Herbs6 Week11

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Indication for Fang Ji Huang Qi Tang
  WD or Wind Edema
 2. Indication for Qiang Huo Sheng Shi Tang
  WD obstructing the meridian and muscle levles causing acute Bi in neck and shoulder
 3. Qiang Huo Sheng Shi Tang
  • Du Huo 
  • Xi Xin
  • Fang Feng
  • Qin Jiao
  • Sang Ji Sheng
  • Du Zhong
  • Niu Xi
  • Rou Gui
  • Dang Gui
  • Chuan Xiong
  • Sheng Di
  • Bai Shao
  • Ren Sheng
  • Fu Ling
  • ZGC
 4. Indication for Juan Bi Tang
  Painful obstruction in patient with deficiency of Qi  and blood.
 5. Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang
  • Gui Zhi
  • Ma Huang
  • Fu Zi
  • Zhi Mu
  • Bai Shao
  • Fang Feng
  • Bai Zhu
  • Sheng Jiang
  • Gan Cao
 6. Idication for Gui Zhi Shao Yao Zhi Mu Tang
  Recurrent WCD painful obstruction in which localized constraint generate heat
 7. Indication for Xuan Bi Tang
  Painful obstruction due to constrainment of DH in channels but also obstructing qi dynamic.
Author:
Anonymous
ID:
289590
Card Set:
Herbs6 Week11
Updated:
2014-11-19 03:47:21
Tags:
PCOM Herbs6 Week11
Folders:
Herbs
Description:
Week11
Show Answers: