŋkɪŋ ˈlɑdʒɪkliː]
 21. logika
  logic [ˈlɒdʒɪk]
 22. logiczny
  logical [ˈlɑdʒɪkəl]
 23. nielogiczny
  illogical [illogical]
 24. nonsens
  nonsense [ˈnɑnˌsens]
 25. debilizm
  debility [dɪˈbɪlətiː]
 26. kretyn
  moron [mɔrɒn]
 27. idiota
  idiot [ˈɪd.iː.ət]
 28. głupiec
  fool [fuːl]
 29. niemądry
  silly [ˈsɪli]
 30. głupi
  foolish [ˈfuːlɪʃ]
 31. niewykształcony
  uneducated [uneducated]
 32. bez głowy na karku
  empty-headed [empty-headed]
 33. nierozgarnięty
  dumb [dʌm]
 34. myśl
  thought [θɔːt]
 35. myśleć
  think [θɪŋk]
 36. przemyślany
  well-considered [well-considered]
 37. nieprzemyślany
  inconsiderate [ˌɪnkənˈsɪdərɪt]
 38. zrozumieć
  understand [ˌʌn.də(r)ˈstænd]
 39. pojmować
  comprehend [kɑmprəhɛnd]
 40. koncentracja
  concentration [ˌkɑnsənˈtreɪʃən]
 41. koncentrować się
  concentrate [kɒn.sən.treɪt]
 42. zdobyć wiedzę
  gain knowledge [ˈgeɪn ˈnɑlɪdʒ]
 43. znać
  know [nəʊ]
 44. przemyśleć
  think over [ˈθɪŋk ˈoʊvər]
 45. stracić rozum
  lose one's mind [ˈluːz one's ˈmaɪnd]
 46. wymyślić
  make up [ˈmeɪk ˈəp]
 47. rozważać
  consider [kənˈsɪdə]
 48. wiedzieć
  know [nəʊ]
 49. intuicyjny
  intuitive [ɪnˈtuːətɪv]
 50. wyobraźnia
  imagination [ɪˌmædʒəˈneɪʃən]
 51. obdarzony wyobraźnią
  imaginative [ɪˈmædʒnətɪv]
 52. systematyczny
  methodical [məˈθɑdɪkəl]
 53. roztropny
  prudent [ˈpɹuːdənt]
 54. pracowity
  industrious [ɪnˈdəstriːəs]
 55. pilny
  diligent [ˈdɪlədʒənt]
 56. ciężko pracujący
  hard-working [hard-working]
 57. rozumny
  sagacious [səˈɡeɪʃəs]
 58. przebiegły
  sly [slaɪ]
 59. sprytny
  cunning [ˈkənɪŋ]
 60. spec
  whizz [whizz]
 61. gruntownie wykształcony
  well-educated [well-educated]
Author:
marko4
ID:
288505
Card Set:
B2 Wisdom and Stupidity - Mądrość i Głupota
Updated:
2014-11-07 17:29:41
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Wisdom and Stupidity - Mądrość i Głupota
Show Answers: