Genpsy

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Health Psycology ศึกษาอะไร
  ปัจจัยทางจิตใจที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยของบุคคล
 2. ลักษณะร่วมของรูปแบบของค.เครียด มี 2
  รบกวนก.ดำเนินชีวิต + ต้องปรับตัว
 3. คนเรามีระดับค.เครียดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการรับรู้ มองได้สองแบบคือ
  stressful or challenge
 4. ก.รับรู้ว่าเหตุการณ์ใดเป็นค.เครียด เกิดขึ้นเมื่อ 2
  • บุคคลนั้นรู้ว่าเหตุการณ์นั้นเป้น ก.คุกคาม หรือ มันเป็นค.ท้าทาย 
  • และ ขาดทรัพยากรที่ใช้ในก.รับมือกับค.เครียด
 5. Cataclysmic events
  แหล่งค.เครียดจากก.เปลี่ยนแปลงฉับพลัยรุนแรง มีคนได้รับผลกระทบมาก เช่น ภัยพิบัติ
 6. Personal stressors
  แหล่งค.เครียดจากเหตุการณ์สำคัญในชีวิต และ ก.เปลี่ยนแปลงหตุการณ์สำคัญในชีวิตทางบวก
 7. background stressors / Daily hassels
  ค.เครียดจากชีวิตประจำวัน ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน เรื้อรง
 8. Posttraumatic stress disorder PTSD
  เครียดเหตุการณ์รุนแรงกรทบกระเทือนจิตใจ ผู้มีอาการ PTSD จะประสบผลกระทบจากค.เครียดเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องเกิน 1 เดือน
 9. PTSD มีอาการอะไรบ้าง 9
  • เกิดภาพหก.ซ้ำ flashback 
  • อาการทางจิต ตกใจง่าย เครียดง่ายกับรื่องธรรมดา 
  • ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 
  • เสี่ยงโรคหัวใจ
  • ผัญหาการนอน 
  • sexual dysfunctions 
  • ปัญหาค.สัมพันธ์ 
  • ติดแอลกอฮอล์สารเสพติด 
  • ฆ่าตัวตาย
 10. biological responsed
  • fight flight reaction 
  • activation of sympathetic nervous 
  • หลั่งฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต 
  • อัตราก.เต้นของหัวใจและค.ดันสูงขึ้น 
  • skin conduct electrical impuse
 11. Psychophysiological disorder
  ปัญหาสุขภาพที่เกิดจาก ปัญหาทางจิตใจ อารมณ์ และ ร่างกายร่วมกัน ex. เกิดผดอื่น อ่อนเพลีย ปวดศรีษะ
 12. ผลปฏิกิริยาจากค.เครียด
  • เพิ่มค.เี่สี่ยงต่อการเจ็บป่วย 
  • ฟื้นตัวจากค.เจ็บป่วยช้า 
  • ลดค.สามารถในก.รับมือ
 13. The general Adaptation syndrome (GAS) 3
  • โมเดลก.ตอบสนองทางร่างกายที่มีต่อค.เครียด 
  • 1.Alarm and mobilization ระบบซิมพาเทติกกระตุ้น เริ่มตระหนักค.เครียด ร่างกายเตรียมรับมือ
  • 2.Resistance ร่างกายต่อสู้ค.เครียดระดับชีวภาพ คนหาวิธีต่าง ๆรับมือ
  • 3.Exhaustion ระยะคค.สามารถในก.รัยมือกับค.เครียดลดลงจนส่งผลกระทบที่มองเห็นได้ เช่น ป่วย หงุดหงิด
 14. 3 ประเภทใหญ่ ๆ ของผลที่ตามมาจากค.เครียด
  • Direct Physiological effects 
  • Indirect health-related behaviors 
  • Harmful behaviors
 15. Direct physiological effects 4
  • 1. ค.ดันสูงขึ้น
  • 2. ลดก.ทำงานของระบบภููมิคุ้มกัน
  • 3. เพิ่มกิจกรรมของก.หลั่งฮอร์โมน
  • 4. มีภาวะทางจิตบางอย่าง
 16. Indirect health-related behaviors  3
  • การให้ความร่วมมือของคำแนะนำแพทย์ลดลง 
  • เพิ่มการชะลอหาคำแนะนำทางแพทย์ 
  • ลดความเป็นไปได้ที่จะมองหาคำแนะนำจากแพทย์
 17. Harmful behaviors
  • สูบบุหรี่ และ แอลกอฮอล์มากขึ้น 
  • ลดสารอาหาร 
  • ลดการนอน 
  • ใช้สารเสพติดมากขึ้น
 18. วิธีจัดการกับค.เครียด มี 3 วิธี
  • Emotion-focused coping 
  • Problem-focused coping 
  • Avoidant coping
 19. Emotion - focused coping
  • จัดการอาการณ์เมื่อต้องเผชิญค.เครียด ด้วยก.เปลี่ยนแปลงค.รู้สึกหรือวิธีก.รับรู้ปัญหา ex. มองหาด้านดีของปัญหา รับค.ฌห้นใจจากผู้อื่น 
  • ใช้เมื่อรู้ว่า ค.เครียดที่เผชิญเปลี่ยนแปลงยาก
 20. Problem-focused coping
  พยายามแก้ปัญหา พัฒนาแผนการเพื่อรับมือค.เครียด
 21. Avoidant coping 4
  • วิธีหลีกหนีในการรับมือค.เครียด (overeating แอลกอฮอ)
  • wishful thinking (พรุ่งนี้น้ำท่วมไม่มีเรียน)
  • Unconcious strategies Dafense Mechanism 
  • emotional insulation กั้นตัวเองจากประสบการณ์ืั้งบวกและลบ เพื่อไม่ต้องรับผลของอารมณ์
 22. Hardiness คืออะไร มี 3  ประเภท
  • บุคลิกภาพแบบเข้มแข็งอดทน รับมือกับค.เครยีดได้ดี ไม่ค่อยเจ็บป่วย ประกอบด้วย
  • 1.Commitment ยึดมั่นกับสิ่งที่ลงมือกระทำ เป้าหมาย เห็นความสำคัญและความหมายของสิ่งที่ทำ 
  • 2.challenge มองค.เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เป็นสิ่งกระตุ้นมากก่าคุกคาม 
  • 3.control รู้สึกว่าตนเองควบคุมสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้
 23. ลักษณธของบุคคลที่มีค.สุข
  • have high self-esteem 
  • firm sense of control 
  • optimistic 
  • be around other people
 24. เชาน์ปัญญา คือ
  ค.สามารถในก.เรียนรู้ค.สามารถใหม่ ๆ ในการคิดเชิง นามธรรม  ปรับตัวเข้ากับสภานการณ์ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 25. g-factor theory
  • งานที่ต้องใช้ปัญญา ผลงานนั้นขึ้นอยู่กับองค์ปก.พื้นฐานคือ g factor หนึ่งตัวกับ องค์ประกอบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น ๆ อีกมากกว่าหนึ่งอปก. 
  • g factor เป็นคคุณลักษณะทางจิตใจที่สำคัญต่อก.ทำงานที่ใช้ปัญญาทุกชนิด 
  • g factor สูงได้เปรียบ
 26. Fluid intelligence
  • ค.สามารถในก.ให้เหตุผลแบบนามธรรม ค.สามารถในก.ประมวลผลข้อมูล และค.สามารถในการให้ เหตุผล  
  • สูงสุด 20-25 แล้วลดลง
 27. Crystallized intelligence
  • ค.รู้ค.สามารถ ทักษะและกลยุทธ์ที่คนเรียนรู้และสั่งสมมาจาก ประสบการณ์ 
  • ค.สามารถในก.เรียกเอาค.ทรงจำระยะยาวมาใช่งาน
  • ไม่ลดลงตามอายุ
 28. Multiple intelligence Theory
  • เชาวน์ของมนุษย์มี 8 ด้าน 
  • ภาษา
  • ตรรกะ คณิต 
  • มิติสัมพันธ์ 
  • ดนตรี 
  • เคลื่อนไหวร่างกาย 
  • รับรู้ตน
  • รับรู้ผู้อื่น 
  • เข้าถึงธรรมชาติ 

  นอกจากนี้ยังเสนอว่า นอกจาก 8 อปก.นี้ยังมี Existential intellgence คือก.คิดและเข้าใจกก.ก.คงอยู่ของมนุษย์
 29. Information processing theory
  • มอง กเก็บค.ทรงจำของคน และก.ดึงค.ทรงจำนั้นออกมาใช้ในก.แก้ปัญหาเร็วแค่ไหน 
  • วัด เวลาที่ใช้ในการตอบสนอง Reaction time RT หรือ choice reaction time เวลาที่ใช้ในก.ตอบสนองแบบเลือกตอบ 

  คนที่ดึงค.หมายของคำ จากคค.ทรงจำได้เร็วกว่าจะเข้าใจประโยคได้เร็วกว่า จึงทำข้อสอบได้เร็วและมีคะแนนเชาวน์ปัญญาสูงกว่า 

  • เป็นแค่อปก.หนึ่ง นอกจากเวลายังมีตัวแปรที่เกี่ยวข้อง คือ 
  • เข้าใจคำสั่งมั้ย กับ สมาธิณะทำข้อสอบ
 30. Triarchic Theory 3
  • ทฤษฎีสามศร 
  • ้เชิงวิเคราะห์ 
  • เชิงสร้างสรรค์
  • เชืิงปฏิบัติ  

  และมีกระบวนการสามแบบที่ส่งอิทธิพลต่อเชาน์ปัญญาทั้งสามด้าน

  นอกจากนี้ sternbeg ยังเสนอว่า เชาวน์ปญญาที่ใช้ในก.เรียน ต่างออกไปคือ เชาวน์ปัญาปฏิบัติ Practical intelligence ค.สามารถในก.สังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมคนอื่น และ ก.แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 31. MQ
  Moral qoutient คือ ระดับจริยธรรมศีลธรรมของบุคคล
 32. AQ
 33. Ontellectual disability / mental retardation 4
  • เป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดด้านเชาวน์ปัญญาและก.ปรับตัวเข้าสังคม มี 4 ระดับ 
  • 1.Mild 55-69 ปัญหาตอนเรียน โตเป็นผู้ใหญ่ไม่มีปัญหา
  • 2.Moderate 40- 54  พัฒนาการล่าช้าวัยเด็ก  วับผู้ใหญ่ต้องการคค.ช่วยเหลือในระดับต่างๆ 
  • 3.Severe  25 -39  ค.สามารถในทุกดา้านจำกัด ทั้งเรื่องของการดูแลตนเอง และก.สื่อสาร ก.เคลื่อนไหว 
  • 4.Profound <25
 34. Fetal damage FAS
  แอลกอฮอล์  เป็น teratogen สารที่มีผลต่อก.เจริญเติบโตของตัวอ่อ่น ทำให้เด็กเกดิมารูปหน้าผิดปกติ หรือเป็นโรคหัใจ ปัญญาอ่อน
 35. Down syndrome
  • Genetic abnormalities อย่างหนึ่ง
  • มี 47 โครโมโม 
  • มารดาอายุมาก
 36. เด็กอายุ 1-3
  แยกออกระหว่างเสียงคนกับเสียงอื่น
 37. 4-6
  ออกเสียงอ้อแอ้ ทำเสียงตอบสนองเสียงอื่น
 38. 7-11
  ออกเสียงคล้ายกับในวัฒนธรรมที่โตมา เริ่มเลียนแบบเสียงคนอื่น
 39. 12 -18 เดือน
  เริ่มรู้จักคำสั้นๆ ใช้คำเดียวแสดงค.ต้องการ
 40. 18-24 เดือน
  รู้ 50-100 คำเริ่มพูดเป็นประโยค
 41. Learninf theory approach
  • มนุษย์เรียนภาษจากการเสริมแรง 
  • จำนวนคำที่พ่อแม่พูดกับลูก 3 ปีแรก มีสหสัมพันนะ์ทางบวกกับจำนวนคำที่เด็กรู้
 42. Nativist approach
  • สมองมนุษย์ถูกพัฒนามาให้รู้จัก universal grammar หรือโครงสร้างของภาษา  มนุษย์มีช่วง critical period ในก.เรียนรู้ภาษา หากผ่านช่วงนี้จะไม่สามารถเรียนรู้ได้ จะเรียนรู้ไม่ได้หลังก่อนเข้าช่วงวัยแรกรุ่น puberty 
  • มนุษย์เรียนรู้เมื่อเข้าสู่ช่วง maturation 
  • หลักฐานสนับสนุน มนุษย์มีสมองที่เกี่ยวข้องกับภาษาโดยตรง และค้นพบยีนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาค.สามารถทางภาษา 
  • รูปปากและคอคนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่ออกเสียง
 43. interactionist appraoach
  • ก.เรียนรู้ภาษาได้รับอิทธิพลมาจาก predisposition(มนุษย์มีมาแต่กำเนิด) และ environment (ก.ได้เข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีภาษา)
  • สมองเหมือน hardware  พร้อมให้เราเรียนรู้ภาษา  
  • แต่ต้องมีการเรียนรู้จาก สภาพแวดล้อมด้วย เสมือนกับการมี software ที่ทำให้คนเข้าใจและสื่อสารได้
Author:
Anonymous
ID:
291217
Card Set:
Genpsy
Updated:
2014-12-10 14:01:46
Tags:
genpsy mild finalexam
Folders:
psycology
Description:
chapter13
Show Answers: