Forskningsmetodik

The flashcards below were created by user Peanutbunny on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är reliabilitet?
  frånvaron av slumpmässiga mätfel
 2. vad är validitet?
  frånvaron av systematiska mätfel
 3. Vilken typ av design är tvärkulturell forskning?
  Komparativ design
 4. Vad är fall studier som design?
  Man undersöker ett visst fall
 5. Vad är unikt vid en longitudinell design?
  Flera variabler mäts vid flera tillfällen, kostsam och över en lång tid.
 6. Vilken nackdel finns med tvärsnittsdesign?
  Den kan inte visa orsakssamband
 7. Vilka fördelar finns med tvärsnittsdesign?
  Enkel och billig.
 8. Vilken design kan man använda många olika insamlings och analys metoder?
  Tvärsnittsdesign.
 9. Vad gör en experimentell design?
  Undersöker systematisk variation hos beroende variabler med avseende på effekten av oberoende variabler.
 10. Stämmer detta på kvasiexperimentell design?
  Problem med intern validitet, kan ha hög ekologisk validitet
 11. Vad är replikation?
  Innebär att man kan upprepa en studie och få samma resultat.
 12. nomotetisk vetenskap, numering data och statistisk bearbetning analys.
  Kvantitativ metod
 13. Idiografisk beskrivning, verbala data, tolkning och kategorisering.
  Kvalitativ metod
 14. Explorativ ansats
  Utforskar, upptäcker. Fältstudier och fallstudier.
 15. Deskriptiv ansats
  Beskriver förekomsten av mängd. Tvärsnittstudier.
 16. Explanativ ansats
  Kausal analys, förklara. Experiment och longitudinell.
 17. Ontologi
  Läran om det varande såtillvida som det är.
 18. Hot mot intern validiitet
  Historia, mäteffekter, bortfall, urval
 19. Hot mot extern validitet
  samverkan mellan: urval och behandling, situation och behandling, historia och behandling.
 20. Operationella
  Bestämma hur ett begrepp ska mätas
 21. Vad är kvantitativ undersökning?
  Svarar på frågor som hur mycket, hur många. Förutsätter klassificering och definition av begrepp. Mätbarhet.
 22. Deskriptiv statistik är?
  Beskrivande
 23. Inferentiell statistisk är?
  Förklarande
 24. Bivariat analys innebär?
  Man studerar ett samband mellan två variabler
 25. Multivariat analys innebär?
  Man studerar ett samband mellan tre eller fler variabler.
 26. Beskrivande statistisk kallas också?
  Univariat analys
 27. Kvot och Intervall skala är?
  Kvantitativa variabler
 28. Ordinal och nominal skala är?
  Kvalitativa variabler
 29. Kvot skalans egenskaper är?
  Absolut nollpunkt, mäta avstånd, rangordna och klassificera. Ex. ålder, antal barn, inkomst.
 30. Intervall skalans egenskaper är?
  Mäta avstånd, rangdordna, klassificera. Ex. temperatur och tideräkning.
 31. Ordinal skalans egenskaper är?
  Rangordna och klassificera. Ex. Betyg, attityder och motivation
 32. Nominal skalans egenskaper är?
  Klassificera. Ex. kön, civilstånd, färg och känslotillstånd.
 33. Vad är typvärde?
  Det vanligaste värdet, mest förekommande.
 34. Vad är median värdet?
  Mittersta värdet om man radar upp alla efter storleksordning. Vid jämna antal värden delas de två mittersta efter att först ha adderas.
 35. Vad är positivt med median värdet?
  Om det finns extremvärden så påverkas inte median värdet alls.
 36. Aritmetiskt medelvärde förutsätter..?
  kvantitativ variabel
 37. Vad är variationsvidd?
  Skillnaden mellan högsta och lägsta värdet.
 38. Vad är kvartilavståndet?
  Skillnaden mellan de övre och undre kvartilgränsen.
 39. Hur beräknar man kvartilerna?
  Median värdet avser mellersta kvartilen alltså q2, q1 blir då medianen av den första halvan av värdena och q3 blir medianen av sista halvan av värdena.
 40. Du har följande nummer: 
  19 19 20 20 22 23 24 24 26 26 28 38 42 45 53

  Ange q1, q2 och q3.
  • q1= medianen= 24
  • q2= medianen av 19-24 =20+22/2=21
  • q3= medianen av 24-53=28+38/2=33
 41. Vad är symmetrisk fördelning?
  Om den är lika på båda sidorna av medelvärdet.
 42. Ett exempel på en symmetrisk fördelning?
  Normalfördelningen
 43. Om fördelningen tippar över på höger sida heter det?
  Positivt snedfördelad
 44. Om fördelningen tippar över på vänster sida heter det?
  Negativt snedfördelad.
 45. Jämlikhetskvoten kan anges som?
  JK tillgångar % / Observationer i %
 46. Hur beräknar man medelvärdet?
  Man adderar alla värden och delar med antalet värden som fanns.
 47. Vad är standardavvikelsen?
  Mäter hur mycket observationerna avviker från medelvärdet. Är ett statistisk mått på spridning.
 48. Tillfällighetsurvalet innebär?
  Man tar dem man få. Även kallat bekvämlighetsurvalet.
 49. Snöbollsurvalet är?
  Man hittar en som passar som känner fler som känner fler etc
 50. Slumpmässigt fel
  Urvalet avviker från populationen på grund av slumpen.
 51. Systematiskt fel
  Kan sällan uppskattas men kan beräknas.
 52. Vad är bortfall?
  De som är med i urvalet men inte i studien
 53. Urvalsram
  Den mängd som vi kan dra urvalet ifrån ex medlemsregister
 54. Vad minskar med ökat antal undersökningsenheter?
  Urvalsfel
 55. Vad ökar om spridningen är stor i populationen?
  Urvalsfel
 56. Sammanfaller medelvärde, median och tyvärde i en normalfördelningskurva?
  Ja
Author:
Peanutbunny
ID:
289786
Card Set:
Forskningsmetodik
Updated:
2014-11-21 15:42:09
Tags:
Social
Folders:
Forskningsmetodik,social,socionom
Description:
Inför tentamen 3 december
Show Answers: