PCOM Herbs6 Final Damp

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ping Wei San
  DC in spleen and st
 2. Xuo xiang Zheng qi Tang
  Damp in MJ with EPI
 3. Yin Chen Hao Tang
  Damp-heat Jaundice, yang dominate
 4. San Ren Tang
  Summer-heat, damp warm in Qi Level.
 5. Ba Zheng San
  UTI, bloody urine from DH in LJ
 6. Er Miao San
  • Foul discharge, DH in LJ
  • San Miao San = +Chuan Niu Xi
 7. Gan Lu Xiao Du Dan
  Early state DH epidemic
 8. Si Miao San
  • DH in LJ /w atrophy
  • Er Miao San + Chuan Niu xi, Yi Yi Ren
 9. Wu Ling San
  Lower Jiao cold-water accumulation
 10. Zhu Ling San
  Water and heat accumulating in LJ
 11. Wu Pi San
  Skin edema, heaviness, damp encumber SP
 12. Ling Gui zhu Gan Tang
  Phlegm due to MJ yang xu
 13. Zhen wu Tang
  Water accumulation due to KD/SP yang xu
 14. Bei Xie Fen Qing Yin
  Cloudy urination due to cold in LJ
 15. Wei Ling tang
  • Sp injury from cold food
  • WU Ling San + Ping Wei San
 16. Yin Chen Wu Ling San
  • Jandice with damp dominate
  • Wu ling san + Yin Chen Hao
 17. Er Chen Tang
  nausea, vomiting due to spleen failing generating damp-phlegm.
 18. Wen Dan Tang
  GB/ST phlegm heat causing nausea.
 19. Huang Liang Wen Dan Tang
  • Anxiety, Edema due to phlegm
  • Wen Dan Tang + Huang Liang
 20. Shi Yi Wei Wen Dan Tang
  • Phlegm heat shen disorder
  • Huang Lian Wen Dan Tang + yuan Zhi, shi Chang pu, ye jiao teng, zhen zhu mu
 21. Qing Qi Hua Tan Wan
  Yellow viscus sputum, distention from hot phlegm.
 22. xiao Xian Xiong Tang
  clumping in chest due to hot phlegm
 23. Xiao Luo wan
  Scraphula
 24. Hai Zao Yu Hu tang
  Guiltor
 25. Bei Mu Gua Lou San
  Cough, lung dry phlegm
 26. Ling gan wu wei jiang xin tang
  Cough with lung internal phlegm cold.
 27. San Zi Yang Qin Tang
  Cough from lung cold-phlegm /w food stag
 28. Zhi Sou San
  Cough EPI Wind-phlegm
 29. Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang
  Headache, dizziness from INT wind phlegm
 30. Ding Xian Wan
  Seizure due to int wind phlegm
Author:
Anonymous
ID:
290272
Card Set:
PCOM Herbs6 Final Damp
Updated:
2014-11-30 19:45:14
Tags:
PCOM Final Damp
Folders:
Herbs6
Description:
Final Damp
Show Answers: