Marketing_Chap12_FN.csv

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Le marketing et les relations publiques
  Marketing en public relations
 2. le besoin
  de behoefte (-n/-s)
 3. avoir besoin de
  de behoefte hebben aan
 4. besoin personnel
  individuele behoefte
 5. besoin sous-jacant
  onderliggende behoefte
 6. satisfaire un besoin
  een behoefte bevredigen
 7. dcouvrir un besoin
  een behoefte ontdekken
 8. veiller un besoin
  een behoefte opwekken
 9. raliser un besoin
  een behoefte vaststellen
 10. dterminer un besoin
  een behoefte bepalen
 11. raliser un besoin
  een behoefte vervullen
 12. prvoir un besoin
  een behoefte voorzien
 13. le client
  de klant (-en)
 14. le client est roi
  de klant is koning
 15. la fidlit du client
  de loyaliteit van de klant
 16. satisfaire les attentes (=souhaits) des clients
  aan de verwachtingen (=wensen) van de klant voldoen
 17. tre le client chez
  de klant zijn bij
 18. devenir le client chez
  de klant worden bij
 19. attirer des clients
  de klanten aantrekken (=lokken)
 20. garder (= maintenir) des clients
  de klanten behouden (= vasthouden)
 21. influencer les clients
  de klanten benvloeden
 22. convaincre les clients
  de klanten overtuigen
 23. satisfaire les clients
  de klanten tevreden stellen
 24. les clients actuels
  de bestaande klanten (=huidige)
 25. les clients dpensiers
  de kooplustige klanten
 26. les clients fidles
  de loyale klanten
 27. les clients non fidles
  de niet-loyale klanten
 28. les clients insatisfaits
  de ontevereden klanten
 29. les clients satisfaits
  de tevreden klanten
 30. les clients potentiels
  de potentile klanten
 31. les clients futurs
  de toekomstige klanten
 32. les clients fidles (= rguliers)
  de vaste klanten
 33. des tmoignages de clients
  getuigenissen van klanten
 34. prospecter des clients
  klanten werven
 35. le specialiste du marketing
  de marketeer (-s)
 36. le marketing
  de marketing
 37. le marketing direct
  direct marketing
 38. le marketing durable
  duurzame marketing
 39. le marketing vert
  groen marketing
 40. le marketing personalise (=individualise)
  individuele marketing
 41. le marketing concentr (= de niche)
  de geconcentreerde marketing (= nichemarketing)
 42. le marketing indiffrenci
  de ongedifferentieerde marketing
 43. le marketing diffrenci
  de gedifferencieerde marketing
 44. le marketing segment
  de segmentmarketing
 45. le marketing social
  de maatschappelijke marketing
 46. le marketing mobile
  de mobile marketing
 47. le marketing oprationnel
  de operationele marketing
 48. le marketing stratgique
  de strategische marketing
 49. le marketing exprientiel
  de belevingsmarketing
 50. le B2B marketing
  business-to-businessmarketing (= B2B-marketing)
 51. le B2C marketing
  business-to-consumer marketing (= de B2C-marketing)
 52. l'e-mailing marketing
  e-mailmarketing
 53. neuromarketing
  neuromarketing
 54. marketing de niche
  nichemarketing
 55. marketing relationnel
  relatiemarketing
 56. tlmarketing
  telemarketing
 57. trade marketing
  trademarketing
 58. marketing sensoriel
  zintuigenmarketing
 59. le marche
  de markt
 60. dlimiter le march
  de markt afbakenen
 61. approcher la march
  de markt benaderen
 62. travailler le march
  de markt bewerken
 63. prospecter le march
  de markt verkennen
 64. conqurir le march
  de markt veroveren
 65. couvrir une grande partie du march
  een groot deel van de markt bestrijken
 66. le marche national
  de binnenlandse markt
 67. le marche international
  de buitenlandse markt
 68. se differencier sur le marche
  zich differentieren op de markt
 69. penetrer dans un marche
  in een markt doordringen
 70. percer sur un marche
  op een markt doorstoten
 71. segmenter le marche
  de markt in segmenten opsplitsen (= segmenteren)
 72. deceler un creneau (commercial)
  een gat in de markt opsporen
 73. l'etendue d'un marche
  de omvang van een markt
 74. marche emergent
  ontluikende
 75. marche sensible aux prix
  prijsgevoelige markt
 76. un marche lourd
  trage markt
 77. un marche prometteur
  veelbelovende markt
 78. un marche porteur
  winstgevende markt
 79. agir(= operer) sur un marche
  in/op een markt opereren
 80. inonder le marche de
  de markt overspoelen met
 81. s'attaquer a un marche
  zich op een markt storten
 82. se retirer d'un marche
  zich uit een markt terugtrekken
 83. etendre le marche vers l'etranger
  de markt uitbreiden naar (= tot) het buitenland
 84. le marche est sature (= engorge)
  de markt is verzadigd
 85. le debouche (= le marche)
  afzetmarkt
 86. marche des consommateurs
  consumentenmarkt
 87. marche en expansion
  groeimarkt
 88. marche des acheteurs
  kopersmarkt
 89. marche de niche
  nichemarkt
 90. marche en expansion
  overheidsmarkt
 91. le besoin
  de nood (noden) [B]
 92. repondre aux besoins du client
  inspelen op de noden van de klant
 93. l'environnement
  de omgeving (-en)
 94. l'environnement culturel
  de culturele omgeving
 95. l'environnement demographique
  de demografische omgeving
 96. l'environnement economique
  de economische omgeving
 97. l'environnement externe
  de externe omgeving
 98. l'environnement naturel
  de natuurlijke omgeving
 99. l'environnement politique
  de politieke omgeving
 100. l'environnement technique
  de technologische omgeving
 101. le comportement des consommateurs
  het consumentengedrag
 102. l'echantillon de consommateurs, le panel de consommateurs
  het consumentenpanel (-s)
 103. constituer un echantillon de consommateurs
  een consumentenpanel samenstellen
 104. l'enquete
  de enquete (-s)
 105. les participants a une enquete
  de deelnemers aan een de enquete
 106. faire (= realiser) une enquete orale
  een mondelinge enquete houden
 107. faire (= realiser) une enquete postale
  een schriftelijke enquete houden
 108. faire (= realiser) une enquete telephonique (par telephone)
  een telefonische enquete houden
 109. le menage
  het huishouden
 110. le sonde
  de ondervraagde
 111. le sondage
  de ondervraging
 112. la personne interrogee
  de respondent
 113. interviewer
  interviewen (interviewde / heeft geinterviewd)
 114. le comportement d'achat
  het koopgedrag
 115. l'intention d'achat
  de koopintentie (-s)
 116. la societe d'etudes de marches
  het marktonderzoeksbureau (-s)
 117. facteurs culturels
  culturele factoren
 118. facteurs economiques
  economische factoren
 119. facteurs geographiques
  geografische factoren
 120. facteurs geographiques
  juridische factoren
 121. facteurs politiques
  politieke factoren
 122. facteurs V
  psychologische factoren
 123. facteurs sociaux
  sociale factoren
 124. le specialiste en etudes de marche
  de marktonderzoeker (-s)
 125. la prospection du marche
  de marktverkenning (-en)
 126. sonder
  ondervragen (ondervraagde, ondervroeg / heeft ondervraagd)
 127. l'enquete, l'etude
  het onderzoek (-en)
 128. Les objectifs de l'etude de marche
  de doelstellingen van het marktonderzoek
 129. mener une etude de marche en ligne
  een marktonderzoek online (uit)voeren
 130. etude du consommateur
  consumentenonderzoek
 131. etude du comportement
  gedragsonderzoek
 132. etude de marche
  marktonderzoek
 133. le sondage d'opinion
  opinieonderzoek
 134. etude sur le terrain
  veldonderzoek
 135. l'enqueteur
  de onderzoeker (-s)
 136. l'enquete, le sondage (d'opinion)
  de opiniepeiling (-en)
 137. faire un sondage
  een marktonderzoek houden
 138. l'echantillon
  de steekproef (-proeven)
 139. echantillon aleatoire
  aselecte steekproef
 140. echantillon stratifie
  gestratificeerde steekproef
 141. prelever un echantillon representatif de la population
  een representatieve steekproef uit de populatie trekken
 142. echantillon par quotas
  quotasteekproef
 143. echantillon par grappes
  trossteekproef (= clustersteekproef)
 144. echantillon probabiliste
  kanssteekproef
 145. echantillon non probabiliste
  niet-kanssteekproef
 146. l'echantillonnage
  de steekproeftrekking (-en)
 147. le questionnaire
  de vragenlijst (-en)
 148. etablir un questionnaire directif
  een gerichte steekproef opstellen
 149. l'achat, l'acquisition
  de aankoop (-kopen)
 150. a l'achat de
  bij de aankoop van
 151. verre gratuit a l'achat de trois bouteilles de vin
  bij de aankoop van drie flessen wijn (krijgt u) een gratis glas
 152. faire des achats importants
  grote aankopen doen
 153. achat impulsif
  impulsaankoop
 154. acheter, acquerir, s'acheter, se procurer
  aankopen(kocht aan / heeft aangekocht)
 155. s'acheter de nouvelles chaises
  nieuwe stoelen aankopen
 156. l'analyse
  de analyse (-n/-s)
 157. les analyses concordent
  de analyses wijzen in dezelfde richting
 158. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats analyse
  SWOT-analyse
 159. forces
  sterktes
 160. faiblesses
  zwaktes
 161. opportunites
  kansen
 162. menaces
  bedreigingen
 163. le benchmarking, l'etalonnage
  de benchmarking
 164. le concurrent
  de concurrent (-en)
 165. le concurrent (in)direct
  de (in)directe concurrent
 166. les concurrents actuels
  de huidige concurrent
 167. les concurrents potentiels
  de potentiele concurrent
 168. les concurrents existants
  de bestaande concurrent
 169. les concurrents proches
  de nabije concurrent
 170. les concurrents lointains
  de verre concurrenten
 171. se differencier de la concurrence
  zich onderscheiden van de concurrenten
 172. la concurrence
  de concurrentie
 173. entrer en concurrence avec
  de concurrentie aangaan met
 174. la concurrence (in)directe
  de(in)directe concurrentie
 175. la concurrence(de)Loyale
  de(on)eerlijke concurrentie
 176. la concurrence feroce (== meurtriere)
  moordende concurrentie
 177. la forte concurrence
  scherpe(= sterke) concurrentie
 178. se differencier de la concurrence
  zich onderscheiden van de concurrentie
 179. la position concurrentielle, la competitivite
  de concurrentiepositie
 180. la concurrence, la lutte concurrentielle
  de concurrentiestrijd
 181. entrer en concurrence avec
  de concurrentie aanbinden (= aangaan) met
 182. l'avantage concurrentiel
  het concurrentievoordeel (-delen)
 183. construire un avantage concurrentiel important
  een aanzienlijk concurrentie opbouwen
 184. rapporter un avantage concurrentiel important
  een aanzienlijk concurrentie opleveren
 185. etablir un avantage concurrentiel important
  een aanzienlijk concurrentie vaststellen
 186. la differenciation
  de differentiatie
 187. differencier
  differentieren (differentieerde / heeft gedifferentieerd)
 188. le groupe-cible
  de doelgroep (-en)
 189. bien cible
  goed op de doelgroep afgestemd
 190. determiner le groupe-cible
  de doelgroep bepalen
 191. atteindre le groupe cible
  de doelgroep bereiken
 192. choisir le groupe-cible
  de doelgroep kiezen
 193. etre cible
  op een precieze doelgroep gericht zijn
 194. mener une enquete quantitative aupres de la cible
  kwantitatief onderzoek voeren bij de doelgroep
 195. mener une enquete qualitative aupres de la cible
  kwalitatief onderzoek voeren bij de doelgroep
 196. les tranches d'age de la cible
  de leeftijdscategorieen van de doelgroep
 197. cibler differents groupes
  verschillende doelgroepen aanspreken
 198. le cceur de cible
  de hoofddoelgroep
 199. l'utilisateur
  de gebruiker (-s)
 200. l'utilisateur moyen
  de gemiddelde gebruiker
 201. l'utilisateur actuel
  de huidige gebruiker
 202. l'utilisateur potentiel!regulier
  de potentiele gebruiker
 203. l'utilisateur regulier
  de regelmatige gebruiker
 204. l'utilisateur final
  de eindgebruiker
 205. le pouvoir d'achat
  de koopkracht
 206. le plan marketing
  het marketingplan (-nen)
 207. etablir un plan marketing integre
  een geintegreerd marketingplan opstellen
 208. realiser le plan marketing
  het marketingplan implementeren
 209. la mise en reuvre du plan marketing
  de implementatie van het marketingplan
 210. la part de marche
  het marktaandeel
 211. reconquerir des parts de marches
  het marktaandeel heroveren
 212. perdre des parts de marches
  het marktaandeel verliezen
 213. part de marche stable (= constante)
  stabiel marktaandeel
 214. s'emparer de parts de marche
  marktaandeel veroveren
 215. le leader; le produit leader
  de marktleider (-s)
 216. la position sur le marche
  de marktpositie
 217. se forger une position de choix sur le marche
  een goede marktpositie opbouwen
 218. le segment de marche
  het marktsegment (-en)
 219. delimiter un segment de marche
  een marktpositie afbakenen
 220. la concurrence
  de mededinging
 221. la libre concurrence
  de vrije mededinging (= concurrentie)
 222. le creneau, le marche de niche, la niche
  de niche(-s)
 223. occuper un marche de niche
  in een niche opereren
 224. positionner
  positioneren (positioneerde /heeft gepositioneerd)
 225. le positionnement
  de positionering
 226. positionnement du marche
  marktpositionering
 227. positionnement de marque
  merkpositionering
 228. positionnement du produit
  productpositionering
 229. la segmentation
  de segmentatie (-s)
 230. segmentation demographique
  demografische segmentatie
 231. segmentation ethnique
  etnische segmentatie
 232. segmentation geographique
  geografische segmentatie
 233. segmentation psychographique
  psychografische segmentatie
 234. segmentation selon la situation d'achat(= de consommation)
  de segmentatie naar gelegenheid
 235. segmentation selon le sexe
  de segmentatie naar geslacht
 236. segmentation selon le revenu
  de segmentatie naar inkomen
 237. la strategie
  de strategie (-en)
 238. strategie d'attaque
  aanvalsstrategie
 239. strategie de communication
  communicatiestrategie
 240. strategie des concurrents
  concurrentiestrategie
 241. strategie marketing
  marketingstrategie
 242. strategie commerciale
  marktstrategie
 243. strategie de marque
  merkstrategie
 244. strategie de prix
  prijsstrategie
 245. strategie pull et push
  pull- en pushstrategie
 246. le ciblage
  de targeting
 247. Les QUATRE P: Le P - Produit, Le P - Prix, Le P - Place et Le P - Promotion
  De VIER P's: P - Product, P - Prijs, P - Plaats en P - Promotie
 248. Generalites
  Algemeen
 249. le marketing(-)mix; le marketing strategique; les 4 P
  de marketingmix
 250. marketing mix integre
  geintegreerde marketing mix
 251. l'assortiment, l'eventail, la gamme
  het assortiment (-en)
 252. la largeur de l'assortiment
  de breedte van het assortiment
 253. l'etendue de l'assortiment
  de lengte van het assortiment
 254. resserrer l'eventail des produits
  het assortiment inperken
 255. elargir (= etendre) l'eventail des produits
  het assortiment uitbreiden
 256. l'extension de gamme
  de uitbreiding van het assortiment
 257. assortiment de produits
  productassortiment
 258. le consommateur
  de consument(-en)
 259. atteindre le consommateur
  de consument bereiken
 260. tromper le consommateur
  de consument oplichten (= bedriegen = misleiden)
 261. le consommateur moyen
  de gemiddelde consument
 262. le consommateur averti
  de prijsbewuste consument
 263. le consommateur futur
  de toekomstige consument
 264. consommer
  consumeren (consurrieerde / heeft geconsumeerd)
 265. la consommation
  de consumptie (-s)
 266. la consommation personnelle
  persoonlijke consumptie
 267. la gamme
  het (de) gamma (-'s)
 268. gamme de produits
  product(en)gamma
 269. le marchandisage, le merchandising
  de merchandising
 270. faire du merchandising
  aan merchandising doen
 271. la marque
  het merk (-en)
 272. marque deposee
  gedeponeerd merk
 273. l'image de marque
  het imago van het merk (= merkimago)
 274. construire une marque forte
  een sterk merk opbouwen
 275. changer de marque
  op een ander merk overstappen (= van merk veranderen)
 276. la valeur de la marque
  de waarde van het merk (= merkwaarde)
 277. la valorisation de la marque
  de waardering van het merk
 278. marque de grande notoriete
  A-merk
 279. marque de famille
  familiemerk
 280. marque commerciale
  handelsmerk
 281. marque du distributeur
  huismerk
 282. la notoriete de la marque
  de merkbekendheid
 283. la griffe, la marque deposee, le nom de marque, le nom depose
  de merknaam (-namen)
 284. marque etablie
  gevestigde merk
 285. selectionner un nom de marque
  een merk selecteren
 286. le modele
  het model(-len)
 287. modele de base
  instapmodel
 288. modele deluxe
  luxemodel
 289. modele standard
  standaardmodel
 290. la notoriete du nom
  de naam(s}bekendheid
 291. creer/generer/acquerir de la notoriete
  de naam(s}bekendheid creeren/genereren/verwerven (= krijgen)
 292. le brevet
  het octrooi (-en)
 293. la demande d'un brevet
  de aanvraag van een de naam(s}bekendheid (= octrooiaanvraag)
 294. deposer un brevet
  een de naam(s}bekendheid aanvragen
 295. le brevet
  het octrooi(= het patent)
 296. l'octroi
  de toekenning
 297. le brevet
  het patent(-en)
 298. deposer/obtenir/delivrer un brevet
  een patent aanvragen/verkrijgen/verlenen
 299. faire breveter une invention
  het patent op iets nemen
 300. breveter
  patenteren(patenteerde / heeft gepatenteerd)
 301. faire breveter un procede de fabrication
  een fabricageprocede
 302. le portefeuille
  de(het) portfolio( -'s)
 303. elargir son portefeuille de produits
  zijn portfolio uitbreiden
 304. portefeuille d'activites et de produits
  bedriifsportfolio
 305. portefeuille de clients
  klantenportfolio
 306. portefeuille de produits
  product(en)portfolio
 307. le produit
  het product(-en)
 308. adapter un produit
  een product aanpassen
 309. acquerir un produit(= acheter)/livrer = fournir)
  een product aanschaffen (= in huis halen = kopen)
 310. livrer (= fournir)
  een product(af)leveren/creeren(= ontwerpen = ontwikkelen)
 311. creer un produit(= developper)
  een product creeren(= ontwerpen = ontwikkelen)
 312. ameliorer/remplacer/presenter un produit
  een product verbeteren/vervangen/voorstellen
 313. la nature du produit
  de aard van het product
 314. lancer un produit sur le marche
  een product commercialiseren (= in de handel brengen = lanceren = op de markt brengen = uitbrengen)
 315. la commercialisation (= le lancement) d'un produit
  de commercialisering(= lancering = introductie) van een product
 316. un produit concurrrent/durable/perissable/bon marche/(terriblement)cher/defiant toute concurrence
  een concurrerend/duurzaam/ niet-duurzaam (= bederfelijk) /goedkoop/ (peper)duur/spotgoedkoop
 317. la convivialite d'un produit
  de gebruiksvriendelijkheid van een product
 318. ecarter un produit du marche (= retirer un produit de la vente)
  een product uit de handel nemen
 319. la phase de lancement/croissance/maturite/declin d'un produit
  de introductiefase/groeifase/volwassenheidsfase/neergangsfase van een product
 320. la duree de vie/le cycle de vie d'un produit
  de levensduur/levensfase(= levenscyclus) van een product
 321. la plus value d'un produit
  de meerwaarde van een product
 322. un produit de remplacement (= substitution)
  een vervangend product
 323. la categorie du produit
  de productcategorie (-en)
 324. la gamme (de produits)
  de productgroep(-en)
 325. remplir/ajouter une gamme de produits
  een product opvullen/toevoegen
 326. la gamme, la ligne de produits
  de productlijn(-en)
 327. gamme de produits differenciee
  gedifferentieerde productielijn
 328. la tendance
  de tendens (-denzen/-en)
 329. la tendance generale
  de algemene tendens
 330. la tendance
  de trend (-s)
 331. Cette tendance persistera-t-elle?
  Zal die trends doorzetten?
 332. reperer(= depister) les tendances
  een trends traceren (= natrekken)
 333. suivre de pres les nouvelles tendances
  een nieuwe trends op de voet volgen
 334. devancer une tendance
  vooruitlopen op een trends
 335. lancer des tendances
  trends zetten
 336. le produit d'avant-garde, le produit innovant, le produit qui cree la mode; la personne qui donne le ton, la personne qui lance la mode
  de trendsetter(-s)
 337. le chasseur de tendances, le suiveur de tendances
  de trendwatcher (-s)
 338. a la mode, branche
  trendy
 339. la version
  de uitvoering (-en)
 340. version de luxe
  luxe-uitvoering
 341. version de base
  standaarduitvoering
 342. la consommation
  het verbruik
 343. quantite consommee
  consumptie hoeveelheid
 344. l'utilisation pour la consommation
  het verbruiken voor consumptie
 345. la consommation par rapport a ce que tu manges et bois
  het verbruik in verband met wat je eet en drinkt
 346. impropre a la consommation
  niet geschikt voor consumptie
 347. consomme ce que tu manges ou bois dans un cafe ou restaurant
  verbruik wat je in een cafe of restaurant eet of drinkt
 348. payer les consommations
  de consumpties betalen
 349. entree et consommation gratuites
  entree en consumpties gratis
 350. consommer
  verbruiken (verbruikte / heeft verbruikt)
 351. le consommateur
  de verbruiker (-s)
 352. consommateur final
  eindverbruiker
 353. le conditionnement, l'emballage
  de verpakking(-en)
 354. l'etiquette sur l'emballage
  het etiket op de verpakking
 355. la version
  de versie(-s)
 356. la version de luxe
  luxeversie
 357. version de base
  standaardversie
 358. Le P-prix
  De P-prijs
 359. le code-barre
  de barcode(-s)
 360. les cots
  de kosten
 361. determiner/couvrir/diminuer/justifier les cots
  de kosten bepalen/dekken/drukken/rechtvaardigen
 362. Les cots moyens/totaux (= globaux)/variables/fixes/prevus
  de gemiddelde/totale/variabele/vaste/verwachte kosten
 363. le prix
  de prijs(prijzen)
 364. prix recommande/modeste/(in)abordable/competitif(= concurrentiel)/courant(= demande)/reduit/voulu (= espere)/psychologique/serre/final
  aanbevolen/bescheiden/(on)betaalbare/concurrerende/gangbare/gereduceerde/gewenste/psychologische/scherpe/uiteindelijke prijzen
 365. la limite superieure/inferieure du prix
  de bovengrens/ondergrens van de prijs
 366. a moitie prix
  voor de helft van de prijs
 367. casser/geler/afficher/fixer (= determiner)/augmenter/abaisser/modifier les prix
  de prijzen breken/bevriezen/ophangen/vaststellen (= bepalen)/verhogen/verlagen/wijzigen
 368. pratiquer des prix bas/eleves
  lage/hoge prijzen hanteren
 369. prix promotionnel (= special)
  aanbiedingsprijs (= promotieprijs = reclameprijs)
 370. prix brade (=choc =sacrifie)
  afbraakprijs (= dumpprijs = knalprijs = kraakprijs = stuntprijs = weggeefprijs)
 371. prix plancher
  bodemprijs
 372. prix concurrentiel
  concurrentieprijs
 373. prix d'appel
  lokprijs
 374. prix de solde (= prix solde)
  opruimingsprijs (= uitverkoopprijs)
 375. prix publicitaire
  reclameprijs
 376. prix reduit
  reductieprijs
 377. prix defiant toute concurrence (= prix derisoire)
  spotprijs
 378. la politique de prix
  het prijsbeleid
 379. la concurrence de prix
  de prijsconcurrentie
 380. la categorie (de prix), la gamme
  de priisklasse (-n)
 381. haut de gamme/bas de gamme
  in een hoge/lage prijs
 382. dans la categorie de prix de ... a ...
  in de prijsklasse van ... tot ...
 383. le rapport qualite-prix
  de prijs-kwaliteit(s)verhouding
 384. rechercher le meilleur rapport qualite-prix
  op zoek gaan naar de beste prijs
 385. le niveau de prix
  het prijsniveau (-s)
 386. determiner un niveau de prix optimal
  een optimaal prijs bepalen
 387. la fixation du/des prix, le niveau de prix, le prix
  de prijsstelling
 388. la difference de prix, l'ecart de prix
  het prijsverschil (-len)
 389. la formation des prix
  de prijsvorming
 390. la fixation du/des prix
  de priiszetting
 391. la guerre des prix
  de prijzenoorlog
 392. declencher une veritable guerre des prix
  een ware prijzenoorlog ontketenen
 393. la bataille des prix
  de prijzenslag
 394. mener (= se livrer) une bataille des prix
  een prijzenoorlog voeren
 395. le code-barre
  de streepjescode (-s)
 396. le P-place
  De P-plaats
 397. la vente; les ventes; les debouches
  de afzet
 398. trouver des debouches
  de afzet vinden
 399. le debouche, le marche
  het afzetgebied (-en)
 400. le debouche, le creneau, le marche
  de afzetmogelijkheid (-heden)
 401. le distributeur
  de dealer (-s)
 402. le reseau de distributeurs
  het netwerk van de dealers
 403. dealer = commercant, en particulier quelqu'un qui commerce des voitures d'une marque precise
  dealer = handelaar, in het bijzonder iemand die in auto's van een bepaald merk handelt
 404. distribuer
  distribueren (distribueerde / heeft gedistribueerd)
 405. le distributeur
  de distributeur (-s)
 406. distributeur agree
  erkend distributeur
 407. distributeur exclusif de
  exclusief distributeur van
 408. la distribution
  de distributie
 409. assurer la distribution exclusive/selective
  de exclusieve/selectieve distributie verzorgen
 410. le centre de distribution
  het distributiecentrum (-tra)
 411. la chaine de distribution
  de distributieketen (-s)
 412. le commerce electronique, le commerce en ligne
  de e-commerce
 413. l'etalage, la vitrine
  de etalage(-s)
 414. decorer la vitrine
  de etalage inrichten
 415. faire du leche-vitrine
  de etalages kijken
 416. la vitrine d'exposition
  het uitstalraam
 417. le canal, le circuit
  het kanaal(-nalen)
 418. canal de distribution
  distributiekanaal
 419. canal de vente
  verkoopkanaal (= verkoopkanaal)
 420. la nocturne
  de koopavond (-en)
 421. l'etagere, le rayonnage
  het rek(-ken)
 422. l'identification par radiofrequence
  de RFID
 423. la salle d'exposition
  de showroom (-s)
 424. distribuer
  verdelen (verdeelde / heeft verdeeld)
 425. le distributeur
  de verdeler (-s)
 426. le point de vente
  het verkooppunt (-en)
 427. point de vente
  verkooppunt
 428. le magasin de quartier
  de buurtwinkel
 429. le libre service de gros
  de cash-and-carry(zaak)
 430. le magasin de detail
  de detailzaak
 431. le magasin discount
  discountwinkel (= de discounter = de discountzaak)
 432. le magasin d'usine
  fabriekswinkel (= de outlet)
 433. le grand magasin
  het grootwarenhuis
 434. le magasin a succursales multiples
  het grootwinkelbedrijf
 435. l'hypermarche
  de hypermarkt
 436. le magasin d'alimentation
  de kruidenierszaak
 437. marche couvert
  de markthalle
 438. le magasin de nuit
  de nachtwinkel
 439. le magasin en ligne
  onlinewinkel
 440. la societe de vente par correspondance
  het postorderbedrijf
 441. le magasin specialise
  de speciaalzaak
 442. la superette
  de superette
 443. le supermarche
  de supermarkt
 444. le (service de) teleachat
  de telewinkel
 445. le grand magasin
  het warenhuis
 446. le centre commercial
  het winkelcentrum
 447. la galerie marchande
  de winkel passage
 448. la rue commercante
  de winkelstraat
 449. le magasin en libre service
  de zelfbedieningswinkel (= zelfbedieningszaak)
 450. le magasin
  de winkel (-s)
 451. la chaine (de magasins)
  de (winkel)keten (-s)
 452. Le P-promotion: generalites
  de P-promotie: algemeen
 453. l'offre
  de aanbieding (-en)
 454. offre concurrente
  concurrerende aanbieding
 455. en promotion
  in de aanbieding
 456. offre speciale du mois
  speciale aanbieding van de maand
 457. le bon, le coupon
  de bon(-nen)
 458. decouper un coupon
  een bon uitknippen
 459. bon de reduction
  korting(s)bon
 460. bon de valeur
  waardebon
 461. faire la demonstration de
  demonstreren (demonstreerde / heeft gedemonstreerd)
 462. la demonstration
  de demonstratie (-s)
 463. faire une demonstration d'un produit
  een demonstratie van een product geven
 464. l'occasion, la bonne affaire
  het koopje(-s)
 465. faire une bonne affaire
  een koopje doen (= halen)
 466. c'est donne (= c'est pas cher)
  daar heb je een koopje aan (= dat is een koopje)
 467. chercher les bonnes affaires
  op de koopjes lopen
 468. les comptes, la reduction, la remise
  de korting(-en)
 469. remise pour paiement comptant
  korting voor contante betaling
 470. accorder (= donner =faire)/obtenir 10 % de reduction(= de remise)
  10% korting geven (= toestaan)/krijgen
 471. vendre au rabais
  met korting verkopen
 472. remise pour ecart de qualite
  korting voor verschil in kwaliteit
 473. remise promotionnelle
  promotiekorting
 474. remise quantitative (= remise sur quantite)
  quantum korting (= kwantumkorting)
 475. le logo
  het logo(-'s)
 476. la reconnaissance du logo
  de herkenbaarheid van het
 477. la liste de diffusion
  de mailinglist(-s)
 478. la liste d'envoi
  de verzendlijst
 479. le plan media; le plan des supports
  het mediaplan(-nen)
 480. le mediaplanne(u)r, le responsable du plan media
  de mediaplanner (-s)
 481. l'etablissement du plan media
  de mediaplanning
 482. l'echantillon
  het monster(-s)
 483. l'echantillon gratuit
  het gratis monster
 484. la liquidation, les soldes
  de opruiming(-en)
 485. soldes d'automne
  najaarsopruiming
 486. soldes de printemps
  voorjaarsopruiming
 487. soldes d'hiver
  winteropruiming
 488. soldes d'ete
  Zomeropruiming
 489. soldes
  koopjes / solden (Belgisch)
 490. la periode des soldes
  koopjesperiode (Belgisch)
 491. promouvoir
  promoten (promootte / heeft gepromoot)
 492. la promotion
  de promotie (-s)
 493. etre en promotion
  in promotie zijn
 494. prospecter, faire de la prospection
  prospecteren (prospecteerde / heeft geprospecteerd)
 495. la prospection
  de prospectie
 496. la publicite
  de reclame(-s)
 497. publicite collective
  collectieve reclame
 498. publicite ecrite
  gedrukte reclame
 499. publicite ecrite
  ideele reclame
 500. publicite accrocheuse
  indringende reclame
 501. publicite industrielle
  industriele reclame
 502. publicite informative
  informatieve reclame
 503. publicite institutionnelle
  institutionele reclame
 504. publicite mensongere
  misleidende reclame
 505. publicite ambulante
  mobiele reclame
 506. publicite subliminale
  onbewuste(= subliminale)reclame
 507. publicite deloyale
  oneerlijke reclame
 508. publicite persuasive
  overredende reclame
 509. publicite tapageuse
  schreeuwerige reclame
 510. publicite comparative
  vergelijkende reclame
 511. publicite destinee aux enfants
  reclame die op kinderen is gericht
 512. faire de la publicite pour
  reclame maken voor
 513. publicite exterieure
  buitenreclame
 514. publicite radiotelevisee
  etherreclame
 515. publicite de facade
  gevelreclame
 516. publicite lumineuse
  lichtreclame
 517. publicite aerienne
  luchtreclame
 518. le bouche a oreille
  mond-tot-mondreclame
 519. publicite clandestine
  sluikreclame
 520. rendre qqch. public
  iets in de publiciteit brengen
 521. un rapport confidentiel
  een niet voor publiciteit bestemd rapport
 522. faire parler de soi
  in de publiciteit staan
 523. l'agence publicitaire
  het reclamebureau (-s)
 524. faire appel a une agence publicitaire
  een reclamebureau inschakelen
 525. l'echantillon gratuit
  het staal(stalen)
 526. l'echantillon
  het gratis staal lechantillon gratuit
 527. echantillons
  staaltje(s)
 528. la liquidation, les soldes
  de uitverkoop(-kopen)
 529. mettre/acheter en solde
  in de uitverkoop doen/kopen
 530. vetements en solde
  uitverkoop van kleding
 531. liquidation pour cause de demenagement
  uitverkoop wegens verhuizing
 532. soldes d'automne
  najaarsuitverkoop
 533. liquidation de stocks
  opruimingsuitverkoop
 534. soldes de printemps
  voorjaarsuitverkoop
 535. soldes d'hiver
  winteruitverkoop
 536. soldes d'ete
  Zomeruitverkoop
 537. brader, solder
  uitverkopen(verkocht uit / heeft uitverkocht)
 538. vendre a prix d'usine
  tegen fabrieksprijzen uitverkopen
 539. l'offre avantageuse, l'offre speciale
  het voordeelpakket(-ten)
 540. Le P-promotion: les campagnes publicitaires
  De P-promotie: reclamecampagnes
 541. l'annonceur
  de adverteerder (-s)
 542. faire de la publicite, mettre une annonce
  adverteren (adverteerde / heeft geadverteerd)
 543. la campagne
  de campagne (-s)
 544. mettre sur pied une campagne publicitaire autour d'un produit
  een campagne opzetten (= op touw zetten) rond een product
 545. mener une campagne publicitaire autour d'un produit
  een campagne voeren rond een product
 546. campagne de promotion
  promotiecampagne
 547. campagne publicitaire
  reclamecampagne
 548. le mailing, le publipostage
  de mailing(-s)
 549. lancer des mailings
  campagnes laten uitgaan (= campagnes uitsturen)
 550. le slogan (publicitaire)
  de slagzin(-nen)
 551. le slogan (publicitaire)
  de slogan (-s)
 552. slogan accrocheur
  pakkende slogan
 553. slogan publicitaire
  reclameslogan
 554. Le P-promotion: les supports publicitaires
  De P-promotie: reclamedragers
 555. l'annonce(publicitaire)
  de advertentie(-s)
 556. publicite(= annonce) pleine page
  paginagrote advertentie
 557. faire passer une annonce dans
  een advertentie plaatsen(= zetten)in
 558. l'espace publicitaire
  de advertentieruimte(-n/-s)
 559. le publireportage
  de advertorial(-s)
 560. la brochure
  de brochure (-s)
 561. brochure detaillee sur demande
  uitgebreide brochure op aanvraag
 562. demander une brochure
  een brochure aanvragen
 563. consulter une brochure
  een brochure inkijken
 564. la publicite, la pub, le spot
  de commercial(-s)
 565. les spots radio et tele
  commercials op radio en tv
 566. le placard publicitaire
  de display(-s)
 567. le prospectus
  de flyer(-s)
 568. le depliant, le prospectus
  de folder(-s)
 569. distribuer des depliants
  de folders uitdelen
 570. les media de masse
  de massamedia
 571. le media
  het medium (-dia)
 572. medias electroniques
  elektronische media
 573. medias de proximite
  lokale media
 574. medias publicitaires
  reclamemedia
 575. cela a ete fortement mediatise
  dat heeft veel aandacht in de media gekregen
 576. le message publicitaire
  de reclameboodschap(-pen)
 577. message publicitaire cible
  doelgerichte reclameboodschap
 578. message publicitaire convaincant(= persuasif)
  overtuigende reclameboodschap
 579. message publicitaire subliminal
  subliminale reclameboodschap
 580. l'axe publicitaire
  de kern (= het centrale thema) van de reclameboodschap
 581. transmettre un message publicitaire
  een reclameboodschap overbrengen
 582. emettre (= diffuser) un message publicitaire
  een reclameboodschap uitzenden
 583. percevoir un message publicitaire
  een reclameboodschap waarnemen
 584. l'heure de passage du message publicitaire
  het tijdstip van uitzending van de reclameboodschap
 585. la diffusion d'un message publicitaire
  de verspreiding van een reclameboodschap
 586. la conception d'un message publicitaire
  de vormgeving van een reclameboodschap
 587. le panneau publicitaire
  het reclamebord (-en)
 588. le support publiciataire
  de reclamedrager (-s)
 589. les imprimes publicitaires
  het reclamedrukwerk
 590. le spot publicitaire
  de reclamespot(-s)
 591. la plage publicitaire
  de reclamezendtijd
 592. la colonne publicitaire (colonne Morris)
  de reclamezuil
 593. Le P-promotion: les foires et les expositions
  De P-promotie: beurzen en tentoonstellingen
 594. l'exposition, la faire, le salon
  de beurs (beurzen)
 595. organiser une foire
  een beurs houden (= organiseren)
 596. etre present au salon (= exposer au salon)
  op de beurs staan
 597. salon de l'automobile
  autobeurs
 598. foire du livre
  boekenbeurs
 599. salon des arts menaqers
  huishoudbeurs
 600. foire annuelle
  jaarbeurs
 601. foire-exposition
  kijkbeurs
 602. salon des vacances
  vakantiebeurs
 603. foire professionnelle
  vakbeurs
 604. salon de l'alimentation
  voedingsbeurs
 605. le catalogue
  de catalogus (catalogi/-sen)
 606. demandez le catalogue illustre
  geillustreerde catalogus op aanvraag
 607. l'exposant
  de exposant(-en)
 608. la foire annuelle
  de jaarmarkt(-en)
 609. l'emplacement, le stand
  de stand(-s)
 610. decorer un stand
  een stand aankleden
 611. demonter un stand
  een stand afbreken
 612. agencer un stand
  een stand inrichten
 613. monter un stand
  een stand opbouwen
 614. stand collectif
  gezamenlijke stand
 615. exposer
  tentoonstellen (stelde tentoon / heeft tentoongesteld)
 616. l'exposition
  de tentoonstelling(-en)
 617. visiter une exposition
  een tentoonstelling bezichtigen
 618. organiser une exposition sur
  een tentoonstelling houden over
 619. Les relations publiques
  Public relations
 620. la communication
  de communicatie
 621. developper une communication efficace
  effectieve communicatie ontwikkelen
 622. communication marketing
  marketingcommunicatie
 623. communication de masse
  massacommunicatie
 624. l'agence de communication
  het communicatiebureau(-s)
 625. le plan de communication
  het communicatieplan(-nen)
 626. elaborer un plan de communication efficace
  een doeltreffend communicatie opstellen
 627. l'image
  het imago(-'s)
 628. creer (= construire) une image
  een imago creeren (= opbouwen)
 629. redorer(= travailler a) une image
  een imago oppoetsen
 630. la clientele
  de klandizie
 631. etendre la clientele
  de klandizie uitbreiden
 632. consolider la clientele
  de klandizie versterken
 633. le contact client
  het klantcontact(-en)
 634. la gestion des contacts clients
  het beheer van de klanten
 635. le fichier client
  het klantenbestand(-en)
 636. la fidelisation
  de klantenbinding
 637. fideliser la clientele
  aan klantenbinding doen
 638. la carte de fidelite
  de klantenkaart (-en)
 639. la clientele
  de klantenkring (-en)
 640. avoir une large (= grosse) clientele
  een grote klantenkring hebben
 641. constituer une large (= grosse) clientele
  een grote klantenkring opbouwen
 642. le service clientele, le service clients
  de (klanten)service
 643. le demarchage
  de klantenwerving
 644. faire du demarchage
  aan klantenwerving doen
 645. centre sur le consommateur, oriente client, personnalise
  klantgericht
 646. strategie marketing centree sur le consommateur
  klantgerichte marketingstrategie
 647. l'orientation client
  de klantgerichtheid
 648. la relation client
  de klantrelatie (-s)
 649. construire (= etablir) une relation durable avec le client
  een duurzame klantrelatie opbouwen
 650. la satisfaction du client
  de klanttevredenheid
 651. le client est totalement satisfait
  de klant is volledig tevreden
 652. le client est assez satisfait
  de klant is redelijk tevreden
 653. la journee portes ouvertes
  de open dag (-en)
 654. organiser une journee portes ouvertes
  (een) open dag houden
 655. journee portes ouverts
  opendeurdag(-en)
 656. la presse
  de pers
 657. le journal
  de pers; het dagblad
 658. la presse quotidienne
  de dagbladpers
 659. le periodique (toutes boites)
  het huis-aan-huisblad
 660. le journaliste
  de journalist
 661. le journal
  de krant
 662. la radio
  de radio
 663. la television
  de televisie
 664. le magazine(= la revue)
  het tijdschrift(= het magazine)
 665. la presse periodique
  de tijdschriftenpers
 666. le communique de presse
  het persbericht(-en)
 667. publier un communique de presse
  een persbericht publiceren
 668. le communique de presse
  het perscommunique(-s)
 669. la conference de presse
  de persconferentie(-s)
 670. les relations publiques(> les RP)
  de public relations (> de pr)
 671. s'occuper des relations publiques
  de public relations verzorgen
 672. l'agence,le bureau de relations publiques
  het pr-bureau(-s)
 673. la campagne RP
  de pr-campagne(-s)
 674. le plan de relations publiques
  het pr-plan(-nen)
 675. le cadeau d'entreprise, le cadeau publicitaire
  het re1atiegeschenk(-en)
 676. le sponsor
  de sponsor(-s/-soren)
 677. sponsoriser
  sponsoren(sponsorde / heeft gesponsord)
 678. le sponsoring
  de sponsoring
 679. la presse professionnelle
  de vakpers
 680. le porte-parole
  de woordvoerder (-s)
Author:
Anonymous
ID:
292091
Card Set:
Marketing_Chap12_FN.csv
Updated:
2014-12-26 21:48:29
Tags:
marketing
Folders:

Description:
Marketing Chap 12 FN
Show Answers: