Sosyoloji

The flashcards below were created by user ozkansancar on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1) Harlow’un deneyini hatırlayınız, bebek maymunların besin ve ısıveren tel anne yerine, ısıveren kumaş anneyi tercih etmeleri nasıl açıklanabilir?
  Dokunma ve yakınlık kurmanın daha önemli olmasıyla
 2. 2) Aşağıdaki yüz ifadelerinden hangisi evrensel olarak kabul edilen 7 duygudan biri değildir?
  Endişe
 3. 3)  Kısa zamanda optimum hızda ve etkide yargılama yolu aşağıdakilerden hangisidir?
  Höristik
 4. 4) Darwin, bazı duyguların ifade edilişindeki benzerliği, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olarak kabul etmiştir?
  Duygular türlerin evriminin bir parçasıdır ve tüm kültürlerde benzer yapılar izlenebilir.
 5. 5) 1,5-2 yaş arasındaki çocukların dil yetilerini hangisi tanımlar?
  İki sözcüklü iletişim
 6. 6) Şeyleri birtakım ortak özelliklerine göre sınıflandırabilmek ve bu yolla düzenleyebilmek için kullanılan yapılara ne denir?
  Kavram
 7. 7) Catell’in zeka kuramını tanımlayan ifade hangisidir?
  İki kümede topladığı zihinsel yetenekleri tanımlamıştır.
 8. 8) Algıladığımız şeyleri bilindik kullanımları içerisinde düşünmeye yönelik eğilimimize ne denir?
  İşlevsel değişmezlik
 9. 9)  Aşağıdakilerden hangisi hipotetik bir model değildir?      
  A) Zekâ
  B) Bellek
  C) Algı
  D) Bilgi işleme      
  E) Beyin      
  E) beyin
  (this multiple choice question has been scrambled)
 10. 10)   R. Plutchik, duygular hakkında  hangisini savunmuştur?
  Temelde sekiz çeşit duygu vardır: diğer duygular bunların karışımı ile oluşur.
 11. 11)  Allport’un kişilik kuramına göre “Yağı eriten ateş yumurtayı katılaştırır.” cümlesi ne anlama gelir?
  İnsanların temel yapısal özellikleri çevreden farklı etkilenmelerini sağlar.
 12. 12)  Aşağıdaki faktörlerden hangisi beş faktörlü kişilik modelinde bir özellik boyutu değildir?      
    
  A) Kaçınmacılık      
  B) Dışa dönüklük
  C) Uzlaşmacılık
  D) Yeni deneyimlere açık olmak
  E) Nevrotiklik
  A) Kaçınmacılık
  (this multiple choice question has been scrambled)
 13. 13) Aşağıdakilerden hangisi güdüsel bir harekete geçirici değildir?      
      
  A)  Dokunma      
  B)  Açlık/Susuzluk      
  C)  Merak
  D)  Koklama
  E)  Kurcalama
  D) Koklama
  (this multiple choice question has been scrambled)
 14. 14) Bilişsel psikoloji yaklaşımı, kendi dönemindeki hangi baskın akademik yaklaşıma karşı ortaya çıkmıştır?
  Davranışçılık
 15. 15) James-Lange kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?      
       
       
  A) Her duygunun ayrı bir fizyolojik tepki süreci vardır.
  B) Duygular fizyolojik süreçlerden bağımsızdır.
  C) Duygular farklı fizyolojik tepkilerden kaynaklandıkları için birbirlerinden ayırabiliriz.
  D) Fizyolojik tepkiler fark edilmeden duygu oluşmaz.
  E) Duygu fizyolojik deneyimlerin bilinçli farkındalığı ile oluşur.
  B) Duygular fizyolojik süreçlerden bağımsızdır.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 16. 16) İnsanların akıl yürütme, mantık, sözel ve sayısal muhakeme vb. birikmiş yeterliliklerini içeren zekâ türü hangisidir?
  Kristalize zekâ
 17. 17) Bir bireyin “zihinsel gelişim bozukluğu” tanısı alması için gerekli ölçütlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?      
   
  A) Gündelik yaşamını sürdürmekte ciddi güçlükleri olmalıdır.
  B) Önemli uyumsal yetersizlikleri olmalıdır.
  C) Bu özellikler 18 yaştan önce ortaya çıkmış olmalıdır.
  D) Zihinsel işlevlerde ortalamanın gerisinde olmalıdır.  
  E) Bu ölçütlerin bir tanesini tutturulması yeterlidir.      

  Bu ölçütlerin bir tanesini tutturulması yeterlidir.
  E) Bu ölçütlerin bir tanesini tutturulması yeterlidir.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 18. 18) Freudyen teoride, bireyin dürtü ve tutkularını dizginleyerek bir polis memuru gibi davranan yönüne ne ad verilir?
  Süperego
 19. 19) Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşüncenin özelliklerinden değildir?      
   
  A) Akıcı düşünmek
  B) Esnek/çok boyutlu düşünmek
  C) Orjinal düşünmek
  D) Tek doğru çözüme odaklanabilmek
  E) Fikirlerin ayrıntıları üzerinde çalışmak
  D) Tek doğru çözüme odaklanabilmek
  (this multiple choice question has been scrambled)
 20. 20)  Klasik problem çözme durumları ile yaratıcı problem çözme durumlarının farkları bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Fark vardır: Klasik problem çözmede tek doğru cevap vardır, yaratıcı problem çözmede ise tek doğru cevap yoktur.
 21. 21) Hangi teori, şeylerin birden çok özelliğine göre sınıflandırıldığını öne sürmektedir?
  Örnekleme
 22. 22) James-Lange kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?      
      
  A)Duygu fizyolojik deneyimlerin bilinçli farkındalığı ile oluşur.
  B) Duygular fizyolojik süreçlerden bağımsızdır.      
  C) Duygular farklı fizyolojik tepkilerden kaynaklandıkları için birbirlerinden ayırabiliriz.
  D) Her duygunun ayrı bir fizyolojik tepki süreci vardır.
  E) Fizyolojik tepkiler fark edilmeden duygu oluşmaz.
  B) Duygular fizyolojik süreçlerden bağımsızdır.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 23. 23)  Aşağıdakilerden hangisi duyguların ifade biçimlerinden biri değildir?      
   
  A) Sözlü ifadeler
  B) Beden duruşu
  C) Yüz ifadeleri
  D) Ses tonu    
  E) Empati kurma      
  E) Empati kurma
  (this multiple choice question has been scrambled)
 24. 24) Zajong’a göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?      

  A) Hızlı duygusal tepki üretme amigdala sayesinde gerçekleşir.
  B) Önce tehdit edici bulunup tepki verilen bir uyaran, bilişsel değerlendirmeden sonra tehdit edici bulunmayabilir.
  C) İnsanlar bilişsel değerlendirme yapmadan duygusal tepki vermezler.      
  D) Bilişsel değerlendirmeler duygulardan daha yavaş ortaya çıkarlar.
  E) Bir duygu hissetmek için önce bilişsel değerlendirme yapılması gerekmez.
  C) İnsanlar bilişsel değerlendirme yapmadan duygusal tepki vermezler.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 25. 25) Kısa zamanda optimum hızda ve etkide yargılama yolu aşağıdakilerden hangisidir?      
       


  Höristik
 26. 26) Renzulli’nin kuramına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?      
       

  A) Üstün zekâlılarda ortalamanın üzerinde zekâ katsayıları vardır.
  B) Her alanda üstün yetenekli olmaları beklenmemektedir.
  C) Üstün zekâlı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.
  D) Yaratıcılık seviyeleri yüksektir.
  E) Belirli alanlara yüksek bir adanmışlıkla bağlıdırlar.
  C) Üstün zekâlı çocuklar sözel, sayısal, sanatsal vb. bütün alanlarda üstün becerilere sahiptir.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 27. 27)  Aşağıdakilerden hangisi duyguların işlevlerinden değildir?      

  A) Genel uyarılmışlık halini arttırmak
  B) Uyum ve hayatta kalmayı desteklemek
  C) Evlenmeyi kolaylaştırmak      
  D)Motivasyon sağlamak
  E) Bir durum ya da eylemin sonuçlarını işaretlemek
  C) Evlenmeyi kolaylaştırmak
  (this multiple choice question has been scrambled)
 28. 28) Hümanistik kişilik yaklaşımına göre birey, aşağıdakilerden hangisi için çaba sarf etmektedir?      
         
  A) Aşağılık duygusunu yenme
  B) Üstünlük
  C) Kendini koruma
  D) Kendini gerçekleştirme
  E) Dönem saplantılarını aşma
  E) Kendini gerçekleştirme
  (this multiple choice question has been scrambled)
 29. 29) Üstün zekâlı çocukların özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
   
   
  A) Ahlaki muhakeme yeterlilikleri, akranları düzeyindedir.
  B) Birbirinden farklı, çeşitli alanlarla ilgilenmekten hoşlanırlar.
  C) Üstün zekâlı çocukların akademik başarıları da yüksektir.
  D) Tümü yaratıcı düşünme özellikleri göstermemektedir.
  E) Sosyal muhakeme yeterlilikleri akranları gibidir.
  C) Üstün zekâlı çocukların akademik başarıları da yüksektir.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 30. 30) Şeyleri birtakım ortak özelliklerine göre sınıflandırabilmek ve bu yolla düzenleyebilmek için kullanılan yapılara ne denir?
  Kavram
 31. 31) Bir zekâ testinin sahip olması gereken özellikler bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?      
   
      
  A) Yaş grupları için ortalama ham puanlar hesaplanmış olmalıdır.
  B) Test her birey için özel olarak hazırlanmış sorulardan oluşmalıdır.
  C) Testi uygulama ve yorumlamayla ilgili eğitim almış bir testör tarafından uygulanmalıdır.
  D) Standardizasyon, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olmalıdır.
  E) İlgili ülke için norm değerleri belirlenmiş olmalıdır.
  B) Test her birey için özel olarak hazırlanmış sorulardan oluşmalıdır.
  (this multiple choice question has been scrambled)
 32. 32) Kuramcılardan hangisi insanların bir ihtiyaçlar hiyerarşisine sahip olduklarını iddia etmektedir?
  Maslow
 33. 33) Aşağıdakilerden hangisi insanları tanıma ve onların kişiliğini anlama isteğimizi açıklamaz?      

  A) Sosyal etkileşimi kolaylaştırmak
  B) Eş seçmeyi kolaylaştırmak
  C) Sosyal dünyayı anlaşılır kılmak
  D) Grup içi iş birliğini kolaylaştırmak      
  E) Gruplardaki insanların davranışlarının tahmin edilebilirliğini sağlamak
  B) Eş seçmeyi kolaylaştırmak
  (this multiple choice question has been scrambled)
 34. 34) Dilin doğuştan getirilen biyolojik bir yapı olduğu görüşü kime aittir?
  Chomsky
 35. 35) Klasik problem çözme durumları ile yaratıcı problem çözme durumlarının farkları bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  Fark vardır: Klasik problem çözmede tek doğru cevap vardır, yaratıcı problem çözmede ise tek doğru cevap yoktur.
 36. 36) İnsanların problem çözme becerileri ile ilk ilgilenen yaklaşım hangisidir?
  Gestalt
Author:
ozkansancar
ID:
289209
Card Set:
Sosyoloji
Updated:
2014-11-15 01:22:54
Tags:
Psikolojiye Giriş
Folders:
sosyoloji
Description:
sosyoloji
Show Answers: