pompy

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


  • pompa odśrodkowa
  • 1 – wirnik, 2 – kadłub, 3 – króciec ssawny, 4 – króciec tłoczny, 5 – kierownice
  • pompa diagonalna
  • 1 – wirnik, 2 – kadłub, 3 – króciec ssawny, 4 – króciec tłoczny, 5 – kierownice
  • pompa śmigłowa
  • 1 – wirnik, 2 – kadłub, 3 – króciec ssawny, 4 – króciec tłoczny, 5 – kierownice
  • Schemat układu pompowego pompy odśrodkowej.
  • Ht – wysokość tłoczenia, m;
  • Hs – wysokość ssania, m;
  • Hr – wysokość podnoszenia, m;
  • ∆Hm – różnica poziomów między króćcem tłocznym i ssawnym pompy, m
  • pg, pd – ciśnienia w zbiornikach: górnym i dolnym, Pa;
  • pt, ps – ciśnienie na tłoczeniu i ssaniu pompy, Pa;
  • ωt, ωs – prędkości cieczy w króćcu tłocznym i ssawnym, m/s
 1. Przykładowy przebieg zmian ciśnienia w pompie. Ilustracja pojęć NPSH i NPSHr związanych z kawitacją.
 2. Na rys. 5. pokazano przykładowe charakterystyki układów pompowych w energetyce: dla układu zasilania kotła parowego (b), gdzie użyteczne ciśnienie pompowania (równe prawie w całości ciśnieniu statycznemu) wynika przede wszystkim z bardzo dużej różnicy ciśnień między zbiornikiem wody zasilającej a walczakiem oraz dla otwartego układu chłodzenia skraplacza turbiny (a), gdzie ciśnienie statyczne wynika tylko z różnicy wysokości między zbiornikiem wody a skraplaczem.
 3. Przykładowe charakterystyki: układu chłodzenia skraplacza (a) i układu zasilania kotła wodą (b).
 4. Przy doborze pompy do danego układu hydraulicznego konieczna jest wiedza jak zmieniają się jej parametry (ciśnienie, moc, sprawność) przy zmianie wydajności. Na ogół określa się to poprzez tzw. charakterystyki pomp. Podstawowe charakterystyki pomp podaje się dla stałej (znamionowej) prędkości obrotowej pompy (rys. 6). Charakterystyki te wyznacza się w układzie, w którym istnieje możliwość zmiany wydajności, np. poprzez dławienie zaworem na króćcu tłocznym pompy. Podobnie można wyznaczyć charakterystyki przy różnych prędkościach obrotowych pompy – tutaj należy dodatkowo dysponować odpowiednim napędem zmiennoprędkościowym.
 5. Przekształcanie charakterystyki przepływowej pompy zgodnie z teorią podobieństwa.
 6. Przy wzroście oporów przepływu w rurociągu (linia przerywana) równowaga w układzie zostanie zachwiana, ponieważ pompa nie jest w stanie wytworzyć większego ciśnienia (DELTApB) przy tej samej wydajności QA. W konsekwencji nastąpi w układzie zmniejszenie przepływu do nowej wartości QB, odpowiadającej nowemu punktowi pracy B, w którym ciśnienie pompowania będzie znów dopasowane do oporów w rurociągu. W ten sposób nastąpiło samorzutne dostosowanie się parametrów pracy pompy do warunków układu. Tę cechę pompy nazywa się zdolnością do samoregulacji pompy wirowej.

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
291017
Filename:
pompy
Updated:
2014-12-08 16:31:26
Tags:
miernictwo
Folders:
studia,miernictwo
Description:
Miernictwo pompy
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview