B2 Work and Professions - Praca i Zawody

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. kwalifikacje
  qualifications [ˌkwɑləfəˈkeɪʃənz]
 2. wykwalifikowany pracownik
  skilled worker [ˈskɪld ˈwərkər]
 3. niewykwalifikowany pracownik
  unskilled worker [unskilled ˈwərkər]
 4. pracoholik
  workaholic [ˌwərkəˈhɔlɪk]
 5. wypłata
  payment [ˈpeɪ̯mənt]
 6. zarząd
  management [ˈmænɪdʒmənt]
 7. fryzjer męski
  barber [ˈbɑrbər]
 8. rzeźnik
  butcher [ˈbʊtʃ.ə(ɹ)]
 9. stolarz
  carpenter [ˈkɑː(ɹ).pən.tə(ɹ)]
 10. rybak
  fisherman [fisherman]
 11. kominiarz
  chimney-sweep [chimney-sweep]
 12. dozorca
  caretaker [ˈkerˌteɪkər]
 13. urzędnik państwowy
  civil servant [ˈsɪvəl ˈsərvənt]
 14. dyrygent
  conductor [kənˈdʌktɚ]
 15. tłumacz ustny
  interpreter [intěrpreter]
 16. chirurg
  surgeon [ˈsɜːdʒən]
 17. położna
  midwife [ˈmɪd.waɪf]
 18. górnik
  miner [maɪnə]
 19. ratownik wodny
  lifeguard [lifeguard]
 20. wykładowca
  lecturer [lecturer]
 21. bibliotekarz
  librarian [laɪˈbreriːən]
 22. przedstawiciel handlowy
  sales representative [ˈseɪlz ˌreprɪˈzentətɪv]
 23. krawiec męski
  tailor [ˈteɪlə]
 24. sanitariusz
  paramedic [ˌpærəˈmedɪk]
 25. pracownik fizyczny
  manual labourer [ˈmænjəwəl labourer]
 26. praca tymczasowa
  temporary job [ˈtempəˌreriː ˈdʒoʊb]
 27. stała praca
  permanent job [permanent ˈdʒoʊb]
 28. praca w pełnym wymiarze
  full-time job [full-time ˈdʒoʊb]
 29. praca w niepełnym wymiarze
  part-time job [ˈpɑrtˈtaɪm ˈdʒoʊb]
 30. praca biurowa
  office work [ˈɑfəs ˈwərk]
 31. pracownik umysłowy
  white-collar worker [ˈwaɪtˈkɑlər ˈwərkər]
 32. nadgodziny
  overtime [ˈoʊvərˌtaɪm]
 33. pracownik fizyczny
  blue-collar worker [ˈbluːˈkɑlər ˈwərkər]
 34. bezrobotny
  unemployed [unemployed]
 35. zasiłek dla bezrobotnych
  unemployment benefits [unemployment ˈbenəˌfɪts]
 36. nienormowany
  flexitime [flexitime]
 37. zatrudnienie
  employment [ɪmˈplɔɪmənt]
 38. zmiana
  shift [ʃɪft]
 39. wypłata tygodniowa
  wage [weɪʤ]
 40. wypłata miesięczna
  salary [ˈsælriː]
 41. emeryt
  pensioner [ˈpenʃnər]
 42. emerytura
  pension [ˈpenʃən]
 43. przejść na emeryturę
  retire [ɹəˈtaɪ.ə(ɹ)]
 44. praca zmianowana
  shift work [ˈʃɪft ˈwərk]
 45. nocna zmiana
  night shift [ˈnaɪt ˈʃɪft]
 46. dodatki
  perks [ˈpərks]
 47. warunki pracy
  working conditions [ˈwərkɪŋ kənˈdɪʃənz]
 48. związek zawodowy
  trade union [ˈtreɪd ˈjuːnjən]
 49. celnik
  customs officer [ˈkəstəmz ˈɑfəsər]
 50. praca sezonowa
  seasonal work [ˈsiːznəl ˈwərk]
 51. praca zespołowa
  teamwork [ˈtiːmˌwərk]
 52. pozwolenie na pracę
  work permit [ˈwərk pərˈmɪt]
 53. doświadczenie
  experience [ɪkˈspɪə.ri.ens]
 54. urlop macierzyński
  maternity leave [məˈtərnətiː ˈliːv]
 55. urlop tacierzyński
  paternity leave [pəˈtərnətiː ˈliːv]
 56. degradować
  demote [dɪˈməʊt]
 57. wylać kogoś
  fire [faɪə(ɹ)]
 58. zwolnić
  dismiss [dɪsˈmɪs]
 59. zrezygnować
  resign [ɹɪˈzʌɪn]
 60. pracować na etacie
  work nine-to-five [ˈwərk nine-to-five]
 61. wynająć
  hire [ˈhaɪə(ɹ)]
 62. zwolnić z powodu redukcji etatów
  make redundant [ˈmeɪk redundant]
 63. szkolić
  train [tɹeɪn]
 64. strajk
  strike [stɻaɪk]
 65. znaleść pracę
  find a job [ˈfaɪnd ə ˈdʒoʊb]
 66. aptekarz
  apothecary [əˈpɒθəkəɹi]
 67. budowniczy
  builder [ˈbɪl.də]
 68. ksiądz
  priest [ˈpɻiːst]
Author:
marko4
ID:
288506
Card Set:
B2 Work and Professions - Praca i Zawody
Updated:
2014-11-07 17:30:00
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Work and Professions - Praca i Zawody
Show Answers: