Sosyoloji

The flashcards below were created by user ozkansancar on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1) Aşağıdaki yargılardan hangisi metafizik ile doğa bilimleri arasındaki en temel ayrımlardan biridir?
  a) Metafizik, bilgi sorunuyla uğraşır.
  b) Metafizik, felsefenin temel alanlarından biridir.
  c) Metafizik, varlığa yönelik genel ve kapsayıcı bir araştırmadır.
  d) Metafizik, mantığı yöntem olarak kullanır.
  e) Metafizik, doğa bilimlerinin sorunlarıyla uğraşır.
  c
 2. 2) Aşağıdakilerden hangisi metafiziğe ilişkin doğru bir yargıdır?
  a) Aristoteles’e göre metafizik, ilk ilkelerin bilimidir.
  b) Aristoteles, metafizikle ilgilenmemiştir.
  c) Metafizik, bilgi nedir sorusuyla ilgilenir.
  d) Metafizik, estetik objeyi konu edinir.
  e) Metafizik, doğaya yönelik bir araştırmadır.
  a
 3. 3) Varlığın geneline yönelik kuşatıcı bilgi edinme çabası ………. olarak tanımlanır.
  Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?
  a) Bilgi
  b) Ahlak
  c) Metafizik
  d) Sanat
  e) Bilim
  c
 4. 4) Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerinin olguya yönelik çoğu zaman sordukları temel sorudur?
  a) Niçin?
  b) Neden?
  c) Kim?
  d) Ne zaman?
  e) Nasıl?
  e
 5. 5) Metafizik terimi MÖ I. yüzyılda ilk olarak kim tarafından kullanılmıştır?
  a) Rodoslu Andronikus
  b) Aristoteles
  c) Platon
  d) Parmenides
  e) Herakleitos
  a
 6. 6) Kant’ın eleştirel felsefesi öncelikle neyin eleştirisine yönelmiştir?
  a) Varlık
  b) Akıl
  c) Din
  d) İnanç
  e) Yasa
  b
 7. 7) Saf akla yönelttiği eleştiri ile olgusal bilginin sınırlarını belirlemeye çalışan ve olgusal deneyimin apriori koşullarını araştıran filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Aristoteles
  b) Rene Descartes
  c) Immanuel Kant
  d) Platon
  e) Farabi
  f) İbn Sina
  c
 8. 8) Aşağıdakilerden hangisi mantıkçı pozitivist anlayışa ters düşmektedir?
  a) Felsefe bir tür dil analizi olarak anlaşılmalıdır.
  b) Felsefenin işi anlamlı olan ve olmayanı ayırt etmektir.
  c) Felsefe varlık sorunuyla uğraşmalıdır.
  d) Felsefe kavram kargaşasının önüne geçmeyi amaç edinmelidir.
  e) Metafizik sorular, aslında dilsel sorulardır.
  c
 9. 9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  a) Kendinde şey, duyular tarafından algılanabilir.
  b) Fenomen, duyular tarafından algılanamaz.
  c) Fenomen, fizik nesnelerin özelliklerini taşıyan değişmez ana yapıdır.
  d) Duyusal algılama alanında bulunan ve bu bakımdan bilgiye konu olan nesne fenomen alanında ve bu fenomene kaynaklık ettiği varsayılan kendinde şey ise noumen alanında bulunur.
  e) Duyusal algılama alanında bulunan ve bu bakımdan bilgiye konu olan nesne noumen alanında ve bu fenomene kaynaklık ettiği varsayılan kendinde şey ise fenomen alanında bulunur.
  d
 10. 10) Metafizikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Metafizik sistemler, bir iç tutarlılığa sahiptirler
  b) Metafizik varlığa yönelik genel bir araştırmadır.
  c) Metafizik sistemler, bilgi, ahlak anlayışı için zemin hazırlarlar.
  d) Metafizik sistemler özneldirler.
  e) Metafizik sistemler yasalar gibi değişmezler
  e
 11. 11) “….. felsefeyi metafiziklerin sorduğu türden sorulara cevap verme çabasında olan değil, bu soruların bir anlam taşımadığını gösteren bir uğraşı olarak almışlardır.” ifadesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
  a) Modern Felsefe
  b) Orta Çağ Felsefesi
  c) Sofistler
  d) Mantıkçı Pozitivist anlayış
  e) Semantik anlayış
  d
 12. 12) Şeylerin idealardan pay almasına ne denir?
  a) Tümevarım
  b) Metheksein
  c) Ousia
  d) Doxa
  e) Episteme
  b
 13. 13) Bilgi görüşünde ilk defa doxa-episteme ayrımı yapan filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Platon
  b) Aristoteles
  c) Immanuel Kant
  d) Georg Wilhelm Friedrich Hegel
  e) Ksenophanes
  a
 14. 14) Aşağıdakilerden hangisi ideaların özelliklerinden biri değildir?
  a) Her bir idea tektir.
  b) Bir ideanın başlangıcı ve sonu yoktur.
  c) Sabit ve değişmezdir.
  d) Şeyler, idealardan pay alırlar.
  e) İdealar, zamanla başka idealara dönüşürler.
  e
 15. 15) Aşağıdakilerden hangisi Platon’un çizgi örneğinde yer alan bilgi bölümlerinden biri değildir?
  a) Kavrayış
  b) Çıkarış
  c) Unlayış
  d) İnanç
  e) Sanı
  c
 16. 16) Platon, bilgi piramidinin en yüksek noktasını ………. diye adlandırır.
  Yukarıdaki boşluğa gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İyi Formu
  b) Bilgi Formu
  c) İnanç Formu
  d) Sanı
  e) Duyulabilir Form
  a
 17. 17) “Cevher olarak kabul edilebilecek şeyler, tikellerdir.” bu yargı aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
  a) Platon
  b) Sokrates
  c) Parmenides
  d) Herakleitos
  e) Aristoteles
  e
 18. 18) “Değişme de bu durumda, nesnede var olan potansiyelin ……….. hâle geçmesi anlamına gelecektir.”
  Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Aktüel
  b) Potansiyel
  c) Ereksel
  d) Pasif
  e) Bilgi
  a
 19. 19) Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in dört nedeni arasında yer almaz?
  a) Formal neden
  b) Maddi neden
  c) Fail neden
  d) Ereksel neden
  e) Epistemik neden
  e
 20. 20) Bir tohumun ağaç olma amacına sahip olması, Aristoteles felsefesinde aşağıdaki kavramlarından hangisine örnek oluşturur?
  a) Potansiyel kavramı
  b) Episteme
  c) İlinek
  d) Cevher
  e) Sanı
  a
 21. 21) “Her nesne, kendini gerçekleştirme amacını içinde barındırmaktadır.” sözünü aşağıdaki yargılardan hangisi en iyi şekilde açıklamaktadır?
  a) Her nesne ne ise odur.
  b) Nesneler varlık amaçlarını dışardan alırlar
  c) Her nesne, ereğe sahiptir ve ona doğru yönelir.
  d) Her nesne, rastgele amaç taşımaktadır.
  e) Her nesnenin değişimi farklıdır.
  c
 22. 22) Aşağıdakilerden hangisi Descartes’a göre güvenilir bilginin temel özellikleridir?
  a) Açık olması ve seçik olma
  b) Somut olma
  c) Kesin olma
  d) Tümevarımsal olma
  e) Zihinsel olma
  a
 23. 23) Aşağıdakilerden hangisi tözü en iyi şekilde tanımlar?
  a) Töz, var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan şeydir.
  b) Töz, değişen bir nesnedir.
  c) Töz, ilinekler arasında en başta gelendir.
  d) Töz, potansiyelin aktüele dönüşmesidir.
  e) Töz evrenin merkezindeki yegâne unsurdur.
  a
 24. 24) Aşağıdakilerden hangisi Descartes felsefesine göre ikincil niteliklerden biri değildir?
  a) Ses
  b) Renk
  c) Koku
  d) Tat
  e) Şekil
  e
 25. 25) “Düşünüyorum, o hâlde varım.” sözünü söyleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Rene Descartes
  b) Platon
  c) Immanuel Kant
  d) Aristoteles
  e) Sokrates
  a
 26. 26) Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  a) Descartes kartezyen felsefeyi geliştirmiştir.
  b) Descartes ile beraber felsefede ereksel anlayış yıkılmıştır.
  c) Descartes, töz olarak yalnızca zihni görmektedir.
  d) Descartes’a göre doğuştan ideler vardır.
  e) Descartes felsefesinde matematiğin önemli bir yeri vardır.
  c
 27. 27) “Ampirist felsefenin en önemli temsilcilerinden biri olan John Locke, her tür bilginin kaynağının …… olduğu görüşündedir.”
  Yukarıdaki boşluğa gelebilecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Deneysel tecrübe
  b) Akıl
  c) Bilgi
  d) Felsefe
  e) Bilim
  a
 28. 28) “Ruh doğduğunda üzerinde hiçbir şey yazılı olmayan, bütünüyle boş bir levha gibidir.” görüşü aşağıdaki filozoflardan hangisine aittir?
  a) Descartes
  b) John Locke
  c) Platon
  d) Aristoteles
  e) Alfred Whitehead
  b
 29. 29) “Algının, düşüncenin ya da anlığın dolaysız nesnesi olan her şeye ….. denir.” Locke felsefesini göz önünde tuttuğumuzda boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
  a) Nesne
  b) Şey
  c) İde
  d) Madde
  e) Akıl
  c
 30. 30) Locke felsefesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Locke felsefesinde ideler, basit ve bileşik ideler olarak ayrılmaktadır.
  b) Locke, deneyimi duyum, dış duyum ve düşünüm diye ayırmaktadır.
  c) Basit ideler, duyum ya da düşünme yoluyla kazanılırlar.
  d) Locke deneyciliğin temsilcisi olarak görünmektedir.
  e) Locke, aklın bilgi kaynağı olduğunu savunmaktadır.
  e
 31. 31) John Locke’un tecrübeye dayanan felsefesi ile aşağıdaki felsefi sistemlerden hangisi doğmuştur?
  a) Rasyonalizm
  b) Emprisizm
  c) İdealizm
  d) Eleştiricilik
  e) Varoluşçuluk
  b
 32. 32) Locke felsefesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a) Locke felsefesinde ideler, basit ve bileşik ideler olarak ayrılmaktadır.
  b) Locke, deneyimi duyum, dış duyum ve düşünüm diye ayırmaktadır.
  c) Basit ideler, duyum ya da düşünme yoluyla kazanılırlar.
  d) Locke, deneyciliğin temsilcisi olarak görünmektedir.
  e) Locke, aklın bilgi kaynağını olduğunu savunmaktadır.
  e
 33. 33) Aşağıdakilerden hangisi Locke’un madde görüşünü en iyi şekilde tanımlar?
  a) Madde, biçimsiz şeydir.
  b) Madde, cismin en önemli taşıyıcısıdır.
  c) Madde, ne olduğu tam olarak dile getirilemeyen, ancak kendisine gene de ihtiyaç duyulan bir varlığa işaret etmektedir.
  d) Madde, her şeyin ona bağlı olduğu şeydir.
  e) Madde, kendiliğinden oluşan tek varlıktır.
  c
 34. 34) Locke’un felsefesi göz önünde tutulduğunda aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargıdır?
  a) Birincil nitelikler, nesneye aittir.
  b) Birincil nitelikler, nesneden ayrılabilir.
  c) Şekil, ikincil niteliklerdendir.
  d) Locke, nesneyle ilgili nitelikleri üçe ayırır.
  e) İkincil nitelikler, nesneye bağlıdır.
  a
 35. 35) “….., kendilerini duyumlayan duyu organları için vardırlar.” cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekmektedir?
  a) Değişmez nitelikler
  b) Birincil nitelikler
  c) İkincil nitelikler
  d) Madde
  e) Form
  c
 36. 36) Aşağıdaki yargılardan hangisi Locke’un ide anlayışını en iyi anlatır?
  a) İdeler, fiziki nesneleri temsil ederler.
  b) İdeler, salt maddedir.
  c) İdeler, Tanrı’nın zihnindeki tasarımlardır.
  d) İdeler, akılla elde edilir.
  e) İdeler, nesnelerden bağımsızdır.
  a
Author:
ozkansancar
ID:
289124
Card Set:
Sosyoloji
Updated:
2014-11-14 00:01:16
Tags:
Felsefeye Giriş
Folders:
Metafizik
Description:
Metafizik
Show Answers: